Uudised ja teated

« Tagasi

Koostöölepe valla juhtimiseks 2021.-2025. aastal.

KOOSTÖÖLEPE

Valimisliit Meie Vald, Valimisliit Inimeste Eest, Valimisliit Vändra Noored, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Riina Kukk koostöölepe Põhja-Pärnumaa  valla juhtimiseks aastateks 2021.-2025.a.

ÜLDSÄTTED

Käesolev leping sõlmitakse järgmiste osapoolte vahel: Valimisliit Meie Vald, Valimisliit Inimeste Eest, Valimisliit Vändra Noored, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Riina Kukk ning tugineb nende valimisliitude ja erakonna poolt 17. oktoobril 2021.a toimunud Põhja-Pärnumaa valla volikogu valimisteks koostatud programmidele, Põhja-Pärnumaa valla arengukavale ja eelarvestrateegiale.

Koostööleppe eesmärk on välja tuua ühised kokkulepitud prioriteedid ja tegevused järgmisel neljal aastal, mis aitavad kaasa Põhja-Pärnumaa valla pikaajaliste eesmärkide täitmiseks.Mitmete koostööleppes märgitud eesmärkide täitmine sõltub Euroopa Liidu, Eesti riigi ja Põhja-Pärnumaa valla rahalistest võimalustest, mis on otseselt seotud üldiste majanduskeskkonna muutustega.

Koostööleppe täitmisel arvestame valla eelarve tasakaalu ning valla eelarvestrateegia järgimist.

VALLA JUHTIMINE

1. Põhja- Pärnumaa vald panustab noortele ja koondub seetõttu noorte poolt esitatud vallavanema kandidaadi taha, kelle toetuseks loome asjatundliku ja kogemustega ametkonna.

2. Arendame mitmekeskuselist valda, kus kõik piirkonnad on koheldud võrdselt, arvestades nende eripära ja kogukonna vajadusi.

2.1. Selleks tõhustame vallavalitsuse struktuuri, tagamaks, et kõik omavalitsusele pandud ülesanded saavad täidetud asjatundlikult.

2.2. Analüüsime vallavalitsuse ja hallatavate asutuse struktuure ning teeme vajadusel muudatusi.

2.3. Moodustame vallavalitsuse juurde spordi- ja tervisedenduse spetsialisti, avalike suhete juhi ja juristi ametikoha.

2.4. Kaotame juhtimisstruktuurist Tootsi Halduskeskuse juhi ametikoha.

2.5. Suurendame Tootsi kultuuri- ja spordikeskuse juhataja ametikoha koormuse 1,0 ametikohani.

3. Vallavalitsuse kui täitevorgani koosseisu kuulub kuni 6 liiget. 2021-2025.aasta valitsemisperioodil on vallavalitsuses kaks palgalist vallavalitsuse liiget nimetusega abivallavanem.

4. Korrastame vallavalitsuse tööprotsesse, et suurendada kaasavust ja läbipaistvust.

5. Korraldame regulaarselt vallavalitsuse eestvedamisel erinevate kodanikuühenduste ja ettevõtjate ümarlaudasid.

6. Koostöökokkuleppe elluviimiseks täidetakse ametikohad järgnevalt:

Vallavolikogu esimees VL „Meie Vald"

Vallavolikogu aseesimees VL „Inimeste Eest"

Vallavanem VL „Vändra Noored"

Abivallavanem (majandus ja areng) VL „Inimeste Eest"

Abivallavanem (haridus ja kultuur) VL „Meie vald"

Vallavolikogu komisjonide esimehed:

1. Haridus- ja noorsootöökomisjon VL „Vändra Noored"

2. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon VL „Meie Vald"

3. Kultuuri- ja spordikomisjon VL „Meie Vald"

4. Eelarve- ja majanduskomisjon VL „Inimeste Eest"

5. Keskkonnakomisjon EKRE

6. Noortekomisjon VL „Vändra Noored"

7. Revisjonikomisjon VL „Tasakaal"

7. Moodustame koostööleppe osapooltega kogu valimisperioodi vältel valimisliitude ja erakonna poolt välja pakutud inimestega ühise töögrupi, mille eesmärk on:

7.1 Arutada poliitilisi suundumusi;

7.2 Arutada eelnõusid ja koostöös selgitada välja ühised hoiakud nende suhtes.

Tegevused aastatel 2021-2025

1. Ühise tegevuse aluse peamisteks suundadeks on valimisprogrammides, Põhja- Pärnumaa valla arengukavas ja eelarvestrateegias sätestatu.

