Volikogu komisjonide koosseisud

5.02.21
Komisjoni nimi Komisjoni esimees Komisjoni aseesimees Komisjoni liikmed
Eelarvekomisjon* Tiia Uffert Olga Kaljuste Nils Sempelson, Meelis Kruusmann, Roman Kiveste, Kalev Mitt, Ülle Vapper
Arengu- ja majanduskomisjon Roman Kiveste Raul Peetson Märtin Rõõmusaar, Ülo Stokkeby, Toomas Sonts, Riina Kukk, Tiia Uffert, Kaido Madisson, Tiit Soosaar
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon Marina Simm Jaanus Rahula Niida-Anita Morgen, Pille Jaasi, Anneli Kaljur, Silje Lang, Jane Vain, Evelin Ivanov, Mati Rosenstein
Haridus- ja noorsootöökomisjon Priit Enok Olga Kaljuste Jüri Mets, Mari-Liis Jaanson, Eha Kuldkepp, Jaana Novikov, Katrin Kohjus, Aile Jaansalu, Toomas Toimeta
Kultuuri- ja spordikomisjon Tarmo Lehiste Madis Koit Gerda Mölder, Martin Sempelson, Inga Raudsepp, Heldi Raude, Reelika Arumäe, Tiina Heidemann, Heleri Wazza
Keskkonnakomisjon Margo Dello Raul Orav Madis Koit, Heldi Raude, Viive Pukka, Kalle Lehtemaa, Anu Sillandi, Merle Ervin ja Märtin Rõõmusaar
Revisjonikomisjon Jaanus Rahula Nils Sempelson, Niida-Anita Morgen

* - hüperlink on suunatud komisjonide koosolekute protokollidele.

Komisjonide tegevusvaldkonnad ja pädevus

1. Eelarvekomisjon

1.1. Komisjoni tegevusvaldkonnad on:

 1. Põhja-Pärnumaa valla (edaspidi valla) eelarvestrateegia eelnõu menetlemine;
 2. valla arenguks vajalike projektide kavandamine ning projektide kohta arvamuse andmine;
 3. vallaeelarve ja lisaeelarve eelnõu menetlemine ning eelarve täitmise kontrollimine;
 4. valla majandusaasta aruande kohta seisukoha andmine;
 5. kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktides 2-8¹ sätestatud küsimuste otsustamisel ning kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusega volikogu pädevuses olevate küsimuste otsustamisel ettepanekute tegemine ning vastavate eelnõude kohta seisukohtade andmine;
 6. valla vara optimaalse kasutamise hindamine ning vara sihipäraseks kasutamiseks ettepanekute tegemine.
 7. vallavara võõrandamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine vastavalt antud pädevusele.

1.2 Komisjoni pädevuses on:

 1. teha vallavolikogule oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ettepanekuid ning anda arvamus vastavate õigusaktide eelnõudele;
 2. anda arvamus vallavolikogu päevakorras olevate teiste õigusaktide eelnõudele, mis on võetud komisjoni päevakorda ning teha ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorra kohta;
 3. teha majandusanalüüse ning analüüsida vähemalt ühel korral kvartali jooksul vallaeelarve täitmist ning teha sellest lähtuvalt ettepanekuid valla finantsjuhtimiseks, finantsdistsipliini tagamiseks ning finantsolukorra ohu kõrvaldamiseks;
 4. teha koostööd vallavalitsuse, erinevate organisatsioonide, asutuste ja isikutega valla eelarvet puudutavate küsimuste lahendamisel;
 5. saada komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ja oma pädevusest lähtuvalt vallavalitsuselt, valla hallatavatelt asutustelt ning valla osalusega asutustelt informatsiooni ja dokumente.

2. Arengu- ja majanduskomisjon

2.1. Komisjoni tegevusvaldkonnad on:

 1. valla kommunaalmajanduse (elamumajandus, vee- ja kanalisatsioonivarustus, teede- ja tänavate majandus ja liikluskorraldus, valla heakord, sooja- ja elektrimajandus, ettevõtlus, õpilas- ja ühistransport), territoriaalplaneerimise ja valla arengu arendamine ning vastavates valdkondades vallavolikogule ettepanekute tegemine;
 2. vallas korrakaitse, avaliku korra, liiklusohutuse, elanikkonna turvalisuse tagamise arendamine ning vastavates valdkondades vallavolikogule ettepanekute tegemine;
 3. päästestruktuuridega (politsei, pääste, turvafirma) ning Kaitseliiduga koostöö arendamine ja koordineerimine;
 4. elanike kaasamine turvalisuse ja õiguskorra tagamisele (naabrivalve arendamine).

