Raieluba

11.04.19

Tiheasustusalal kasvavate üksikpuude, välja arvatud metsa (metsaseaduse tähenduses) ja viljapuude, raiumiseks tuleb taotleda Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuselt raieluba. 

Tiheasustusalal üksikpuude raieloa andmise tingimused ja kord

Raiumiseks on vajalik luba, kui puu rinnasdiameeter 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on rohkem kui 15 cm.

Raieloa taotlejaks võivad olla:

  1. puu kasvukoha maa-ala omanik või omaniku esindaja;
  2. maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maal kasvava puu puhul maa valitseja;
  3. Põhja-Pärnumaa valla poolt hooldataval maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maal või Põhja-Pärnumaa valla omandis oleval maal kasvava puu puhul lepingu alusel nimetatud maadel heakorratöid tegev ettevõtja või volitatud esindaja;
  4. puu kasvukoha kinnistu naaberkinnistu omanik või omaniku esindaja või muu punktides 2 ja 3 nimetatud isik, kui taotletakse üle piiri ulatuvate puu okste kõrvaldamist asjaõigusseaduse § 149 lõike 1 tähenduses ning sellega vähendatakse puu võra rohkem kui 25%.

Raieloa taotlus tuleb esitada Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele.

Valdkonda reguleerivad seadused:

Toimetaja: ANDRUS PEETSON