Uudised ja teated

« Tagasi

Kobra III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta arvamuse küsimine

Keskkonnaamet võttis menetlusse SKP Invest OÜ (registrikood 11476740, aadress Villa tn 50- 2, Ülenurme alevik, Kambja vald 61714 Tartu maakond) Kobra III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse.

Nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 04.01.2022 dokumendiga nr DM-118619-1. Kobra III uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnumaal, Põhja-Pärnumaa vallas, Vändra metskond 17 kinnistul (katastriüksuse tunnus 93002:001:0093, valitseja Keskkonnaministeerium, volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus). Taotletava Kobra III uuringuruumi ja selle teenindusala pindala on 14,70 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 8 kaeveõõnt ja kuni 8 puurauku. Uurimissügavus on kuni 20 m. Uuritavaks maavaraks on dolokivi. Kobra III uuringuruumi materjal sobib kvaliteediomadustelt kasutamiseks nii ehituses kui ka teedeehituses. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Liiva tn 41, Tartu linn, Tartu linn 50303 Tartu maakond).

Maapõueseaduse § 30 lõike 2 alusel avalikustab Keskkonnaamet teate uuringuloa taotluse esitamise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kooskõlas maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 27 lõikega 7 saadab Keskkonnaamet Teile tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Kobra III uuringuruumi uuringuloa taotluse. Tuginedes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõikele 2 ja MaaPS § 27 lõikele 7 palub Keskkonnaamet vallavolikogul esitada arvamus esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul käesoleva kirja kättesaamisest, s.o hiljemalt 21.03.2022 (k.a.).