COVID-19 meetmed Põhja-Pärnumaa vallas

22.01.21

Põhja-Pärnumaa valla kriisikomisjoni otsus 22.01.2021:  Piirata Põhja-Pärnumaa vallas alates 23. jaanuarist kuni 31. jaanuarini (k.a) siseruumides toimuvat huviharidust ja -tegevust (sealhulgas täiskasvanutele).
Siseruumides toimuv noorsootöö, huvitegevus ja -haridus ning täienduskoolitus ja täiendõpe
on lubatud kontaktivaba individuaaltegevuse ja individuaaltreeninguna, sealhulgas koos juhendajaga.
Õues on kõik loetletud tegevused jätkuvalt lubatud kuni 15-liikmelises rühmas kõiki
ohutusnõudeid kasutades.


13 maakonnas jäävad kehtima piirangud huviharidusele, noorsootööle, täiendõppele ja spordile, taastub kontaktõpe

Üldhariduskoolid

Alates 11. jaanuarist taastub kõikides üldhariduse kooliastmetes ning kutseõppeasutustes ja  kõrgkoolides. Kontaktõppe korraldamisel tuleb järgida haridus- ja teadusministeeriumi ning terviseameti juhiseid võimalikult ohutuks õppetöö läbi viimiseks.

Huvitegevus ja –haridus, täienduskoolitus ja -õpe, noorsootöö ning sportimine nii lastele kui täiskasvanutele

Alates 11. jaanuarist tohib sisetingimustes nimetatud tegevustest osa võtta kuni 11 inimest (sh treener või juhendaja). Ruumi täitumus ei tohi olla rohkem kui 50 protsenti. Välitingimustes hakkab kehtima osavõtjate arvu piirang kuni 25 inimest (sh treener või juhendaja). Tegevusi läbi viies tuleb arvestada, et üks grupp ei puutuks kokku teiste gruppidega. Samuti tuleb kinni pidada  teistest seni kehtinud usaldusmeetmetest nagu desinfitseerimisvahendite kasutamine, maskikandmise kohustus jne.

Spordivõistlused ja liikumisüritused nii lastele kui täiskasvanutele

Alates 11. jaanuarist tohivad 13. maakonnas spordivõistlused, spordi ja – liikumisüritused sisetingimustes toimuda ainult spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga võistkondadele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele.

Välitingimustes on lubatud spordivõistlused ja liikumisüritused maksimaalselt 25 osalejaga ning peab olema tagatud, et kokku ei puututa teiste rühmadega.

Nii sise- kui välistingimustes võivad spordivõistlused, spordi ja – liikumisüritused toimuda ainult ilma pealtvaatajateta.

24. detsembrist hakkab kehtima 50-protsendiline ruumitäituvuse piirang avalikele jumalateenistustele

Üle Eesti hakkab kehtima jumalateenistuste ja usuliste talituste puhul 50-protsendilise ruumitäituvuse piirang, et vältida koroonaviiruse leviku ohtu jõulupühade ajal. Siseruumis tuleb jätkuvalt kanda maske, tagada desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid viiruse leviku tõkestamise abinõusid.

Üle-eestilised hariduselu piirangud kestavad üldhariduskoolidele koolivaheaja lõpuni, 10. jaanuarini (k.a.)

Valitsus pikendas hariduselu piiranguid kuni 10. jaanuarini (kaasa arvatud) 2021. Piirangute pikenemine puudutab üldhariduskoole, kutseõppeasutusi, rakenduskõrgkoole ja ülikoole. Nendes koolides, kus vaheaeg lõpeb enne 10. jaanuari, võib 1-4. klass alustada õppetööd koolimajas. Piiranguid, mis hakkavad kehtima pärast 10. jaanuari, arutab valitsus kabinetinõupidamisel järgmisel nädalal.

 

COVID-19 põhisõnumid


RIIGI PÕHISÕNUMID (51. nädal)


•    Ees seisavad rasked nädalad. Peame vastu! Koroonaviirusesse nakatumine kasvab ja Eesti meditsiinisüsteemi ähvardab ülekoormus.
•    Aitame meedikutel elusid päästa! Peame kinni riigis kehtestatud meetmetest. Kõigile on aasta olnud raske, seega hoolime üksteisest, ärme levita viirust ja aitame neid, kes abi vajavad.
•    Vähendame kontakte. Jätame ära peod. Väldime rahvarohkeid kohti ja üritusi, ärme kohtu oma lähiringist väljaspool olevate inimestega. Koroonaviiruse leviku pidurdamiseks peab igaüks pingutama!
•    Veeda jõulud kodus ja kitsas pereringis. Enne jõulupühi tuleb end hoida, viia oma kontaktid teiste inimestega miinimumini ja püsida võimalikult palju kodus, et vähendada riski ise nakatuda ja mitte kanda nakkust pereringis kellelegi edasi.
•    Tee jõuluostud internetis. Väldi poes rahvarohketes kohtades ostlemist.

