Korraldatud jäätmevedu

12.01.24

Põhja-Pärnumaa valla korraldatud jäätmeveoperiood on 01.10.2022.a. kuni 01.10.2025.a. Teenust pakub AS Eesti Keskkonnateenused

Korraldatud jäätmeveoga on uuel perioodil hõlmatud 6 jäätmeliiki: biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ehk toidujäätmed, biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, segapakendid, paberi- ja kartongijäätmed, suurjäätmed ja segaolmejäätmed. Kõiki neid jäätmeid tuleb tekkekohal liigiti koguda, erisused kehtivad nende üleandmisel jäätmevedajale.

Segaolmejäätmete üleandmine jäätmevedajale on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele.

Köögi- ja sööklajäätmete ehk toidujäätmete kogumine eraldi segaolmejäätmetest on kohustuslik kõigile jäätmevaldajatele. Köögi- ja sööklajäätmete üleandmine jäätmevedajale on kohustuslik tiheasustuse kortermajades ning äri,- tootmis -ja ühiskondlike hoonete kinnistutel, kus toidujäätmeid tekib. Teistele jäätmevaldajatele, kortermajad külades, era- ja muud elamutüübid, on köögi-ja sööklajäätmete üleandmine jäätmevaldajale vabatahtlik. Köögi- ja sööklajäätmete üleandmine jäätmevedajale maksab 0,01 eur/m3. Kui jäätmeid vedajale üle ei anta, peab toidujäätmeid oma kinnistul kompostima või viia ise sobivaimasse toidujäätmete käitluskohta. Segaolmejäätmetesse ei ole toidujäätmeid lubatud panna. Kompostimisnõuetega saab tutvuda aadressil: www.kompostiljon.ee/kompostimine/3-olulist-pohimotet

Aia- ja haljastujäätmed ning suurjäätmed saab jäätmevedajale üle anda kogumisringide raames ja tegemist on vabatahtliku teenusega. Tuleb vaid registreerida oma vedu ja kogumispäeval viib jäätmevedaja jäätmed ära. Nii aia- ja haljastujäätmete kui ka  suurjäätmete üleandmine oma kinnistult maksab 0,01 eur/m3. Kui aia- ja haljastujäätmeid vedajale üle ei anta, tuleb need oma kinnistul kompostida või viia ise sobivaimasse käitluskohta. Aia- ja haljastujäätmed ning suurjäätmed saab tasu eest viia ka jäätmejaama.

Paberi- ja kartongijäätmete üleandmine jäätmevedajale on kohustuslik äri,- tootmis- ja ühiskondlike hoonete kinnistutel, kus jäätmeid tekib. Muudele jäätmevaldajatele on jäätmete üleandmine vedajale vabatahtlik. Paberi- ja kartongijäätmete üleandmine jäätmevedajale on TASUTA. Kui vedajale jäätmeid üle ei anta, tuleb jäätmed viia avalikesse kogumispunktidesse või jäätmejaama.

Segapakendeid peavad tekkekohal liigiti koguma kõik jäätmevaldajad, kuid nende üleandmine jäätmevedajale on vabatahtlik. Segapakendeid saab vedajale üle anda nii mahutiga kui eramajade osas kogumiskotiga. Segapakendi üleandmine jäätmevedajale on TASUTA. Tasuta on ka segapakendi kogumiskott. Kui jäätmevedajale jäätmeid üle ei anna, tuleb segapakendid viia avalikesse kogumispunktidesse või jäätmejaama.

Jäätmete liigiti kogumisse tuleb suhtuda tõsiselt, sest jäätmete kogumise kvaliteeti hakkab regulaarselt kontrollima jäätmevedaja. Kui jäätmevedajale üleantavad nt segaolmejäätmed sisaldavad jäätmeid, mida peab eraldi liigina koguma ehk mida ei tohi panna segaolmejäätme mahutisse, siis on jäätmevedajal õigus rakendada mittenõuetekohaste jäätmete tasu. Seega korrektne liigiti kogumine on ka rahaliselt soodsaim lahendus.

Jäätmekäitlusteenuse hinnakiri

 

AS Eesti Keskkonnateenused info lepingute, miinimumnõuete, arvete, veograafikute, jäätmemahutite, lisateenuste ja jäätmeveost vabastuste kohta leiate siit:

 

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni vallavalitsusest ja AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest:

Täiendav informatsioon ja teenuste hinnakiri AS Eesti Keskkonnateenused kodulehel ("korraldatud jäätmevedu"). 

Enda järgmise jäätmeveo kuupäeva leiad online päringuga teenusepakkuja veebilehelt

Korraldatud jäätmeveoga seotud blanketid

Vorme saab arvuti abil täita, salvestada, digitaalselt allkirjastada ja saata e-postiga. Samuti võib välja trükkida ja täita käsitsi.

Toimetaja: EVA SOOSAAR