Uudised ja teated

« Tagasi

Rahandusministeerium teatab Pärnu jõe teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõude avalikust väljapanekust

Valminud on Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga" ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõud. Planeeringuala hõlmab Pärnu linna, Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumid, haarab Pärnu jõe vee- ja kaldaala suudmest Kurgjani. Sauga jõgi on haaratud planeeringualasse kuni lennuväljani (Sauga kalurikülani) ning Reiu jõgi ca 1,2 km ulatuses kuni raudteesillani. Planeeringuala suurus on 42 000 ha, koos mõjualaga 112 000 ha.

Teemaplaneeringu koostamise peamine eesmärk on ühtses arengudokumendis Pärnu jõe ja kaldaala ning lähimereala terviku ruumilise arengu põhimõtete sidumine ja suundumuste määramine aastani 2030+ ning tasakaalustada kohalikud ja riiklikud huvid jõe vee- ja kaldaaladel nii keskkonnaalasest, sotsiaalmajanduslikust, kultuur-ajaloolisest kui ka veeliikluse vajaduste aspektist lähtuvalt. Teemaplaneeringus antakse kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamiseks suunised ja tingimused Pärnu, Reiu ja Sauga jõgede ning kaldaala kasutamiseks maakonnaplaneeringu täpsusastmes järgmistes teemades: linnaline ja maaline piirkond, puhkealade võrgustik, puhke- ja külastuskeskkond, väärtuslikud maastikud ja kultuuriväärtused, roheline võrgustik, transpordivõrgustik. Teemaplaneeringuga samaaegselt viidi läbi KSH ja asjakohaste mõjude hindamine, nende tulemustega on teemaplaneeringus arvestatud. KSH eelnõu kohaselt planeeringu elluviimisega olulisi negatiivseid mõjusid ei kaasne.

Teemaplaneeringu ja KSH aruande eelnõude avalik väljapanek toimub ajavahemikus 16.01-23.02.2023. Materjalid on kättesaadavad Rahandusministeeriumi veebilehel: https://www.fin.ee/riik-ja-omavalitsused-planeeringud/ruumiline-planeerimine/maakonnaplaneeringud#ParnuJogi. Vihtra külakeskuses (Jõesuu tee 2, Vihtra), Tori teenuskeskuses (Selja mnt 2, Tori alevik)  ja Pärnu riigimajas (Akadeemia tn 2, Pärnu linn) on saadaval asutuse tööaegadel ka paberil planeeringumaterjalid.

Teemaplaneeringu ja KSH aruande eelnõusid tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 25.01.2023 kell 15.00 Vihtra külakeskuses, 26.01.2023 kell 15.00 Tori teenuskeskuses ja 27.01.2023 kell 15.00 Pärnu riigimajas.

Teemaplaneeringu ja KSH aruande eelnõude avalikustamise tulemusi tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 21.03.2023 kell 15.00 Vihtra külakeskuses, 22.03.2023 kell 15.00 Tori teenuskeskuses ja 23.03.2023 kell 15.00 Pärnu riigimajas.

Ootame Teie ettepanekuid teemaplaneeringu ja KSH aruande eelnõude täiendamiseks hiljemalt 23.02.2023 kirjalikult Rahandusministeeriumile (Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn, info@fin.ee). Ettepanekuid saab esitada ka eelpoolnimetatud avalikel aruteludel. Täiendav info: Merilin Rosenberg, 58041423, merilin.rosenberg@fin.ee.