2.2. Komisjoni pädevuses on:

 1. teha vallavolikogule oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ettepanekuid ning anda arvamus vastavate õigusaktide eelnõudele;
 2. anda arvamus vallavolikogu päevakorras olevate teiste õigusaktide eelnõudele, mis on võetud komisjoni päevakorda ning teha ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorra kohta;
 3. osaleda vallaeelarve koostamisel ja teha ettepanekuid oma tegevusvaldkondadega seotud alaeelarvete koostamiseks;
 4. osaleda arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel ning töötada välja oma tegevusvaldkonnaga seonduvalt valla arengu põhisuunad ja rakendamise põhimõtted;
 5. selgitada välja korrakaitse ja turvalisusega seotud probleemid ja teha nende lahendamiseks ettepanekuid, töötada välja vastavad tegevuskavad ning jälgida nende elluviimist;
 6. teha koostööd vallavalitsuse, erinevate organisatsioonide, asutuste ja isikutega valla majandusvaldkonda ja turvalisust puudutavate küsimuste lahendamisel;
 7. saada komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ja oma pädevusest lähtuvalt vallavalitsuselt. valla hallatavatelt asutustelt ning valla osalusega asutustelt informatsiooni ja dokumente.

3. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

3.1. Komisjoni tegevusvaldkonnad on:

 1. sotsiaalhoolekande ja sotsiaalteenuste arendamine ja koordineerimine ning vastavates valdkondades vallavolikogule ettepanekute tegemine;
 2. rahvatervise tagamisega seotud meetmete ning arstiabi ja tervishoiukorralduse arendamine ja koordineerimine ning vastavates valdkondades vallavolikogule ettepanekute tegemine;
 3. luua tingimused ja võimalused lastekaitsetöö tegemiseks eesmärgiga tagada lastekaitseseaduse § 17 lõikes 1 loetletud ülesannete täitmine;
 4. tagada et lapse õigusi ja heaolu tagavad põhimõtted oleks valla arengukavas ning jälgida nende põhimõtete täitmist.

3.2 Komisjoni pädevuses on:

 1. teha vallavolikogule oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ettepanekuid ning anda arvamus vastavate õigusaktide eelnõudele;
 2. anda arvamus vallavolikogu päevakorras olevate teiste õigusaktide eelnõudele, mis on võetud komisjoni päevakorda ning teha ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorra kohta;
 3. osaleda vallaeelarve koostamisel ja teha ettepanekuid oma tegevusvaldkondadega seotud alaeelarvete koostamiseks;
 4. osaleda arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel ning töötada välja oma tegevusvaldkonnaga seonduvalt valla arengu põhisuunad ja rakendamise põhimõtted;
 5. teha ettepanekuid süsteemi, millega tagatakse arstiabi ja sotsiaalhoolekande teenuste jõudmine võimalikult lihtsalt iga abivajajani, tagamiseks;
 6. teha koostööd vallavalitsuse, erinevate organisatsioonide, asutuste ja isikutega valla sotsiaalhoolekande, sotsiaalteenuste ja eestkostega seotud küsimustes;
 7. saada komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ja oma pädevusest lähtuvalt vallavalitsuselt, valla hallatavatelt asutustelt ning valla osalusega asutustelt informatsiooni ja dokumente.

