Uudised ja teated

« Tagasi

Mädara liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-513827 taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Sokkel Karjäärid OÜ (registrikood 16392048, aadress Kuivati, Lipa küla, Rapla vald, Rapla maakond) Mädara liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotluse.

Taotletav mäeeraldis paikneb Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Mädara Külas Mädara maardlas (registrikaart nr 973), riigi omandis oleval Vändra metskond 3 kinnistul (katastriüksuse tunnus 93002:005:0269, pindala: 1287,61 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%), mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava mäeeraldise pindala on 12,77 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 23,53 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt täiteliiv (aktiivne tarbevaru 788,60 tuh m³ ja kaevandatav varu 654,80 tuh m³). Maavara kavandatav kasutusvaldkond on ehitus ja teedeehitus. Taotletav keskmine tootmismaht aastas on 47 tuh m³. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks. Pärast varu ammendamist plaanitakse alale kujundada tehisveekogud ja metsamaa.

Keskkonnaloa taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-120426 ja dokumentide nr DM-120426 all.

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu arvamus tuleb Keskkonnaametile esitada hiljemalt 04.09.2022.a.