Uudised ja teated

« Tagasi

Kokkuvõte volikogu 22. jaanuari istungist

Volikogu istung toimus Põhja-Pärnumaa vallamajas. Volikogu istungil osales 19 volikogu liiget. Puudusid Ülle Vapper ja Gerda Mölder. Istungit juhtis volikogu aseesimees Priit Enok.

1. Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032. Kava kinnitati määrusega nr 1. Kava on valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise aluseks järgneval 11 aastal. Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant. Kava ja kõikide teiste istungil kehtestatud määrustega on võimalik tutvuda valla veebilehel ja alates 31.01.2020 Riigi Teatajas.

2. Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri. Määrusega nr 2 kehtestatud eeskiri sätestab veevarustuse ja reovee ning sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise teenuste osutamise nõuded ja tingimused ning teenuste osutamise ja kasutamise korra Põhja-Pärnumaa vallas.

3. Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri. Määrusega nr 3 kehtestatud eeskiri sätestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tingimused ja nõuded ning määrab liitumise korra Põhja-Pärnumaa vallas.

4. Kinnisasjade omandamiseks loa andmine. OÜ-le TL Agency anti luba omandada kaheksa Põhja-Pärnumaa vallas asuvat kinnistut, milles põllumaad on enam kui 10 hektarit.

5. Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta eelarve I lugemine. Lõpetati eelarve I lugemine ja määrati parandusettepanekute esitamise tähtajaks 5. veebruar 2020.

6. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.11.2018 määruse nr 54 „Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord" muutmine. Määrusega nr 4 sätestati, et kaasava eelarve suurus määratakse eelarvestrateegiaga ja määrati konkursi väljakuulutamise tähtajaks üks kuu eelarveaasta algusest.

7. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 14. detsembri 2017 otsuse nr 16 „Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine. Muudeti vallakantseleis ühe IT-spetsialisti ametikoha suurust ja vähendati Tootsi Halduskeskuse juhi ametikoha suurust.

8. Põhja-Pärnumaa valla põhimäärus (I lugemine). Lõpetati eelnõu I lugemine ja määrati parandusettepanekute esitamise tähtajaks 5. veebruar 2020.

9. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu töökord (I lugemine). Lõpetati eelnõu I lugemine ja määrati parandusettepanekute esitamise tähtajaks 5. veebruar 2020.

10. Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse töökord (I lugemine). Lõpetati eelnõu I lugemine ja määrati parandusettepanekute esitamise tähtajaks 5. veebruar 2020.

11. Põhja-Pärnumaa finantsjuhtimise kord (I lugemine). Lõpetati eelnõu I lugemine ja määrati parandusettepanekute esitamise tähtajaks 5. veebruar 2020.

12. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 5 „Volikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord" muutmine (I lugemine). Lõpetati eelnõu I lugemine ja määrati parandusettepanekute esitamise tähtajaks 5. veebruar 2020.

13. Vaideotsus. Rahuldati esitatud vaie ja tunnistati Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20.11.2019 otsus nr 43 "Halinga Vallavolikogu 20.09.2017 otsuse nr 23 „Kuulilaskmise laskepaiga rajamiseks kirjaliku nõusoleku andmine" kehtetuks tunnistamine" kehtetuks.

14. Määruste muutmine. Määrusega nr 5 täiendati Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse ja Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimäärusi ning tehti valitsusele ülesandeks kinnitada juhataja ettepaneku alusel asutuste töötajate struktuur ja koosseis.

15. Osalemine Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga uue hoone rajamise rahastamisel. Otsustati osaleda Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt aastatel 2020-2021 Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga uue hoone rajamise rahastamisel summas kuni 55 069 eurot.