4. Haridus- ja noorsootöökomisjon

4.1. Komisjoni tegevusvaldkonnad on:

 1. volikogu hariduspoliitika koordineerimine, haridusküsimuste ja hariduslike huvide esindamine;
 2. hariduse arengu programmide kavandamine ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse ja huvikooli seadusega kooli pidaja ülesannete täitmiseks vallavolikogule ettepanekute tegemine ning vastavate õigusaktide eelnõude kohta seisukohtade andmine;
 3. koolikohustuse täitmise ning laste õiguste kaitsega seotud küsimustes ning koolikohustuse täitmiseks ainelise ja muu abi, haridusasutusse ja tagasi koju sõidu tagamiseks ning haridusasutustes meditsiiniabi ning toitlustamise korraldamiseks ettepanekute tegemine ning vastavate küsimuste lahendamiseks välja töötatud õigusaktide eelnõudele seisukoha andmine;
 4. haridusasutuste tegevuse korraldamise ning majandamise kohta ettepanekute tegemine;
 5. huviharidusstandardist lähtuvalt vallas noorte mitmekülgset arengut võimaldavate ja noorte hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujundavate meetmete arendamiseks ettepanekute tegemine, koolivälise tegevuse tasakaalustatud arengu kavandamine, huvihariduse andmisel naaberomavalitsustega koostöö arendamine;
 6. vallas noorsootöö prioriteetide määramine, noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide vallaeelarvest toetamise põhimõtete väljatöötamine.

4.2 Komisjoni pädevuses on:

 1. teha vallavolikogule oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ettepanekuid ning anda arvamus vastavate õigusaktide eelnõudele;
 2. anda arvamus vallavolikogu päevakorras olevate teiste õigusaktide eelnõudele, mis on võetud komisjoni päevakorda ning teha ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorra kohta;
 3. osaleda vallaeelarve koostamisel ja teha ettepanekuid oma tegevusvaldkondadega seotud alaeelarvete koostamiseks;
 4. osaleda arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel ning töötada välja oma tegevusvaldkonnaga seonduvalt valla arengu põhisuunad ja rakendamise põhimõtted;
 5. teha ettepanekuid haridusvaldkonnas ja noorsootöös silmapaistnud vallakodanike tunnustamiseks;
 6. teha koostööd vallavalitsuse, erinevate organisatsioonide, eeskätt noorteorganisatsioonide, asutuste ja isikutega haridus- ja noorsootööalaste küsimuste lahendamiseks;
 7. vajadusel kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja tellida sõltumatuid ekspertiise selleks volikogu poolt eraldavate vahendite arvelt, kooskõlastades kaasamise volikogu esimehega;
 8. teha koostööd vallavolikogu teiste alatiste komisjonide, koolide, kultuuriasutuste, muuseumide, raamatukogude, muusikakoolide, koolieelsete lasteasutuste, noorteliikumiste, mittetulundusühingute, sihtasutuste, fondide, üksikisikute jt võimalike hariduse ja noorsootöö alal tegutsevate institutsioonidega;
 9. saada komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ja oma pädevusest lähtuvalt vallavalitsuselt, valla hallatavatelt asutustelt ning valla osalusega asutustelt informatsiooni ja dokumente.

5. Kultuuri- ja spordikomisjon

5.1. Komisjoni tegevusvaldkonnad on:

 1. informatsioonile vaba ja piiramatu juurdepääsu ning elukestvat õppimist ja enesetäiendamist toetavate tegevuste tagamiseks ja arendamiseks ning kultuuriväärtuste säilitamiseks ja kultuuripärandi jätkamiseks kultuuritöö arendamise programmide kavandamine ning vastavate õigusaktide eelnõude kohta seisukohtade andmine;
 2. rahvaraamatukogu seaduse ja muuseumi seadusega vastava munitsipaalasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete kohta ettepanekute tegemine ning vastavate õigusaktide kohta arvamuse andmine;
 3. kultuuriasutuste tegevuse korraldamise ning majandamise kohta ettepanekute tegemine;
 4. vallas spordi korraldamiseks ja edendamiseks programmide kavandamine ning spordiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannetest lähtuvalt vallavolikogule ettepanekute tegemine ning vastavate õigusaktide eelnõude kohta seisukohtade andmine;
 5. kodanikuühiskonna arendamise põhimõtete kujundamiseks ja arendamiseks vallavolikogule ettepanekute tegemine;
 6. seltsitegevuse, maaelu ja külaliikumise programmide kavandamine; vabaühenduste, maa- ja külaelu edendamise arengukavade koostamises osalemine ning vastavate õigusaktide eelnõude kohta seisukohtade andmine;
 7. külade organiseerumise soodustamine ning külavanemate ja -liidrite („sädeinimeste") ümarlaua organiseerimine;
 8. seltsitegevuse ja külaelu puudutavate probleemide lahendamisele kaasa aitamine;
 9. teistes eluvaldkondades langetatavate otsuste mõju analüüsimine seltsitegevusele, maaelule ja külaliikumisele.

