Vallavalitsus kui täitevorgan

2.06.21

Vallavalitsust  juhib vallavanem Jane Mets.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on valla täitevorgan, mille moodustab vallavanem ja kinnitab ametisse vallavolikogu. Vallavalitsuse töövorm on istung. Vallavalitsuse istungid toimuvad üldjuhul üks kord nädalas.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kui täitevorgan on 6-liikmeline, mille koosseisu kuuluvad:

vallavanem ja viis vallavalitsuse liiget.

Nimi Ametinimetus Telefon E-mail
Jane Mets vallavanem +372 5029743 jane.mets@pparnumaa.ee
Tarvi Tasane valitsuse liige +372 5336 3794 tarvi.tasane@pparnumaa.ee
Kerstin Sempelson valitsuse liige 4430 347 kerstin.sempelson@pparnumaa.ee
Riina Kukk valitsuse liige 4459 400, +372 5280698 riina.kukk@pparnumaa.ee
Kersti Tilk valitsuse liige +372 5340 4411 kersti.tilk@pparnumaa.ee
       

 

Valitsuse liikmete tööjaotus:

vallavanem Jane Mets

 • üldjuhtimine
 • valla esindamine
 • välissuhted
 • suhted avalikkusega
 • piirkondlik ja maakondlik koostöö.
 • valla arengu funktsionaalne ja majanduslik planeerimine
 • valla territooriumi ruumilise planeerimise korraldamine
 • vallakujundusliku tegevuse suunamine ja järelevalve teostamine
 • geodeesiaalase töö korraldamine
 • maaga seotud toimingute korraldamine
 • ehitusvaldkonna teavitamis- ja loamenetluste korraldamine
 • ehitusjärelevalve teostamise korraldamine
 • ettevõtluse arendamine
 • valla arenguprojektide juhtimine ja koordineerimine
 • muinsuskaitsealase töö korraldamine
 • sotsioloogiliste uuringute teostamine, tellimise korraldamine ja analüüs
 • investeeringukavade koostamine oma valdkonnas
 • riigihanked
 • vallavara strateegiline juhtimine
 • heakord ja haljastus
 • veevarustus ja kanalisatsioon
 • energiamajandus ja kommunikatsiooniplaanid
 • ehitus
 • transport ja liikluskorraldus
 • keskkonnakaitse
 • vallavara arendus ja haldamine
 • avalik kord ja turvalisus
 • kriisi preventsioon ja kommunikatsioon
 • investeeringukavade koostamine oma valdkonnas.
valitsuse liige Tarvi Tasane
 • haridus
 • noorsootöö
 • kultuur
 • sport
 • teadus
 • suhted usuorganisatsioonide ja kirikutega
 • investeeringukavade koostamine oma valdkonnas
 • Pärnu-Jaagupi halduskeskuse juhatamine.

valitsuse liige Kersti Tilk

 • sotsiaalhoolekanne
 • lastekaitse
 • tervishoid.

valitsuse liige Riina Kukk

 • Tootsi Halduskeskuse juhtimine
 • Tootsi piirkonna arengu kavandamine.

Vallavanema asendamise kord:

2021. aastal asendab vallavanema äraolekul teda valitsuse liige Tarvi Tasane, kui vallavanema käskkirjaga ei ole määratud teisiti.

 

 

Toimetaja: KERSTIN SEMPELSON