Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu 17.juuni istungi kokkuvõte

Volikogu istung toimus Vändra Kultuurimaja saalis. Istungist võttis osa 19 volikogu liiget. Puudusid Tiia Uffert ja Roman Kiveste.

 

1. Põhja-Pärnumaa valla hariduse ja noorsootöö arengukava aastani 2040 kinnitamine (I lugemine). Kuna arutelu käigus tuli välja palju vastamata küsimusi, siis otsustati katkestada Põhja-Pärnumaa valla hariduse- ja noorsootöö arengukava aastani 2040 kinnitamine I lugemine.

2. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.02.2020 määruse nr 8 „Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu töökord" muutmine (I lugemine). Tutvunud vallasekretäri poolt esitatud eelnõu ja seletuskirjaga, otsustati lõpetada Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.02.2020 määruse nr 8 „Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu töökord" muutmine" I lugemine.

3.Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 17.01.2018 määruse nr 4 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine" muutmine. Kuulanud ära vallasekretäri põhjendused määruse muutmise vajalikkuse kohta, otsustati vastu võtta määrus nr 16 „Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 17.01.2018 määruse nr 4 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine" muutmine".

4.Põhja-Pärnumaa valla 2020.aasta I lisaeelarve I lugemine. Otsustati lõpetada Põhja-Pärnumaa valla 2020.aasta lisaeelarve I lugemine ja suunata see II lugemisele.

5. Loa andmine rahalise kohustuse võtmiseks (kergliiklustee valgustus). Koostöös Maanteeametiga soovitakse rajada Vändra-Suurejõe kergliiklusteele valgustus. Projekt valmib kahes etapis. 2021.aastal ehitatakse välja lõik Suurejõe-Rõusa teerist ja 2022.aastal sealt edasi kuni Vändrani. 80% projekti maksumusest tasub Maanteeamet ja 20% Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus. Valmis rajatise annab Maanteeamet vallavalitsusele üle, edasised kulud maksab vallavalitsus.

6. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks (sotsiaaltransport). Pärnumaa Ühistranspordikeskus on teinud vallavalitsusele ettepaneku halduslepingu sõlmimiseks sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks. Halduslepinguga osaletakse Euroopa Sotsiaalfondi rahastusega pilootprojektis, mille eesmärgiks on Pärnu maakonnas sotsiaaltransporditeenuse korralduse katsetamine läbi MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse.  Lepingu kohaselt korraldab Pärnumaa Ühistranspordikeskus sotsiaaltransporditeenust (veoteenust ja operaatorteenust) maakonnas alates 01.06.2020 kolme aasta jooksul. Volikogu lubas vallavalitsusel sõlmida haldusleping kolmeks aastaks.

7.Omaosaluse garanteerimine (energiatõhusus). Vabariigi Valitsus võttis 26.02.2020 vastu määruse ,,Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord". Määruse kohaselt toetatakse kohalikke omavalitsusi hoonete energia tõhusamaks muutmisel. Põhja-Pärnumaa vallal on määruse kohaselt võimalik toetust saada kuni 59% ulatuses abikõlbulikest kuludest. Projekti taotluse eelduseks on, et hoone oleks KOV-i omandis, et hoones jätkataks avaliku teenuse osutamist ning hoonele oleks tehtud energiaaudit. Vallavalitsus taotleb nende nõuete alusel toetust Pärnu-Jaagupis, Kooli tn 2 asuvale hoonele. Volikogu otsustas garanteerida projekti omaosaluse 41% ulatuses hanke tulemusena ilmneva projekti maksumusest.

8. Investeeringuobjekti kinnitamine (Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna).  Riigi 2020. a lisaeelarvega määrati omavalitsustele kokku 130 mln eurot, et leevendada COVID-19 eriolukorra negatiivseid mõjusid majanduses. Investeeringutoetuse eesmärgist lähtudes on toetusena eraldatud rahalisi vahendeid võimalik kasutada ainult uuteks investeeringuteks ning seda ei saa kasutada 2020.a kinnitatud või enne 15. aprilli 2020.a vastu võetud lisaeelarves ning hankeplaanis kavandatud projektideks. Toetuse abil ellu viidud projektidele kohaliku omavalitsuse omafinantseeringut ei nõuta. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu otsustas vallale eraldatud toetussumma kasutada Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna rekonstrueerimiseks.

Informatsioon: Volikogu liikme Jaanus Rahula arupärimisele vastamine. Arupärimises küsiti selgitusi Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 22.01.2020.a. määruse nr 1 „Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032"  täitmise kohta. Arupärimisele vastas majandusosakonna juhataja Mait Talvoja.