5.2. Komisjoni pädevuses on:

 1. teha vallavolikogule oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ettepanekuid ning anda arvamus vastavate õigusaktide eelnõudele;
 2. anda arvamus vallavolikogu päevakorras olevate teiste õigusaktide eelnõudele, mis on võetud komisjoni päevakorda ning teha ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorra kohta;
 3. osaleda vallaeelarve koostamisel ja teha ettepanekuid oma tegevusvaldkondadega seotud alaeelarvete koostamiseks;
 4. osaleda arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel ning töötada välja oma tegevusvaldkonnaga seonduvalt valla arengu põhisuunad ja rakendamise põhimõtted;
 5. vajadusel töötada välja spordiorganisatsioonide vallaeelarvest toetamise tingimused ja kord;
 6. teha ettepanekuid valla koolides spordiharrastuste soodustamiseks ning spordiürituste ja -laagrite korraldamiseks;
 7. teha ettepanekuid kultuurivaldkonnas ja spordis silmapaistnud vallakodanike tunnustamiseks;
 8. selgitada välja kodanikuühenduste, sealhulgas ka külaseltside arengu huvides kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad probleemid nii maa- kui alevipiirkondades ja teha ettepanekuid nende lahendamiseks;
 9. teha koostööd vallavalitsuse, erinevate organisatsioonide, eeskätt kultuuritöö ja spordiga tegelevate organisatsioonide, asutuste ja isikutega valla noorsootöö ja spordikorraldusega seotud küsimuste lahendamiseks;
 10. saada komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ja oma pädevusest lähtuvalt vallavalitsuselt, valla hallatavatelt asutustelt ning valla osalusega asutustelt informatsiooni ja dokumente.

6. Keskkonnakomisjon

6.1. Komisjoni tegevusvaldkonnad

 1. maa- ja keskkonnakorraldus, keskkonnakaitse, keskkonnastrateegia, keskkonnamõjud, jäätmemajandus, loodushoid, muinsuskaitse, maavarad (sh loodusvarade kasutamine), loomakaitse.

6.2 Komisjoni pädevuses on:

 1. osaleda valla arengukava maa- ja keskkonnavaldkonna koostamisel ning töötada välja arengu põhisuunad ja rakendamise põhimõtted;
 2. võtta osa vallaeelarve koostamisest ja teha ettepanekuid oma tegevusvaldkondadesse kuuluvate eelarvete koostamiseks;
 3. selgitada välja kohalikus omavalitsuses keskkonnaalased probleemid ja teha ettepanekuid nende lahendamiseks;
 4. teha ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorda võetavate küsimuste kohta;
 5. kontrollida keskkonna valdkonda puudutavate volikogu määruste ja otsuste täitmist;
 6. saada komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ja oma pädevusest lähtuvalt vallavalitsuselt, valla hallatavatelt asutustelt ning valla osalusega asutustelt informatsiooni ja dokumente.

7. Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjonil on õigus (KOKS § 48):
1) kontrollida ja hinnata valla- või linnavalitsuse, valla- või linnavalitsuse ametiasutuste ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla või linna vara kasutamise sihipärasust;
2) kontrollida ja hinnata valla- või linnaeelarve täitmist.

Revisjonikomisjon hindab tulemuslikkust järgmiste kriteeriumite kohaselt:
1) säästlikkus, mis tähendab eesmärkide saavutamiseks tehtavate kulutuste minimeerimist;
2) tõhusus, mis tähendab kulutuste ja nende abil saavutatavate tulemuste suhet;
3) mõjusus, mis tähendab tegevuse tegelikku mõju võrrelduna kavatsetud mõjuga.

Revisjonikomisjon täidab oma pädevuses olevaid ülesandeid valla või linna põhimääruses sätestatud korras tööplaani alusel või volikogu ülesandel.

 

Volikogu komisjonide töökord

 

Toimetaja: TARVI TASANE