Uudised ja teated

« Tagasi

Põhja-Pärnumaa vallas taotletakse maavarade kaevandamise keskkonnalubasid uutele kaevandustele ja olemasoleva kaevanduse laiendamiseks

1. VALISTRE DOLOKIVIKARJÄÄRI keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine.

OÜ MERKO KAEVANDUSED taotleb maavara kaevandamise luba Valistre dolokivimaardla ehitus- ja täitedolokivi aktiivse tarbevaru plokkide 3 ja 4 kaevandamiseks Valistre dolokivikarjääri mäeeraldisele. Taotletavad aktiivse tarbevaru plokid kanti keskkonnaregistrisse Maa-ameti 14.05.2020. a korraldusega nr 1-17/20/1258. Valistre dolokivikarjääri materjalist saab toota nii kõrge- kui ka madalamargilist ehituskillustikku, mis sobib kasutamiseks nii üld- kui ka teedeehituses.

Taotletav Valistre dolokivikarjäär asub Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Valistre külas eraomandisse kuuluvatel kinnistutel Enno (katastritunnusega 18803:002:0350) ja Mardi-Sooheinamaa (katastritunnusega 18803:002:0037). Taotletava Valistre dolokivikarjääri mäeeraldise teenindusmaa pindala on 23,70 ha, sh mäeeraldise pindala 16,28 ha.

Dokumendiga on võimalik tutvuda SIIN

2. ANELEMA II DOLOKIVIKARJÄÄRI keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine.

OÜ FOREK taotleb maavara kaevandamise loa laiendamist Anelema II dolokivikarjääris, eesmärgiga liita olemasoleva mäeeraldise koosseisu 2021. aastal aktiivseks tarbevaruks hinnatud maavara varu plokk 31 aT, kuna iseseisvalt ei ole see varu plokk kaevandav. Arendaja tegutseb Anelema II dolokivikarjääris (luba L.MK/333947) alates 2012. aastast, millest kaevandab aktiivselt ehitus- ja täitedolokivi. Anelema II dolokivikarjääri materjal sobib kasutamiseks nii üld- kui ka teedeehituses (sh suured taristuprojektid).

Territoriaalselt asuvad mäeeraldis ja selle teenindusmaa Pärnu maakonnas Põhja- Pärnumaa vallas Anelema külas katastriüksustel Möldri (tunnus 18803:002:0140), Uuemöldri (18803:002:0180), Matsupõllu (tunnus 63801:001:0269), Uuematsi (tunnus 63801:001:0271), Matsu (tunnus 63801:001:0109) ja Uuetooma (tunnus 18803:002:0179).

Taotletava Anelema II dolokivikarjääri (kaevandamisluba L.MK/333947) loa muutmisel on mäeeraldise teenindusmaa pindala 9,43 ha, taotletav mäeeraldise pindala on 9,24 ha.

Dokumendiga on võimalik tutvuda SIIN

3. Arvamuse küsimine SOHLU KRUUSAKARJÄÄRI maavara kaevandamise keskkonnaloa muudetud taotluse kohta.

OÜ EESTI KILLUSTIK taotleb maavara kaevandamise luba Sohlu kruusakarjääris, eesmärgiga tagada üleriikliku tähtsusega ehitusobjekti Rail Baltica varustuskindlus selleks sobiliku kvaliteediga kruusa ja liivaga.

Sohlu kruusakarjäär paikneb Pärnu maakonnas, Põhja-Pärnumaa vallas, Kõnnu küla territooriumil, hõlmates osa riigiomandisse kuuluvast kinnistust Vändra metskond 48 (katastritunnus 63801:001:0933), mille sihtotstarve on maatulundusmaa, valitsejaks Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus.

Sohlu kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 19,00 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,07 ha

Dokumendiga on võimalik tutvuda SIIN

Keskkonnalubasid menetleb Keskkonnaamet ja Keskkonnaametile annab arvamuse Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu.

 

Teavitamise alus: Keskkonnaseadustiku üldosa seadus§ 47 lõige 4, mis sätestab, et valla- või linnavalitsus avaldab seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt § 47 lõike 1 punktides 1–3 ja 5 nimetatud andmed. Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse lahendamiseni.