Korraldatud jäätmevedu

13.02.23

Põhja-Pärnumaa valla uus korraldatud jäätmeveoperiood algab 01.10.2022.a. ja kestab kuni 01.10.2025.a. Riigihanke teenuse pakkuja leidmiseks viis läbi MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus. Teenust hakkab pakkuma  AS Eesti Keskkonnateenused

Uus jäätmeveoperiood rakendub vallas kahes osas:

1)      Halinga piirkonnas 01.10.2022.a

2)      Vändra ja Tootsi piirkonnas 28.02.2023.a. (seni kehtivad piirkonnas olemasolevad lepingud, tingimused ja hinnad)

Korraldatud jäätmeveoga on uuel perioodil hõlmatud 6 jäätmeliiki: biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ehk toidujäätmed, biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, segapakendid, paberi- ja kartongijäätmed, suurjäätmed ja segaolmejäätmed. Kõiki neid jäätmeid tuleb tekkekohal liigiti koguda, erisused kehtivad nende üleandmisel jäätmevedajale.

Segaolmejäätmete üleandmine jäätmevedajale on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele.

Köögi- ja sööklajäätmete ehk toidujäätmete kogumine eraldi segaolmejäätmetest on kohustuslik kõigile jäätmevaldajatele. Köögi- ja sööklajäätmete üleandmine jäätmevedajale on kohustuslik tiheasustuse kortermajades ning äri,- tootmis -ja ühiskondlike hoonete kinnistutel, kus toidujäätmeid tekib. Teistele jäätmevaldajatele, kortermajad külades, era- ja muud elamutüübid, on köögi-ja sööklajäätmete üleandmine jäätmevaldajale vabatahtlik. Köögi- ja sööklajäätmete üleandmine jäätmevedajale maksab 0,01 eur/m3. Kui jäätmeid vedajale üle ei anta, peab toidujäätmeid oma kinnistul kompostima või viia ise sobivaimasse toidujäätmete käitluskohta. Segaolmejäätmetesse ei ole toidujäätmeid lubatud panna. Kompostimisnõuetega saab tutvuda aadressil: www.kompostiljon.ee/kompostimine/3-olulist-pohimotet

Aia- ja haljastujäätmed ning suurjäätmed saab jäätmevedajale üle anda kogumisringide raames ja tegemist on vabatahtliku teenusega. Tuleb vaid registreerida oma vedu ja kogumispäeval viib jäätmevedaja jäätmed ära. Nii aia- ja haljastujäätmete kui ka  suurjäätmete üleandmine oma kinnistult maksab 0,01 eur/m3. Kui aia- ja haljastujäätmeid vedajale üle ei anta, tuleb need oma kinnistul kompostida või viia ise sobivaimasse käitluskohta. Aia- ja haljastujäätmed ning suurjäätmed saab tasu eest viia ka jäätmejaama.

Paberi- ja kartongijäätmete üleandmine jäätmevedajale on kohustuslik äri,- tootmis- ja ühiskondlike hoonete kinnistutel, kus jäätmeid tekib. Muudele jäätmevaldajatele on jäätmete üleandmine vedajale vabatahtlik. Paberi- ja kartongijäätmete üleandmine jäätmevedajale on TASUTA. Kui vedajale jäätmeid üle ei anta, tuleb jäätmed viia avalikesse kogumispunktidesse või jäätmejaama.

Segapakendeid peavad tekkekohal liigiti koguma kõik jäätmevaldajad, kuid nende üleandmine jäätmevedajale on vabatahtlik. Segapakendeid saab vedajale üle anda nii mahutiga kui eramajade osas kogumiskotiga. Segapakendi üleandmine jäätmevedajale on TASUTA. Tasuta on ka segapakendi kogumiskott. Kui jäätmevedajale jäätmeid üle ei anna, tuleb segapakendid viia avalikesse kogumispunktidesse või jäätmejaama.

Jäätmete liigiti kogumisse tuleb suhtuda tõsiselt, sest jäätmete kogumise kvaliteeti hakkab regulaarselt kontrollima jäätmevedaja. Kui jäätmevedajale üleantavad nt segaolmejäätmed sisaldavad jäätmeid, mida peab eraldi liigina koguma ehk mida ei tohi panna segaolmejäätme mahutisse, siis on jäätmevedajal õigus rakendada mittenõuetekohaste jäätmete tasu. Seega korrektne liigiti kogumine on ka rahaliselt soodsaim lahendus.

AS Eesti Keskkonnateenused info uute lepingute, miinimumnõuete, arvete, veograafikute, jäätmemahutite, lisateenuste ja jäätmeveost vabastuste kohta leiate siit:

Vändra ja Tootsi piirkonna nõuded kuni 28.02.2023.a. (sealt edasi ühtlustuvad kõik nõuded ja tingimused Halinga piirkonnaga)

  1. Paberi- ja kartongijäätmete korraldatud veoga on kohustus liituda alevite kinnistutel kus on 8 ja enam korterit (ehitusregistri järgi) ning majas ei ole ahjukütet.
  2. Biojäätmete (biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed)  korraldatud veoga on kohustus liituda alevite kinnistutel kus on 8 ja enam korterit (ehitusregistri järgi) ning puudub nõuetekohane võimalus kompostimiseks. Kompostimisnõuetega saab tutvuda aadressil: www.kompostiljon.ee/kompostimine/3-olulist-pohimotet
  3. Biolagunevaid jäätmeid peab eraldi koguma ka kinnistul, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, kui biolagunevaid jäätmeid tekib nädalas enam kui 25 kg või kui kinnistul tegutseb vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte, lasteaed, kool, hooldushaigla või hooldekodu.

Segapakendijäätmete korraldatud veoga on liitumine vabatahtlik kuid soovituslik kuna eraldi kogudes väheneb oluliselt segaolmejäätmete hulk.

Alates 28.02.2023.a. on kogu vallas korraldatud jäätmeveol ühtsed võimalused, tingimused, nõuded ja hinnad.

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni vallavalitsusest ja AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest:

Täiendav informatsioon ja teenuste hinnakiri AS Eesti Keskkonnateenused kodulehel ("korraldatud jäätmevedu"). 

Enda järgmise jäätmeveo kuupäeva leiad online päringuga teenusepakkuja veebilehelt

Korraldatud jäätmeveoga seotud blanketid

Vorme saab arvuti abil täita, salvestada, digitaalselt allkirjastada ja saata e-postiga. Samuti võib välja trükkida ja täita käsitsi.

Toimetaja: EVA SOOSAAR