 

Alates 14. detsembrist kuni 31. detsembrini 2020 on suletud kõik Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolide õppehooned, huvialakoolid, noortekeskused. Viiakse läbi distantsõpet (aine- ja õppekava täitmise mahu otsustab iga kool ise). Kooli otsusel tohib erandkorras ja usaldusmeetmeid kasutades (2+2 reegel, siseruumidest maskikandmine koos ülalnimetatud eranditega, desinfitseerimisvahendite olemasolu) korraldada personaalseid konsultatsioone,  eksameid ja teste. Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele. Muusikakoolid võivad läbi viia individuaaltunde.

Sisetingimustes sportimisel on lubatud üksnes e-lahendustega distantsilt tehtav või kontaktivaba individuaaltegevus ja –treening (nt jõusaal), mida võib teha koos juhendajaga. Välitingimustes tohib sportida kuni 10-liikmelistes rühmades, millele võib lisanduda treener või juhendaja. Huvihariduses ja huvitegevuses võib välitingimustes tegevustest osa võtta kuni 10-inimest, rühmale võib lisanduda juhendaja või treener.

Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks.

Valitsus kiitis heaks uute Ida-Virumaa ja üle-eestiliste piirangute korralduse

10. detsember 2020 - 13:06

 

Stenbocki maja, 10. detsember 2020 – Valitsus kiitis istungil heaks korralduse uute piirangute kohta Ida-Virumaal ning kogu Eestis. Ida-Virumaal hakkavad piirangud kehtima laupäevast, 12. detsembrist, üle-eestilised piirangud hakkavad kehtima esmaspäevast, 14. detsembrist.

14. detsembrist kehtivad üle-eestilised piirangud

Sport väli- ja sisetingimustes


Sisetingimustes on lubatud üksnes e-lahendustega distantsilt tehtav või kontaktivaba individuaaltegevus ja –treening, mida võib teha koos juhendajaga. Kehtib 2+2 reegel ning kanda tuleb maski. Maskikandmise kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või kui maski ei saa kanda tervislike põhjustel või töö ja tegevuse iseloomu tõttu. Ühiskasutatavaid esemeid tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutust.

Välitingimustes tohib sportida kuni 10-liikmelistes rühmades, millele võib lisanduda treener või juhendaja.

Piirangut ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.

Kuni 3. jaanuarini (k.a.) 2021 ei ole spordi- ja liikumisüritused lubatud.

Spordivõistlused

Kuni 3. jaanuarini (k.a.) on spordivõistluseid lubatud korraldada üksnes spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga võistkondadele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmetele ja selle kandidaatidele. Pealtvaatajaid lubatud ei ole.

Võistluse korraldamisel kehtib 2+2 reegel, mis ei kohaldu võistlejatele võistluse ajal. Siseruumides tuleb kanda maski. Maskikandmisel kehtivad ülal spordi juures nimetatud erandid. Võistluse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendid.

Noorsootöö, huvitegevus ja  -haridus, täienduskoolitus ja täiendõpe

Noorsootöö, täiendkoolitus ja täiendõpe on lubatud  üksnes distantsilt või kontaktivaba individuaaltegevuse ja –õppena, mida võib teha koos juhendajaga. Kehtib 2+2 reegel. Siseruumides tuleb kanda maski arvestades ülalnimetatud erandeid. Ühiskasutatavaid esemeid tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutust.

Huvihariduses ja huvitegevuses võib  välitingimustes tegevustest osa võtta kuni 10-inimest, rühmale võib lisanduda juhendaja või treener.

Piirangut ei kohaldata riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning  erivajadustega inimestele. Samuti ei laiene need piirangud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele.

Haridus

Kuni 31. detsembrini 2020 on suletud üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide õppehooned. Erandjuhul tohib kooli otsusel viia läbi distantsõpet. Samuti tohib kooli otsusel erandkorras ja usaldusmeetmeid kasutades (2+2 reegel, siseruumidest maskikandmine koos ülalnimetatud eranditega, desinfitseerimisvahendite olemasolu) personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika läbiviimine ning eksamite ja testide sooritamine.

Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele.

Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks.

Piiranguid ei kohaldata erivajadusega lasteasutustes ja koolides.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja selle seletuskirja kodulehel kriis.ee.

 

Valitsus avalikustas uued koroonaviiruse vastased meetmed

5. detsembrist kehtima hakkavad piirangud:

Kaupluste müügisaalides ja üldkasutatavates ruumides ning teenuseosutaja teenindussaalides kuni 50 protsendi täituvus

Kaupluse siseruumis asuvates müügisaalides ja kaubandusettevõtte üldkasutatavates ruumides ning teenuseosutaja teenindussaalides ei tohi korraga rohkem viibida inimesi, kui seda võimaldab kuni 50-protsendiline ruumi täituvus. Sealhulgas peavad inimesed järgima ka 2+2 reeglit, ehk koos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistest tuleb hoida kahemeetrist vahemaad.

