Ajaleht

30.08.22

Alates 2018. aprillist alustas ilmumist Põhja-Pärnumaa valla ühine ajaleht "Valla Teataja". 

Kaastööd palume saata hiljemalt kuu 20. kuupäevaks e-posti aadressile ajaleht@pparnumaa.ee. 

Ajahelt ilmub kord kuus hiljemalt kuu viimaseks kuupäevaks paberkandjal tiraažiga 1800 eksemplari. Ajalehe jaemüügihind on 50 eurosenti.

Ajaleht on kättesaadav ka Eesti Rahvusraamatukogu digiarhiivis DIGAR

Avaldamisreeglid:

 • Väljaande eesmärgiks on eelkõige valla avaliku elukorralduse ja sündmuste objektiivne kajastamine ning Toimetaja võtab seetõttu avaldamiseks vastu kohalikku avalikku elu puudutavaid uudiseid, teateid, artikleid, kuulutusi jms eelkõige vallalt, kes esitab materjalid valitsuse või volikogu liikmete, omavalitsusorganite töökomisjonide liikmete, ametnike ja valla hallatavate asutuste juhtide kaudu.
 • Toimetaja on oma tegevuses erapooletu.
 • Toimetaja peab silmas ja lähtub väljaande avaliku huviga seotud eesmärgist ega kujunda väljaannet oma isiklike hoiakute ja tõekspidamiste järgi.
 • Toimetaja peab rangelt kinni materjali esitajale või muu informatsiooniallikale antud lubadustest ja väldib lubadusi, mida ta ei suuda täita.
 • Toimetaja kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust.
 • Toimetajal ei ole õigust valikuliselt keelduda väljaandes avaldamast materjali, mille sisu põhineb tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil.
 • Toimetaja ei või avaldada isikute eraelu puutumatust rikkuvaid materjale, samuti materjale, mis sisaldavad isikute vastu suunatud inetus kõnepruugis esitatud solvanguid ega kuritarvitada inimeste usaldust nende poolt ütluste andmisel.
 • Ebaõige informatsiooni ilmumise korral tuleb esimesel võimalusel avaldada õiendus.
 • Konflikti sisaldava materjali puhul peab Toimetaja ära kuulama kõik osapooled, jäädes sealjuures erapooletuks ning vältima omalt poolt kirjutise esitamist kujul, mis kallutaks lugejate arvamust ja mõjutaks hoiakuid.
 • Kui Toimetajale avaldamiseks esitatud materjalid sisaldavad kriitikat või süüdistusi kellegi suhtes, tuleb kritiseeritavale isikule või organile pakkuda kommentaari/vastulause esitamise võimalust samas numbris, andes selle esitamiseks mõistliku tähtaja. Vastulausega on õigus parandada avaldatud materjalis esinevaid faktivigu ja tsitaate ning põhjendada ja argumenteerida kritiseeritud tegevust või tegevusetust faktiliste tõendatavate ja objektiivsete asjaoludega. Vastulause tuleb avaldada viivitusteta ja märgataval kujul ilma Toimetaja poolsete hinnanguliste kommentaarideta. Vastulause esitamise võimaluse kasutamata jätmine (s.h tähtaegne mitteesitamine) ei ole aluseks põhimaterjali avaldamata jätmisele.
 • Toimetaja võtab avaldamiseks vastu ka muude isikute artikleid, teateid kuulutusi jms, kogub ja avaldab ka omal algatusel kohalikelt elanikelt või asutustelt, ettevõtetelt jm isikutelt saadud materjali ja koostab selle põhjal avalikkusele huvipakkuvaid kirjutisi.
 • Toimetajal on õigus korrigeerida avaldamiseks edastatud materjali teksti õigekirja või kooskõlastatult materjali esitajaga muuta või parandada sõnastust.
 • Ametiisiku esitatud materjali osas on Toimetajal õigus korrigeerida esitatud materjali sõnastust või lühendada teksti üksnes materjali esitanud ametiisiku nõusolekul, kui see võimalik ilma sisu moonutamata.
Toimetaja: TIINA SALUMÄE