Volikogu komisjonide koosseisud

21.09.23
Komisjoni nimi Komisjoni esimees Komisjoni aseesimees Komisjoni liikmed
Eelarve- ja majanduskomisjon Raul Peetson Martin Sempelson Peeter Perm, Urmet Kalden, Olga Kaljuste, Reio Randmaa, Märtin Rõõmusaar, Jaanus Rahula
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon Riina Kukk Helle Laantee Niida-Anita Morgen, Linda Õisman, Krista Vahenurm, Urmas Laast, Maarja Rahu, Silje Lang, Jaanus Rahula
Haridus- ja noorsootöökomisjon Merit Eier Eva Kruuse Priit Enok, Inga Raudsepp, Diana Mägi, Mariann Pärnoja, Maris Roost
Kultuuri- ja spordikomisjon Gerda Mölder Heldi Raude Martin Sempelson, Imbi Tõnisson, Kendro Härm, Piia Toom, Reio Randmaa
Keskkonnakomisjon

Peeter Perm

Tarmo Lehiste Olga Kaljuste, Ralf-Henry Kaas, Urmas Laast, Triin Viiber, Ülle Vapper
Noortekomisjon Rein Kontus Gerda Mölder Anita-Ly Laan, Minni Toom, Sandra Väliste
Revisjonikomisjon Helle Laantee Urmet Kalden Priit Enok

* - hüperlink on suunatud komisjonide koosolekute protokollidele.

Komisjonide tegevusvaldkonnad ja pädevus

1. Eelarve-ja majanduskomisjon

Komisjoni tegevusvaldkonnad on:

 •  Põhja-Pärnumaa valla (edaspidi valla) eelarvestrateegia eelnõu menetlemine;
 •  valla arenguks vajalike projektide kavandamine ning projektide kohta arvamuse andmine;
 • vallaeelarve ja lisaeelarve eelnõu menetlemine ning eelarve täitmise kontrollimine;
 • valla majandusaasta aruande kohta seisukoha andmine;
 • kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktides 2-8¹ sätestatud küsimuste otsustamisel ning kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusega volikogu pädevuses olevate küsimuste otsustamisel ettepanekute tegemine ning vastavate eelnõude kohta seisukohtade andmine;
 • valla vara optimaalse kasutamise hindamine ning vara sihipäraseks kasutamiseks ettepanekute tegemine;
 • vallavara võõrandamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine vastavalt antud pädevusele;
 • valla kommunaalmajanduse (elamumajandus, vee- ja kanalisatsioonivarustus, teede- ja tänavate majandus ja liikluskorraldus, valla heakord, sooja- ja elektrimajandus, ettevõtlus, õpilas- ja ühistransport), territoriaalplaneerimise ja valla arendamine ning vastavates valdkondades vallavolikogule ettepanekute tegemine;
 • vallas avaliku korra, liiklusohutuse, elanikkonna turvalisuse tagamine koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ja Kaitseliiduga ning vastavates valdkondades vallavolikogule ettepanekute tegemine;
 • elanike kaasamine turvalisuse ja õiguskorra tagamisele, valla üldplaneeringu, arengukava ja arengukava tegevuskava menetlemine;
 • valla arenguks vajalike projektide kavandamine ning projektide kohta arvamuse avaldamine.

Komisjoni pädevuses on:

 • teha vallavolikogule oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ettepanekuid ning anda arvamus vastavate õigusaktide eelnõudele;
 • anda arvamus vallavolikogu päevakorras olevate teiste õigusaktide eelnõudele, mis on võetud komisjoni päevakorda ning teha ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorra kohta;
 • teha majandusanalüüse ning analüüsida vähemalt ühel korral kvartali jooksul vallaeelarve täitmist ning teha sellest lähtuvalt ettepanekuid valla finantsjuhtimiseks, finantsdistsipliini tagamiseks ning finantsolukorra ohu kõrvaldamiseks;
 • teha koostööd vallavalitsuse, erinevate organisatsioonide, asutuste ja isikutega valla eelarvet puudutavate küsimuste lahendamisel;
 • saada komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ja oma pädevusest lähtuvalt vallavalitsuselt, valla hallatavatelt asutustelt ning valla osalusega asutustelt informatsiooni ja dokumente;
 • osaleda vallaeelarve koostamisel ja teha ettepanekuid oma tegevusvaldkondadega seotud alaeelarvete koostamiseks;
 • osaleda arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel ning töötada välja oma tegevusvaldkonnaga seonduvalt valla arengu põhisuunad ja rakendamise põhimõtted;
 • selgitada välja korrakaitse ja turvalisusega seotud probleemid ja teha nende lahendamiseks ettepanekuid, töötada välja vastavad tegevuskavad ning jälgida nende elluviimist;
 • teha koostööd vallavalitsuse, erinevate organisatsioonide, asutuste ja isikutega valla majandusvaldkonda ja turvalisust puudutavate küsimuste lahendamisel.

2. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

Komisjoni tegevusvaldkonnad on:

 • sotsiaalhoolekande ja sotsiaalteenuste arendamine ja koordineerimine ning vastavates valdkondades vallavolikogule ettepanekute tegemine;
 • rahvatervise tagamisega seotud meetmete ning arstiabi ja tervishoiukorralduse arendamine ja koordineerimine ning vastavates valdkondades vallavolikogule ettepanekute tegemine;
 • luua tingimused ja võimalused lastekaitsetöö tegemiseks eesmärgiga tagada lastekaitseseaduse § 17 lõikes 1 loetletud ülesannete täitmine;
 • tagada et lapse õigusi ja heaolu tagavad põhimõtted oleks valla arengukavas ning jälgida nende põhimõtete täitmist.

Komisjoni pädevuses on:

 • teha vallavolikogule oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ettepanekuid ning anda arvamus vastavate õigusaktide eelnõudele;
 • anda arvamus vallavolikogu päevakorras olevate teiste õigusaktide eelnõudele, mis on võetud komisjoni päevakorda ning teha ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorra kohta;
 • osaleda vallaeelarve koostamisel ja teha ettepanekuid oma tegevusvaldkondadega seotud alaeelarvete koostamiseks;
 • osaleda arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel ning töötada välja oma tegevusvaldkonnaga seonduvalt valla arengu põhisuunad ja rakendamise põhimõtted;
 • teha ettepanekuid süsteemi, millega tagatakse arstiabi ja sotsiaalhoolekande teenuste jõudmine võimalikult lihtsalt iga abivajajani, tagamiseks;
 • teha koostööd vallavalitsuse, erinevate organisatsioonide, asutuste ja isikutega valla sotsiaalhoolekande, sotsiaalteenuste ja eestkostega seotud küsimustes;
 • saada komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ja oma pädevusest lähtuvalt vallavalitsuselt, valla hallatavatelt asutustelt ning valla osalusega asutustelt informatsiooni ja dokumente.

3. Haridus- ja noorsootöökomisjon

Komisjoni tegevusvaldkonnad on:

 • volikogu hariduspoliitika koordineerimine, haridusküsimuste ja hariduslike huvide esindamine;
 • hariduse arengu programmide kavandamine ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse ja huvikooli seadusega kooli pidaja ülesannete täitmiseks vallavolikogule ettepanekute tegemine ning vastavate õigusaktide eelnõude kohta seisukohtade andmine;
 • koolikohustuse täitmise ning laste õiguste kaitsega seotud küsimustes ning koolikohustuse täitmiseks ainelise ja muu abi, haridusasutusse ja tagasi koju sõidu tagamiseks ning haridusasutustes meditsiiniabi ning toitlustamise korraldamiseks ettepanekute tegemine ning vastavate küsimuste lahendamiseks välja töötatud õigusaktide eelnõudele seisukoha andmine;
 • haridusasutuste tegevuse korraldamise ning majandamise kohta ettepanekute tegemine;
 • huviharidusstandardist lähtuvalt vallas noorte mitmekülgset arengut võimaldavate ja noorte hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujundavate meetmete arendamiseks ettepanekute tegemine, koolivälise tegevuse tasakaalustatud arengu kavandamine, huvihariduse andmisel naaberomavalitsustega koostöö arendamine;
 • vallas noorsootöö prioriteetide määramine, noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide vallaeelarvest toetamise põhimõtete väljatöötamine.