Toitlustusettevõttes ja meelelahutuskohtades ning avalike ürituste toimumiskohtades  viibimise piirang kella 22-6ni

Kella 22-st kuni 6-ni peavad oma uksed külalistele sulgema toitlustusettevõtted, meelelahutuskohad ja need avalike ürituste toimumiskohad, kus üritusel osalejatele ei ole tagatud statsionaarset istekohta. Toitlustusettevõtetes jääb endiselt lubatuks klientidele toidu kaasa müümine või kuller- ja veoteenuse võimaldamine toidu ostmiseks. Üheski nimetatud kohas pole lubatud ka erapidude korraldamine. Samuti ühtlustatakse nõuded avalikele üritustele ning sordi- ja liikumisüritustele.


 

ÜLE EESTI KEHTIVAD ENDISELT JÄRGMISED PIIRANGUD:

 

Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides

 

Kehtestatakse maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades.

Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Avalikuks siseruumiks on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Avalikuks siseruumiks peetakse ka ühissõidukit.

 

2+2 reegel laieneb kõigile avalikele siseruumidele

 

Kõikjal avalikes siseruumides tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad.

Muu hulgas kehtib see näiteks pangakontoris, muuseumis, näitustel, juuksuri- ja ilusalongides, kuid samuti veekeskustest, ujulates, saunades. Piirang ei kehti koos liikuvale perekonnale või ka siis, kui seda pole võimalik mõistlik tagada, näiteks paljude reisijate korral ühistranspordis, kus lisaks maksimaalse võimaliku distantsi hoidmisele tuleb kanda ka maski.

Toitlustusettevõtetes ja meelelahutusteenuste pakkumise kohtades jääb endiselt kehtima senine 10+2 reegel. Reegel tähendab, et rühmas saab koos olla kuni 10 inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Nimetatud piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele ja ka juhtudel, kui seda tingimust ei ole võimalik mõistlikult tagada.


Avalikud üritused ja koosolekud, kultuuri- ja meelelahutusvaldkond, kirikud

Alates 28. novembrist hakkab kehtima avalikel üritustel osalejatele väiksem piirarv.

Statsionaarsete istekohtadega siseruumides võib avalikul üritusel osaleda kuni 400, muul juhul kuni 250 ja välitingimustes 500 inimest. Maksimaalset osalejate piirarvu ei kohaldata laste mängutubades.

Lisaks nähakse ette, et väljaspool statsionaarsete istekohtadega ala võivad inimesed liikuda 10-liikmeliste gruppide asemel nn 2+2 reeglit järgides. See tähendab, et ühiskasutatavates kohtades, näiteks garderoobid, fuajeed jmt, tohib koos liikuda kuni 2 inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Nimetatud piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele ja ka juhtudel, kui seda tingimust ei ole võimalik mõistlikult tagada.

Üle riigi kehtestatud maskikandmise kohustusest johtuvalt tuleb ka nendes avalikes siseruumides kanda maski arvestades ülalmainitud eranditega.

Piirang hakkab kehtima teiste meetmetega võrreldes hiljem, et etendusasutused ja teised statsionaarsete istmetega kohtades ürituste korraldajad saaksid teha vajalikke ettevalmistusi korralduse rakendamiseks.


Ühistransport

Kandma tuleb hakata maski või katta nina ja suu. Võimalusel tuleb hoida teistest inimestest kahemeetrist vahemaad.


Sport sisetingimustes

Avalikes siseruumides toimuvatel spordi– või liikumisüritustel võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks pealtvaatajat, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Korraldaja peab tagama, et ruumi täituvus ei ületaks 50 protsenti ja spordi- või liikumisüritusel osalejate arv ei tohi ületada üle 250 inimese.

Pealtvaatajad peavad kandma siseruumides maski. Maskikandmise kohustus ei kehti alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maskikandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse või töö ja tegevuse iseloomu tõttu võimalik.

Tingimusi ei kohaldata alus-, põhi- ja keskhariduse õppekavajärgsele tegevusele.

Kuni 50 protsendi täituvuse tingimus ja 250 inimese piirarv ei kohaldu spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvatele professionaalsele ja poolprofessionaalsele sporditegevusele. See ei kehti lisaks täiskasvanutele ka noorte spordile ehk nendele sportlastele ja võistkondadele, kes osalevad spordialaliidu poolt korraldatavatel Eesti tiitlivõistlustel.


