Uudised ja teated

« Tagasi

Halinga OÜ keskkonnakompleksloa muutmise taotluse edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Halinga (registrikood: 10021090, aadress: Tehnokeskuse, Loomse küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond) Langerma veisefarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/317423 (edaspidi kompleksluba) muutmise taotluse. Käitise asub Pärnu maakonnas Põhja-Pärnu vallas Langerma külas.

Ettevõte omab kompleksluba vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.06.2013 määrusele nr 89 „Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba" (edaspidi määrus 89). Nimetatud määruse § 11 kohaselt on kompleksluba nõutav veiste intensiivkasvatus käitises, kus peetakse üle 400 piimalehma või üle 533 ammlehma või üle 800 noorveise, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle. Kompleksloa muutmine on tingitud vajadusest kasutada ka käitise juurde kuuluvat Piimajõe laudahoonet kuni 300 kinnislooma pidamiseks. Samuti on käitajal kohustus täita keskkonnaministri 27.03.2015 käskkirjaga nr 319 „Veiste intensiivkasvatuse Eesti parima võimaliku tehnika juhendi põhjal koostatud PVT järeldused" kehtestatud parima võimaliku tehnika nõudeid, millega võrdlus on esitatud kompleksloa muutmise taotluses. Uute rajatiste püstitamist või rakendatava tehnoloogia muutmist taotlus ei sisalda.

Keskkonnaamet rakendab kompleksloa muutmise taotluse menetlemisel avatud menetlust. Keskkonnaamet avalikustab vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 47 lg 2 teate kompleksloa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus või maakondlikus ajalehes.

Kompleksloa muutmise taotlus nr T-KKL/1007943 on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi KOTKAS) 27.04.2021 dokumendi nr DM-115573-1 all, menetluse info on leitav infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-115573 all.

Keskkonnaamet edastab vastavalt KeÜS § 43 lg 1 keskkonnaloa taotluse viivitamata pärast selle nõuetele vastavuse kindlakstegemist kavandatava tegevuse asukohajärgsele kohalikule omavalitsuse üksusele temalt arvamuse saamiseks. Vastavalt KeÜS § 43 lg 2 Keskkonnaamet ootab kohaliku omavalitsuse kirjalikku arvamust keskkonnaloa taotluse kohta ühe kuu jooksul taotluse saamisest arvates. Arvamuse esitamine ei piira kohaliku omavalitsuse üksuse õigust esitada edasise menetluse käigus täiendavaid seisukohti.