Uudised ja teated

Kokkuvõte vallavolikogu 16. mai istungist

Osavõtjad

1. Arvamuse andmine Elbu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja korralduse eelnõu kohta. Nõustuti geoloogilise uuringuloa andmisega.

2. Kinnisasja omandamiseks loa andmine. Lubati Finline Trade OÜ-l omandada Põhja-Pärnumaa vallas  Kodesmaa külas asuv Uueda kinnistu.

3. Põhja-Pärnumaa valla jäätmevaldajate registri põhimäärus. Põhimäärus kinnitati määrusena nr 22.

4. Vee-ettevõtte tegevuspiirkonna laiendamine. Otsustati laiendada Põhja-Pärnumaa valla vee-ettevõtja tegevuspiirkonda ja määrata alates 01. juulist 2018. a Põhja-Pärnumaa vallale kuuluv ettevõte Aktsiaselts Mako vee-ettevõtjaks ka endise Vändra alevi haldusterritooriumil.

5. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond. Määrusega nr 23 kinnitati Põhja-Pärnumaa valla munitsipaalomandis olevate koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnaks Põhja-Pärnumaa valla haldusterritoorium

6. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord. Lõpetati määruse eelnõu I lugemine ja määrati parandusettepanekute esitamise tähtajaks 7. juuni 2018. a.

7. Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord. Määrus nr 24 sätestab toetuse määramise tingimused ja korra puudega inimese kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks. Toetuse eesmärk on kohandada puudest tuleneva erivajadustega inimeste eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele, mille tulemusel paraneb isikute iseseisev toimetulek ning tagatakse puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

8. Kohustuse täitmise üle võtmine. Otsustati võtta MTÜ Eesti Jalgpalli Liit ja LHV Pank vahel sõlmitud laenulepingust nr LL-20170614EJ tulenev kohustuse täitmine üle selliselt, et tasuda laenulepingu järgne laenusumma 297 120 (kakssada üheksakümmend seitse tuhat ükssada kakskümmend) eurot hiljemalt jaanuaris 2019. a. Samuti võeti üle laenulepingust tuleneva intressi tasumise kohustus alates 01. juulist 2018 kuni laenusumma tasumiseni (jaanuar 2019).

9. Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta eelarve I kvartali täimise seireanalüüs ja-aruanne. Kuulati finantsjuhi ülevaadet eelarve täitmisest 2018. aastal.

10. Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I lisaeelarve. Lõpetati lisaeelarve I lugemine ja määrati muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 26. mai 2018. a.

11. Määruste kehtetuks tunnistamine. Määrusega nr 25 tunnistati kehtetuks 26 ühinenud omavalitsuste volikogude määrust.