Spordivõistlused

Spordivõistluste korraldaja peab tagama inimeste hajutamise ja siseruumides kuni 50 protsendi täituvuse. Üritusest osavõtjate piirarv siseruumides ei tohi olla suurem kui 250 inimest ning õues mitte suurem kui 500 inimest. Pealtvaatajad peavad kandma siseruumides maski.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse kriisikomisjon otsustas 25.11.2020 istungil pikendada 10.11.2020 ja 17.11.2020 vallavalitsuses vastu võetud täiendavaid meetmeid koroonaepideemia leevendamiseks kuni 10.01.2021.
Väljavõte 17.11.2020 vallavalitsuse protokollist:
Täiendavate meetmete rakendamine koroonaepideemia leevendamiseks
Ära jäetakse kõik hallatavate  asutuste planeeritud väljasõidud.
Hallatavate asutuste siseruumides ei korraldata avalikke ja  kutsetega üritusi (sh. kontserdid, tantsuõhtud, jõuluüritused, maja  üürimised perekondlikeks tähtpäevadeks ja ettevõtete pidudeks).
Lisaks eakate piirkondlikele jõuluüritustele (Halinga ja Tootsi  piirkonna eakad Halinga Restoranis, Kaisma Rahvamajas, Pärnjõe  Rahvamajas, Suurejõe Rahvamajas, Vändra Kultuurimajas, Vihtra  Külakeskuses, Võidula Rahvamajas, Kadjaste Vabaajakeskuses) jäetakse ära kõik jõulupeod, kuhu on kutsutud külalisi.
Kodustele lastele ei korraldata jõuluüritusi. Lapsevanemad saavad oma laste kommipakid kätte oma piirkonna halduskeskusest.
Muud jõuluüritused läbi viia võimalusel välitingimustes arvestades hajutatuse reeglit
26. detsembrile kavandatud Jõulugala 2020 asemel toimub Vändra  kultuurimaja ees asuvas parklas  Põhja-Pärnumaa valla Jõulukontsert  2020. Esineb ansambel The Swingers. Kontsert on tasuta.
Arvestades kinokülastajate arvu vähesust jäävad kinoseansid toimuma, ent jälgitakse hajutatuse reeglit.
Tähistame jõule ja aastalõppu pereringis!
Põhja-Pärnumaa vallavalitsus otsustas 10.novembri 2020 istungil, et kuni 30. novembrini 2020 jäävad ära kõik Põhja-Pärnumaa valla hallatavate asutuste siseruumides toimuvad avalikud üritused. Vastavalt olukorra muutusele võidakse tähtaega pikendada või võtta kasutusele täiendavaid meetmeid koroonaviiruse leviku tõkestamise eesmärgil.

Koroonaviiruse tõkestamise meetmed alates 16.11.2020


Meetmed töökohal

Töötajatel soovitame teha võimaluse korral kaugtööd.

Tööandjatel soovitame valmistada ette kaugtöö plaani ja korraldada kaugtöö juhuks, kui töökohal nakatub keegi koroonaviirusesse.

Soovitame ära jätta kõik ühisüritused, sealhulgas jõulupeod, kus osalevad inimesed, kes igapäevaselt kokku ei puutu. Pereringis jõulupühade pidamine on loomulikult lubatud.

 

Meetmed kodus ja pereringis

Enne riskirühma kuuluva inimesega kohtumist tuleb veenduda enda nakkusohutuses ning külastamisel tagada ohutus: kanda maski, hoida distantsi ning puhastada käsi ja pindasid.

Hoolekandeasutustel tuleb tagada riskirühma kuuluvatele inimestele ohutud võimalused kontaktseks ja mittekontaktseks suhtluseks.

Kinni tuleb pidada ohutusreeglitest, mis kehtivad koroonaviirusesse nakatunuga koos elamisel, sealhulgas tuleb kanda maski, hoida võimalusel distantsi ja vältida temaga kokkupuudet ning puhastada regulaarselt käsi ja pindasid.

 

Meetmed avalikes kohtades ja ühistranspordis

Ühistranspordis, kaubandusettevõtete teenindussaalides ja nende üldkasutatavates ruumides ning konverentsidel, kontsertidel, teatris ja kinos tuleb kanda maski või katta nina ja suu. Selle nõude täitmist palume jälgida ning inimesi informeerida ka vedajatel, kaubandusettevõtjatel ja ürituste korraldajatel. Maski ei pea kandma inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastu näidustatud (näiteks astmaatikud) või kellel esineb vajadus suhelda vaegkuuljatega (vaegkuulja loeb ka vestluspartneri huultelt) ning alla 12-aastased lapsed. Võimalikud on ka teised põhjendatud olukorrad (näiteks juhul, kui transpordivahendis pole teisi reisijaid).