Komisjoni pädevuses on:

 • teha vallavolikogule oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ettepanekuid ning anda arvamus vastavate õigusaktide eelnõudele;
 • anda arvamus vallavolikogu päevakorras olevate teiste õigusaktide eelnõudele, mis on võetud komisjoni päevakorda ning teha ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorra kohta;
 • osaleda vallaeelarve koostamisel ja teha ettepanekuid oma tegevusvaldkondadega seotud alaeelarvete koostamiseks;
 • osaleda arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel ning töötada välja oma tegevusvaldkonnaga seonduvalt valla arengu põhisuunad ja rakendamise põhimõtted;
 • teha ettepanekuid haridusvaldkonnas ja noorsootöös silmapaistnud vallakodanike tunnustamiseks;
 • teha koostööd vallavalitsuse, erinevate organisatsioonide, eeskätt noorteorganisatsioonide, asutuste ja isikutega haridus- ja noorsootööalaste küsimuste lahendamiseks;
 • vajadusel kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja tellida sõltumatuid ekspertiise selleks volikogu poolt eraldavate vahendite arvelt, kooskõlastades kaasamise volikogu esimehega;
 • teha koostööd vallavolikogu teiste alatiste komisjonide, koolide, kultuuriasutuste, muuseumide, raamatukogude, muusikakoolide, koolieelsete lasteasutuste, noorteliikumiste, mittetulundusühingute, sihtasutuste, fondide, üksikisikute jt võimalike hariduse ja noorsootöö alal tegutsevate institutsioonidega;
 • saada komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ja oma pädevusest lähtuvalt vallavalitsuselt, valla hallatavatelt asutustelt ning valla osalusega asutustelt informatsiooni ja dokumente.

4. Kultuuri- ja spordikomisjon

Komisjoni tegevusvaldkonnad on:

 • informatsioonile vaba ja piiramatu juurdepääsu ning elukestvat õppimist ja enesetäiendamist toetavate tegevuste tagamiseks ja arendamiseks ning kultuuriväärtuste säilitamiseks ja kultuuripärandi jätkamiseks kultuuritöö arendamise programmide kavandamine ning vastavate õigusaktide eelnõude kohta seisukohtade andmine;
 • rahvaraamatukogu seaduse ja muuseumiseadusega vastava munitsipaalasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete kohta ettepanekute tegemine ning vastavate õigusaktide kohta arvamuse andmine;
 • kultuuriasutuste tegevuse korraldamise ning majandamise kohta ettepanekute tegemine;
 • vallas spordi korraldamiseks ja edendamiseks programmide kavandamine ning spordiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannetest lähtuvalt vallavolikogule ettepanekute tegemine ning vastavate õigusaktide eelnõude kohta seisukohtade andmine;
 • kodanikuühiskonna arendamise põhimõtete kujundamiseks ja arendamiseks vallavolikogule ettepanekute tegemine;
 • seltsitegevuse, maaelu ja külaliikumise programmide kavandamine; vabaühenduste, maa- ja külaelu edendamise arengukavade koostamises osalemine ning vastavate õigusaktide eelnõude kohta seisukohtade andmine;
 • külade organiseerumise soodustamine ning külavanemate ja -liidrite („sädeinimeste") ümarlaua organiseerimine;
 • seltsitegevuse ja külaelu puudutavate probleemide lahendamisele kaasa aitamine;
 • teistes eluvaldkondades langetatavate otsuste mõju analüüsimine seltsitegevusele, maaelule ja külaliikumisele.

Komisjoni pädevuses on:

 • teha vallavolikogule oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ettepanekuid ning anda arvamus vastavate õigusaktide eelnõudele;
 • anda arvamus vallavolikogu päevakorras olevate teiste õigusaktide eelnõudele, mis on võetud komisjoni päevakorda ning teha ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorra kohta;
 • osaleda vallaeelarve koostamisel ja teha ettepanekuid oma tegevusvaldkondadega seotud alaeelarvete koostamiseks;
 • osaleda arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel ning töötada välja oma tegevusvaldkonnaga seonduvalt valla arengu põhisuunad ja rakendamise põhimõtted;
 • töötada välja spordiorganisatsioonide vallaeelarvest toetamise tingimused ja kord;
 • teha ettepanekuid valla koolides spordiharrastuste soodustamiseks ning spordiürituste ja -laagrite korraldamiseks;
 • teha ettepanekuid kultuurivaldkonnas ja spordis silmapaistnud vallakodanike tunnustamiseks;
 • selgitada välja kodanikuühenduste, sealhulgas ka külaseltside arengu huvides kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad probleemid nii maa- kui alevipiirkondades ja teha ettepanekuid nende lahendamiseks;
 • teha koostööd vallavalitsuse, erinevate organisatsioonide, eeskätt kultuuritöö ja spordiga tegelevate organisatsioonide, asutuste ja isikutega valla noorsootöö ja spordikorraldusega seotud küsimuste lahendamiseks;
 • saada komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ja oma pädevusest lähtuvalt vallavalitsuselt, valla hallatavatelt asutustelt ning valla osalusega asutustelt informatsiooni ja dokumente.

