Uudised ja teated

« Tagasi

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Rapla ja Pärnu maakonna piir - Tootsi“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Rapla ja Pärnu maakonna piir - Tootsi" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Rail Baltic on raudteetranspordi projekt, mille eesmärk on rajada 1435 mm rööpmelaiusega raudtee koos seonduva taristuga, selleks et integreerida Balti riigid, sealhulgas Eesti, Euroopa raudteevõrguga. Rail Balticu trassikoridor ja raudtee põhimõtteline lahendus on määratud varasemalt koostatud maakonnaplaneeringutega.

KMH aruandes hinnatud lõik on osa Eesti territooriumil kulgevast trassist, mille kogupikkus Eestis on 213 km. KMH-s on kavandatavaks tegevuseks kiire raudtee (Rail Balticu) rajamine ja kasutamine Pärnu maakonna põhjaosas 16 km pikkusel lõigul Rapla ja Pärnu maakonna piirist Tootsini. Raudteelõik kulgeb Põhja-Pärnumaa valla territooriumil maakonna piirist lõuna poole. Hinnatud trassilõigu lõunapiiriks on Tootsi alevist ca 1,8 km kirdesse jääv kokkupuutekoht olemasoleva Tallinn-Lelle-Pärnu raudteega.

Keskkonnamõju hindamine viidi läbi raudtee põhiprojektile. Raudtee projekteeriti vastavalt projekteerimisjuhistes ja opereerimise kavas kirjeldatud nõuete alusel arvestades keskkonnamõju hindamise tulemusi. KMH käigus hinnati kavandatava tegevuse rajamis-, kasutamis- ja lõpetamisetappidega kaasnevat keskkonnamõju.

KMH aruande ja projekti materjalidega on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul teate avaldamisest kuni 29.12.2022. KMH aruande ja projekti materjalid on elektrooniliselt kättesaadavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris: https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/view/778325.

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada TTJA-le kirjalikult kuni 29.12.2022 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

KMH aruande avalik arutelu toimub 11.01.2023 kell 16:00 - 18:00 Kaisma Rahvamajas (Kaisma, Põhja-Pärnumaa vald). Aruteluga on võimalik liituda ka Microsoft Teams keskkonna kaudu TTJA kodulehel (www.ttja.ee – Tarbija õigused – Avalikud teated – Keskkonnamõju hindamisega seotud teated) avaliku arutelu teatel olevale lingile vajutades: https://ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/avalikud-teated/keskkonnamoju-hindamisega-seotud-teated#rail-balticu-raudtee.

Palume arutelule registreerida, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 6672186.

 

KMH osapooled:

Otsustaja: TTJA, registrikood: 70003218, aadress: Endla 10a, 10122 Tallinn, kontaktisik: Raili Kukk, e-post: raili.kukk@ttja.ee, tel: 6672186.

Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood: 14168654, aadress: Endla 16, Harjumaa, 10142 Tallinn, kontaktisik: Andre Säre, e-post: andre.sare@railbaltica.org, tel: 55501595.

KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, registrikood: 11255795, aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn, kontaktisik: Jüri Hion, e-post: jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.