Vedajatel palume korraldada ühistranspordis maskikandmist puudutava teavituse, näiteks üleskutse "Hea reisija, pane mask ette!" Muu ohutusalane informatsioon tuleb panna ühistranspordivahendis nähtavale kohale.

Valitsus kehtestab oma korraldusega kaubandusettevõtete siseruumides asuvates teenindussaalides ja nende üldkasutatavates ruumides 2+2 reegli, mille kohaselt tohib üheskoos liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud perekondadel ja kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada. Reegel hakkab kehtima 16. novembrist.

Valitsus kehtestab oma korraldusega toitlus- ja meelelahutusasutustes inimeste gruppide vahel kahemeetrise vahemaa reegli, kusjuures ühes seltskonnas võib viibida kõige rohkem 10 inimest. Piirang ei puuduta ühe perekonna liikmeid, samuti ei puuduta see näiteks huviharidust ja laste mängutubasid. Reegel hakkab kehtima 16. novembrist.

Valitsus piirab oma korraldusega toitlustus- ja meelelahutusasutuste lahtiolekuaega alates keskööst kuni kella 6ni hommikul, et vältida inimeste kogunemist. Piirang ei hõlma toidu kaasamüüki. Piirang hakkab kehtima 16. novembrist.

 

Eesti Perearstide Seltsi juhised COVID-19 haiguse perioodiks (25.09.20)

SIHTGRUPP: Eesti elanikud

MÕISTED
 • SARS-CoV-2 - viirus
 • COVID-19 - haigus, mida põhjustab viirus SARS-CoV-2
 • Liikumispiirang - inimestele, kes saabuvad riskipiirkonna riikidest.
 • Karantiin - inimestele, kes võivad olla nakkusohtlikud.
 • Isolatsioon - inimestele, kes on nakkusohtlikud (SARS-CoV-2 analüüsivastus positiivne).

 COVID-19 haiguse ennetamine

 • Hoia distantsi!
 • Pese käsi vee ja seebiga, koju jõudes, enne sööki ja pärast tualetis käimist, ja kui käed on määrdunud. Kanna endaga kaasas desinfitseerimisvahendit, et seda vajadusel kasutada. Ühekordsete kinnaste kasutamine ei asenda käte hügieeni.
 • Kasuta HOIA-mobiilirakendust, mille kohta leiad lisainfot aadressilt www.hoia.me.
 • Kanna maski kõrge nakatumisega piirkondades, kui lähikontakti pole võimalik vältida (näiteks ühist-ranspordis, kauplustes jm). NB! Oluline on maski õige kasutamine! Vt Kuidas kasutada maski ja Mida peab teadma maskidest? Maski kasutamine ei asenda muid ennetusmeetmeid (distantsi hoidmine, käte pesemine)!

Eriti tähelepanelikud peavad COVID-19 haiguse ennetamisel olema eakad ja krooniliste haigustega inimesed.

Riskigruppide kaitsmisel on väga oluline ka kõikide ülejäänud inimeste vastutustundlik käitumine.
 

Haigestumine

 • Püsi kodus (vt ka "Karantiin"), kui tekib üks või mitu järgmistest ägedate ülemiste hingamisteede viirushaiguste sümptomeist: köha, nohu, maitse- ja lõhnataju häired, kurguvalu, palavik, seletamatult halb enesetunne või muud ägedalt tekkinud sümptomid.
 • Võta kohe ühendust perearstikeskusega, õhtusel ajal või nädalavahetusel perearsti nõuandetelefoniga 1220, et saada tervisenõu ja hinnata, kas on vaja võtta SARS-CoV-2 proov. Ära karda vastuvõtule minna, kui sind kutsutakse.
 • Vastuvõtule minek ei eelda SARS-CoV-2 proovivõttu ega analüüsivastuse äraootamist: perearsti või pereõe vastuvõtule pannakse aeg kirja, kui terviseseisund seda nõuab. Perearstikeskuses peab vastuvõtt olema eelnevalt kokku lepitud! Vt ka Meelespea patsiendile perearstikeskusesse tulekuks, Patsiendi teekond perearstikeskuses.

SARS-CoV-2 proovi võtmine

 • SARS-CoV-2 analüüsile suunatakse täiskasvanud ja 10-aastased või vanemad lapsed, kellel esinevad ülemiste hingamisteede viirushaiguste sümptomid (täpsemalt vt "Haigestumine").
 • Ilma ägeda hingamisteede viirushaiguse sümptomiteta inimesi, sh haigestunu lähikontaktseid perearstikeskusest SARS-CoV-2 analüüsile ei suunata, sest niimoodi võetud proov ei pruugi anda tõest vastust.

Erandina suunatakse perearstikeskuste poolt analüüsile ilma haigussümptomiteta inimesed, kes lähevad elama hooldusasutusse (hooldekodu, õendushaigla).