2. Suurendame valla ja kogukondade vahelist suhtlust, toetame ja motiveerime kogukondi, et edeneks kultuuri-, spordi-, küla- ja seltsielu.

3. Elanikele ja hallatavatele asutustele saadame tasuta valla ajalehe postkasti.

4. Soodustame kogukondade, huvirühmade, vallavalitsuse, vallavolikogu ja hallatavate asutuste omavahelist suhtlust, parandades kommunikatsiooni.

5. Elanike heaolu ja ettevõtluse arengu seisukohast lähtuvalt peame oluliseks igakülgse koostöö edendamist kõigi maakonna omavalitsustega, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja SA Pärnumaa Arenduskeskusega, Tervise Arengu Instituudi, Terviseameti jt organisatsioonidega.

6. Jätkame koostööd sõprusvaldadega. Põhja-Pärnumaa valla sõprusvallad on Alajärven Kaupunki Soomes, Ostrow Mazowiecka vald Poolas, Läti Vabariigi Rundale vald, Leedu Vabariigi Pakruojiuse vald, Itaalia Vabariigi Uggiate-Trevano omavalitsus, Rootsi Kuningriigi Sala Kommuun ja Soome Vabariigi Evijärvi vald ning Valgevene Smargoni omavalitsus.

7. Otsime lahendusi elanike arvu suurendamiseks ning ehitame toetusmeetmete kaasabil üürimajad.

8. Tõstame sünnitoetuse 500 eurolt 650 eurole.

9. Jätkame omaalgatuste, MTÜ-de ja külaseltside toetamist.

10. Korraldame regulaarseid kohtumisi (ümarlaudu) vallarahva ning vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajate vahel.

11. Jätkame gümnaasiumihariduse andmist Vändra alevis.

12. Võimaldame igale lapsele lasteaiakoha.

13. Pakume tasuta hommikusööki kõigis koolides. Maksame jätkuvalt esimesse klassi astujatele ranitsatoetust. Toetame tervist edendavaid tegevusi haridusasutustes.

14. Jätkame haridusasutuste hoonete renoveerimisega.

15. Arendame sotsiaalteenuseid.

16. Tagame ettevõtjatele kiire asjaajamise.

17. Soosime oma põllumajandus- ja käsitöösaaduste jm otseturustust kohalikul turul (OTT – otse tootjalt tarbijale). Korraldame erinevaid üritusi ettevõtjate kogemuste vahendamiseks ja koostöö aktiviseerimiseks.

18. Suurendame eelarve vahendeid, et tagada valla teede korrashoid. Toetusmeetmete olemasolul projekteerime ning ehitame kergliiklusteid.

19.Pöörame suuremat tähelepanu haljastusele ja heakorrale.

20. Ühtlustame töötasude arvestamise põhimõtted. Loome spetsialiseerunud, asjatundliku, motiveeritud õpetajas-, ametnik- ja töötajaskonna, kellele makstakse konkurentsivõimelist töötasu.

21. Parendame jäätmemajandust. Lisame täiendavaid prügikaste avalikku ruumi.

22. Tagame kinnisvara süsteemse korrashoiu ja tõhustame ehitusjärelevalvet.

23. Kaasame politseid, päästjaid, kaitseliitu jt kogukonna turvalisuse parendamisse. Suurendame elanike kriisideks valmisolekut.

24.Otsime võimalusi vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamiseks.

 

4. novembril 2021.a.

VL Meie Vald Ülle Vapper

VL Inimeste Eest Jaanus Rahula

VL Vändra Noored Mari-Liis Jaanson

EKRE Peeter Perm

Riina Kukk

 

Käesolev kokkulepe on sõlmitud viies eksemplaris 4. novembril 2021. aastal ja on siduv ka valimisliitude ja EKRE erakonna nimekirjas volikogusse saavatele asendusliikmetele.