Videojälgimine

5.11.21

Videojälgimine Põhja-Pärnumaa vallas

 

1.Kasutamise eesmärk

Põhja-Pärnumaa vallas kasutatakse statsionaarseid valvekaameraid vallavalitsuse vara kaitseks, õigusrikkumise avastamiseks ning avaliku korra tagamiseks.

2.Õiguslik alus

Valvekaameraid kasutatakse Isikuandmete kaitse seaduse, Turvaseaduse § 11 lg 1,3 ja 4 ning Korrakaitseseaduse § 571 p 2 ja § 572  lg 1 alusel.

3.Valvekaamerate kirjeldus

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kasutab Vändra piirkonnas HikVision jälgimissüsteemi, mis sisaldab  kahte 6MP ja nelja 8MP lahutusvõimega kaamerat ja salvestit mahuga 4TB. Pärnu-Jaagupi piirkonnas on kasutusel salvestussüsteemid, mis kasutavad kolme kaamerat lahutusvõimega kuni 5MP ja salvestusmahtu alates 1TB. Tootsi piirkonnas on kasutusel Dahua salvestussüsteemid, mis kasutavad kolme 4MP kuppelkaamerat ja salvestit 4TB.

4.Jälgimissüsteemile ja salvestitele juurdepääs

Valvekaamerate poolt salvestatud materjalid ja salvestised asuvad lukustatavates ruumides kuhu kõrvalistel isikutel juurdepääs puudub.

Jälgimisseadmestiku poolt edastavatele andmetele on ligipääs ainult selleks volitatud ametnikel ja töötajatel põhjendatud ulatuses enda tööülesannete täitmiseks, ligipääsu õiguste andmise otsustab ja nende üle arvestust peab majandusosakonna juhataja.  Igale teenistujale antakse süsteemi sisenemiseks oma kasutajanimi ja parool. Süsteemi kasutamine logitakse.

5.Salvestatud informatsiooni kasutamine

Valvekaamerate poolt salvestatud materjali vaadatakse juhul, kui on toimunud vallavalitsuse vara hävitamine või muu õigusrikkumine selles osalenud isikute kindlakstegemiseks. Salvestatud materjali vaatamiseks annab loa majandusosakonna juhataja. Salvestuste vaatamised fikseeritakse. Intsidentides osalevatel isikutel on õigus tutvuda teda kujutava salvestisega ning paluda endale võimaluse korral koopia väljastamist. Salvestiste koopia väljastatakse kirjaliku taotluse alusel. Taotluses tuleb ära märkida põhjus salvestisele juurdepääsuks ning aeg ja koht, mille kohta salvestise koopiat soovitakse. Salvestistega tutvumisel ning nende väljastataval koopial muudetakse peale taotleja kõik teised isikud tuvastamatuks. Vallavalitsus ei vastuta taotlejale väljastatud koopia taotlejapoolse edasise kasutamise eest.

6.Avalikkuse teavitamine

Avalikkuse teavitamiseks on paigaldatud valvekaamera mõjualast väljapoole nähtvale kohale teabetahvel kirjaga „Videovalve". Teabetahvlil on märgitud asutuse nimetus, kes andmeid töötleb ning andmete töötleja telefoninumber.

7.Andmete kolmandatele isikutele edastamine

Valvekaamera salvestis antakse muutmata kujul välja õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist menetleva asutuse nõudmisel.

8.Salvestiste säilitatamine

Salvestisi säilitatakse vähemalt 30 kalendripäeva, välja arvatud juhul, kui salvestist kasutatakse õigusrikkumise menetluses. Sellisel juhul säilitatakse salvestis menetluse lõppemiseni.

Salvestise säilitamistähtaja möödumisel salvestis salvestatakse üle. Salvestise nõuetekohase säilitamise ning hävitamise eest vastutab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse poolt määratud ametnik(ud).

 

 

Toimetaja: KERSTIN SEMPELSON