Üldised põhimõtted kuni 10-aastaste laste SARS-CoV-2 proovivõtule suunamisel

Haigestunud lapse tervise kohta annab nõu perearst ja/või pereõde, kes aitab otsustada, kas vajalik on ka läbivaatus ja/või SARS-CoV-2 proovi võtmine.

Analüüsile ei suunata, kui:
 • lapsel puuduvad haigussümptomid,
 • lapsel on haigussümptomid, kuid puudub teadaolev lähikontakt COVID-19 haigega ja lähikontaktsete hulgast pole keegi viimase 14 päeva jooksul riskipiirkonda kuuluvast välisriigist saabunud. Reisimise kohta vt ka "Liikumispiirang".
Analüüsile suunatakse, kui lapsel on haigussümptomid ja:
 • teadaolev COVID-19 lähikontakt viimase 14 päeva jooksul,
 • keegi lähikontaktsetest on viimase 14 päeva jooksul saabunud reisilt riskipiirkonnast (reisimise koh-ta vt ka "Liikumispiirang"),
 • arsti hinnangul on proovivõtt vajalik,
 • lapsevanem soovib lapsele analüüsi teha.

Haigestunu lähikontaktsed võivad kuni analüüsivastuse saabumiseni jätkata tavapärast elu. Haigestunu edasine käitumine sõltub analüüsivastusest. Haigestunu peab kuni analüüsi tulemuse saabumiseni pü-sima koduses karantiinis.

Vt ka "Lähikontaktsed", "Karantiin".

SARS-CoV-2 proovi andmisest keeldumine

Kui täiskasvanul või 10-aastasel või vanemal lapsel esinevad ägeda ülemiste hingamisteede viirusin-fektsiooni sümptomid, ei ole ta kohustatud SARS-CoV-2 proovi andma. Kuid keeldumisel peab inimene käituma nii, nagu tal oleks COVID-19. Jälgimine, isolatsiooninõuded ja tema lähikontaktsetele kehtivad nõuded on sellisel juhul täpselt samad nagu COVID-19 haigestunul ja tema lähikontaktsetel. Vt ka "Isolatsioon", "Karantiin".

SARS-CoV-2 analüüsi vastus

Analüüsivastus tuleb enamasti kahe tööpäeva jooksul ning see sisestatakse inimese lehele patsiendiportaalis digilugu.ee lehele. Digilugu.ee lehele saab siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

Inimesed, kes ei oska või ei saa veebilehte digilugu.ee kasutada, võivad analüüsi vastuse saamiseks võtta ühendust ka oma perearstikeskusega. Terviseameti inspektorid helistavad kõigile positiivse analüüsivastuse saanud inimestele, et selgitada isolatsiooni vajalikkust ja paluda andmeid lähikontaktsete tuvastamiseks.

Kui analüüsivastus on negatiivne

Püsi kodus, kuni enesetunne paraneb ja sümptomid on kadunud. Haigusest püsima jäänud kerge köha ja nohu ei ole takistuseks haridusasutusse/tööle minemisel, kui üldine enesetunne on hea. Vt ka "Karantiin".

Kui analüüsivastus on positiivne ja haigussümptomid puuduvad
 • Püsi isolatsioonis 10 päeva alates proovi võtmise päevast – kui selle aja jooksul ei ole sümptomeid tekkinud, võid naasta tavapärase elu juurde. Kui 10 päeva jooksul sümptomid tekivad, siis võta kohe ühendust perearstikeskusega.
 • Kui kasutad HOIA-mobiilirakendust, märgi end seal nakatunuks.

Vt ka "Isolatsioon", "Haigestumine".

Kui analüüsivastus on positiivne ja haigussümptomid on olemas
 • COVID-19 diagnoos on kinnitatud. Püsi isolatsioonis. Vt ka "Isolatsioon".
 • Kui kasutad HOIA-mobiilirakendust, märgi end seal nakatunuks.
 • Perearstikeskusega lepitakse kokku ajad, mil uuesti ühendust võetakse.
 • Sulle selgitatakse haiguse tavalist kulgu ning räägitakse ohusümptomitest, mille korral peab kindlasti kiirelt tegutsema.
 • Kui sul terviseseisundi tõttu on vaja, et arst või õde sind läbi vaataks, siis lepitakse selleks kokku spetsiaalsed vastuvõtuajad, mil keskuses on kokkupuuted teiste patsientidega miinimumi viidud ning teiste inimeste nakatamise võimalus on väiksem.
 • Perearstikeskusse vastuvõtule minekuks ära kasuta ühistransporti. Vt ka Meelespea perearstikeskusse vastuvõtule tulekuks ja videot "Patsiendi teekond perearstikeskuses".

SARS-CoV-2 positiivse analüüsivastuse saanud inimestega võtab ühendust ka Terviseamet.