5. Keskkonnakomisjon

Komisjoni tegevusvaldkonnad on:

 • maa- ja keskkonnakorraldus, keskkonnakaitse, keskkonnastrateegia, keskkonnamõjud, jäätmemajandus, loodushoid, muinsuskaitse, maavarad (sh loodusvarade kasutamine), loomakaitse.

Komisjoni pädevuses on:

 • osaleda valla arengukava maa- ja keskkonnavaldkonna koostamisel ning töötada välja arengu põhisuunad ja rakendamise põhimõtted; 
 • võtta osa vallaeelarve koostamisest ja teha ettepanekuid oma tegevusvaldkondadesse kuuluvate eelarvete koostamiseks;
 • selgitada välja kohalikus omavalitsuses keskkonnaalased probleemid ja teha ettepanekuid nende lahendamiseks;
 • teha ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorda võetavate küsimuste kohta;
 • kontrollida keskkonna valdkonda puudutavate volikogu määruste ja otsuste täitmist;
 • saada komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ja oma pädevusest lähtuvalt vallavalitsuselt, valla hallatavatelt asutustelt ning valla osalusega asutustelt informatsiooni ja dokumente.

6. Noortekomisjon

Komisjoni tegevusvaldkonnad on:

 • tegeleda ja anda arvamus eelnõudele, mis puudutavad noortega seotud küsimusi ning valdkondi;
 • välja selgitada noorte seisukohad valla elu ja noori puudutavates küsimustes.

Komisjoni pädevuses on:

 • tegeleda valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu puudutavates küsimustes ning nende seisukohtade esitamisega;
 • kaitsta ettepanekute kaudu noorte huvisid neid puudutavates valdkondades;
 • teha ettepanekuid ka muudes noori otseselt mittepuudutavates küsimustes;
 • seista valla õpilaste õpitingimuste ja hariduse kvaliteedi eest;
 • aidata kaasa valla noorte vaba aja sisustamisele;
 • arendada koostööd volikogu, vallavalitsuse ja noorte vahel;
 • soodustada noorte omaalgatuslikku ja vabatahtlikku tegevust;
 • osaleda valla arengudokumentide koostamisel;
 • võtta osa vallaeelarve koostamisest ja teha ettepanekuid oma tegevusvaldkondadesse kuuluvate eelarvete koostamiseks;
 • teha koostööd vallavalitsuse, erinevate organisatsioonide, eeskätt noorteorganisatsioonide, asutuste ja isikutega noori puudutavate küsimuste lahendamiseks;
 • vajadusel kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja tellida sõltumatuid ekspertiise selleks volikogu poolt eraldatavate vahendite arvelt;
 • täita muid ülesandeid, mis on vajalikud valla noorte õigustatud huvide kaitsmiseks. 

7. Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjonil on õigus (KOKS § 48):
1) kontrollida ja hinnata valla- või linnavalitsuse, valla- või linnavalitsuse ametiasutuste ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla või linna vara kasutamise sihipärasust;
2) kontrollida ja hinnata valla- või linnaeelarve täitmist.

Revisjonikomisjon hindab tulemuslikkust järgmiste kriteeriumite kohaselt:
1) säästlikkus, mis tähendab eesmärkide saavutamiseks tehtavate kulutuste minimeerimist;
2) tõhusus, mis tähendab kulutuste ja nende abil saavutatavate tulemuste suhet;
3) mõjusus, mis tähendab tegevuse tegelikku mõju võrrelduna kavatsetud mõjuga.

Revisjonikomisjon täidab oma pädevuses olevaid ülesandeid valla või linna põhimääruses sätestatud korras tööplaani alusel või volikogu ülesandel.

 

Volikogu komisjonide töökord

 

Toimetaja: JULIA ERM