Uudised ja teated

« Tagasi

Energiakulude hüvitamine

Energiahinna tõusu leevendamiseks hüvitatakse väikese ja kuni keskmise sissetulekuga peredele osaliselt elektri-, gaasi- ja küttearvete hinnatõus 80% tarbitud energia koguhinnast, mis ületab:

• elektril 120 €/MWh (12 s/kWh)

• gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh)

• kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh)

Taotluste vastuvõtt: 10. jaanuarist 31. maini 2022

Toetatav periood: 1. september 2021 kuni 31. märts 2022

Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri:

• pere ühe täiskasvanud isiku kohta on piiriks 1126 eurot kuus (2021. aasta arvestuslik mediaanpalk)

• iga järgmise, taotluse esitamise ajal vähemalt 14-aastase perekonnaliikme kohta 563 eurot (koefitsient 0,5)

• iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase lapse kohta 338 eurot ( koefitsient 0,3).

Sissetulekuks loetakse: palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu; ettevõtlustulu; kasu vara võõrandamisest; renditulu ja litsentsitasud; intressid ja dividendid; pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud; kindlustus­hüvitised ja väljamaksed pensionifondist; madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu.

Toetuse taotlemine

Toetust saab taotleda vaid oma peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks rahvastikuregistrijärgselt kohalikult omavalitsuselt.

Toetust on võimalik taotleda tagasiulatuvalt kuni viis kuud, seda nii ühe kuu kaupa kui ka mitme kuu osas korraga.

Nt jaanuaris 2022 saab taotleda toetust 2021 septembri, oktoobri, novembri või detsembri tarbimise alusel koostatud arvete osas.

Taotlusvormid on kättesaadavad valla kodulehel ning halduskeskustes kohapeal.

Taotlusele tuleb lisada:

• Eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid selle energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Arved peavad sisaldama tarbitud energiat (kWh või MWh või m3) ning selle maksumust eurodes.

• Tegeliku elukoha kasutamist tõendavad dokumendid, juhul kui pere alaline elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast.

• Vajadusel tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolul).

Toetuse väljamaksmine

• Toetuse maksmise või maksmata jätmise otsus tehakse hiljemalt 35 tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist. Sotsiaalosakond annab endast parima, et toetuste otsused tehakse esimesel võimalusel.

• Toetus kantakse üle taotleja soovitud arvelduskontole seitsme tööpäeva jooksul pärast positiivse otsuse tegemist.

Toetuse ülempiir kuus kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot, alampiir 10 eurot.

Vallavalitsus palub võimalusel esitada avaldus koos vajalike lisadokumentidega digiallkirjastatuna e-postile vald@pparnumaa.ee

Taotluse saab esitada ka posti teel oma piirkonna halduskeskusele (Vändra piirkonnas- Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev; Tootsi piirkonnas- Tootsi halduskeskus, Tuleviku 1, Tootsi alev; Pärnu-Jaagupi piirkonnas- Pärnu-Jaagupi halduskeskus, Kooli 2, Pärnu-Jaagupi alev).

Kui vajate abi taotluse vormistamisel, palume eelnevalt aeg kokku leppida oma piirkonna sotsiaalosakonna spetsialisti juures:

TOOTSIS

Krista Lindmäe, tel 53761671, e-post krista.lindmae@pparnumaa.ee

PÄRNU-JAAGUPIS

Tiina Sinijärv, tel 53284626, e-post tiina.sinijarv@pparnumaa.ee

Anneli Kaljur, tel 53284950, e-post anneli.kaljur@pparnumaa.ee

VÄNDRAS

Eret Pank, tel 4430332, e-post eret.pank@pparnumaa.ee

Annika Sumre, tel 5296406, e-post annika.sumre@pparnumaa.ee

Kersti Tilk, tel 53404411, e-post kersti.tilk@pparnumaa.ee

Jana Mõttus, tel 57877505, e-post jana.mottus@pparnumaa.ee

Anu Õismets, tel 51911641, e-post anu.oismets@pparnumaa.ee

Energiatoetusi menetlevad ka:

Eret Koppel, e-post eret.koppel@pparnumaa.ee

Reilika Kivisild, e-post reilika.kivisild@pparnumaa.ee