Karantiin

Karantiini jäävad:
 • Inimesed, kellel on ülemiste hingamisteede viirushaiguse sümptomid ja SARS-CoV-2 analüüsivas-tus negatiivne – kuni tervenemiseni. Pärast ägedate haigussümptomite taandumist püsima jäänud kerge köha või nohu ei ole takistuseks tööle/haridusasutusse naasmiseks, kui üldine enesetunne on hea.
 • Kõik inimesed, kellelt on võetud SARS-CoV-2 proov, aga analüüsi vastus pole veel teada.
 • SARS-COV-2 positiivse analüüsitulemusega inimese lähikontaktsed:
  14 päeva loetuna lähikontakti viimasest päevast.
  Kui kodus püsimise ajal tekivad ülemiste hingamisteede ägeda viirushaiguse sümptomid, tuleb võtta kohe ühendust perearstikeskusega ja haigestunu suunatakse SARS-COV-2 analüüsile. Kui tegemist on COVID-19-ga, algab kodus püsimise päevade lugemine uuesti otsast peale alates sümptomite tekke esimesest päevast.
  Vt ka "Haigestumine", "Lähikontaktsed".
Käitumine karantiini ajal
 • Karantiini ajal tuleb püsida kodus. Kodust võib lahkuda vaid arsti juurde või apteeki minekuks või esmatarbekaupade hankimiseks, eelistada tuleks siiski e-kaubandust või lähedaste abi. Kodust väljudes kanna maski ja hoia teiste inimestega distantsi.
 • Hoia eemale inimestest, kellel on suur risk jääda COVID-19 haigusse.
 • Kui pead pereliikmetega samas ruumis viibima, hoia distantsi ja kanna maski.
 • Jälgi enesetunnet.
 • Kui tekib üks või mitu järgmistest ägedate ülemiste hingamisteede viirushaiguste sümptomeist: köha, nohu, maitse- ja lõhnataju häired, kurguvalu, palavik, seletamatult halb enesetunne või muud ägedalt tekkinud sümptomid, võta ühendust oma perearstikeskusega. Vt ka "Haigestumine".

Kordusanalüüsi karantiini lõpetamiseks ei tehta.

Isolatsioon

Isolatsiooni jäävad:
 • Kõik, kellel on SARS-COV-2 analüüsitulemus positiivne
Isolatsiooni lõpetamine
Haigussümptomid ja SARS-CoV-2 positiivne e. kinnitatud COVID-19 diagnoos:
  • Vähemalt 14 päeva alates sümptomite esimesest päevast.
  • Viimasest palavikust peab olema möödunud vähemalt 72 tundi (ilma palavikualandajat kasuta-mata) ning ägedad haigussümptomid peavad olema taandunud.

SARS-CoV-2 positiivne, sümptomeid ei ole: 10 päeva alates proovi võtmisest.

 

Käitumine isolatsiooni ajal
 • Enesetunde halvenemisel võta kohe ühendust perearstikeskusega või perearsti nõuandetelefoniga, ohtlike haigussümptomite korral helista 112.
 • Võimalusel leia eraldi elamiskoht või püsi eraldi toas. Hoia pereliikmetega distantsi. Kui peate viibima ühes ruumis, kanna maski.
 • Kasuta võimalusel eraldi tualettruumi. Kui see pole võimalik, puhasta enda järel kontaktpindu (ukselingid, kraaninupud, loputuskasti nupud) desinfitseerimisvahendiga.
 • Kasuta vannituba viimasena ning väldi oma hügieenitarvikute jagamist, eriti tuleks jälgida seda, et käterätikud oleks eraldi.
 • Kasuta kööki teistest pereliikmetest erineval ajal, võimalusel söö oma toas.
 • Kodust lahkuda tohid vaid hädaolukorras. Võimalusel palu apteegis või toidupoes käimiseks sõprade abi või kasuta e-poode. Vajadusel pöördu kohaliku sotsiaaltöötaja poole.
 • Isolatsiooni ajal on lubatud kodust lahkuda vaid tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või elu või siis tervist ohustava hädajuhtumi korral (enamasti tähendab see transporti haiglasse). Kodust väljudes kanna maski ja hoia teiste inimestega distantsi.
 • Ühistranspordi kasutamine on keelatud!
 • Kõik lähikontaktsed peavad jääma isolatsiooni.

Vt ka "Lähikontaktsed", Koduse ravi juhend.
Vt ka COVID-19 nakatunule või nakatumise kahtluse korral: Terviseameti juhend.

Kordusanalüüsi isolatsiooni lõpetamiseks ei tehta.

Liikumispiirang

Liikumispiirang kehtib kõikidele, kes on saabunud riskipiirkonna riikidest. Täpsemalt riskiriikide, liikumispiirangu kestuse ja reisimise järgsete analüüside kohta vt Välisministeeriumi kodulehelt. Perearstikeskused reisimisega seotud analüüside tegemist ei korralda.

Lähikontaktsed

Lähikontaktseks loetakse isikut, kes:
 • elab haigestunuga koos,
 • on olnud haigestunuga vahetus kehalises kontaktis (nt kätlemine, kallistamine), kes
 • on kokku puutunud haigestunu hingamisteede eritistega (nt on peale köhitud) või
 • on viibinud haigestunud inimesest kuni 2 meetri kaugusel vähemalt 15 minutit.

Lähikontaktne peab püsima karantiinis. Täpsemalt vt "Karantiin".

Lähikontaktsetega kokku puutunud inimesed (nn teise astme kontaktid) ei pea karantiini jääma.

Töövõimetusleht ja hooldusleht

Töövõimetuslehe avamiseks tuleb esimesel võimalusel võtta ühendust perearstikeskusega.

Töövõimetusleht/hooldusleht väljastatakse:
 • Kõikidele haigestunud inimestele.
 • Haigussümptomitega SARS-CoV-2 positiivse prooviga inimesele seniks, kuni tal on lubatud tööle/ haridusasutusse naasta.
 • Ilma sümptomiteta SARS-CoV-2 positiivse prooviga inimesele 10 päevaks alates SARS-CoV-2-positiivsest analüüsitulemusest.
 • Haigussümptomitega SARS-CoV-2 negatiivse analüüsitulemusega inimesele kuni paranemiseni.
 • Haige lapse hooldamiseks.
 • Lähikontaktsele kuni 14 päevaks alates lähikontakti esimesest päevast.

Täpsemat infot ajutise töövõimetuse hüvitiste kohta saab Haigekassa kodulehelt.

Tõendid lasteaeda või kooli

Lapse tervist tunneb kõige paremini lapsevanem, kes vajadusel konsulteerib lapse tervise ja nakkus-ohtlikkuse asjus perearstikeskusega. Lapsevanem oskab kõige paremini hinnata, kas laps on haigu-sest taastunud ning jaksab taas lastekollektiivis viibida.

Arstil ei ole võimalik tagada, et analüüsi andnud inimene hiljem ei haigestu pärast proovi võtmist – tõendi saab anda üksnes selle hetke kohta, mil see väljastatakse. Tõendi saanud inimene võib tunni aja pärast olla juba nakatunud – seetõttu ei ole haiguste puudumise tõendil mingit väärtust.

Kroonilised haigused nagu astma ja allergiad võivad põhjustada nohu ja köha ning see ei tähenda, et lapsed peaksid seetõttu jääma koolist või lasteaiast kõrvale. Reeglina on sellised kroonilised haigused varasemalt teada ning lapsevanem saab ise kooli teavitada, et lapse sümptomid ei ole nakkavad. Kui lapsevanema jaoks pole selge, kas tegemist on nakkusliku või mittenakkusliku seisundiga, tuleb nõu pidada perearstikeskusega.

Perearstikeskus eraldi tõendeid nakkushaiguste puudumise ja/või krooniliste haiguste olemasolu kohta ei väljasta.

Lapsed

Laste puhul kehtivad nii isolatsiooni ja karantiini puhuks kui tavaellu naasmise osas samad reeglid, mis täiskasvanutel.

Erandiks on analüüsi tegemine, vt "SARS-CoV-2 proovi võtmine". 
Vt ka "SARS-CoV-2 proovi andmisest keeldumine".
Vt ka Tegutsemine lapse haigestumise korral.

Kui lapsel isolatsioonikohustust ei ole, otsustab lapse mineku haridusasutusse lapsevanem, kes vajadusel küsib lapse tervise kohta nõu perearstikeskusest.

Lapse hariduse ning psühholoogilise ja sotsiaalse arengu seisukohalt on lasteaed/kool väga oluline, mistõttu ei tohi last kergekäeliselt koju jätta.

Kui laps vajab terviseseisundi tõttu läbivaatust perearstikeskuses, ei ole selleks eelnevalt vaja oodata ära SARS-CoV-2 proovi vastust – laps kutsutakse vastuvõtule lähtudes tema kaebustest ja terviseseisundist. Ka COVID-19 haigusega patsiente võidakse perearstikeskusesse vastuvõtule kutsuda, kui selleks on vajadus.

Perearstikeskusse kohale minekuks tuleb visiidiaeg eelnevalt kokku leppida!

Vt ka Meelespea patsiendile perearstikeskusesse tulekuks, Patsiendi teekond perearstikeskuses.

Lapsed, kes on isolatsiooni või karantiini tõttu lasteaiast või koolist koju jäetud, peavad püsima kodus ning ei tohi käia kodust väljas teiste lastega mängimas, poes ega muudes kohtades. Kindlasti ei tohiks isolatsiooni määratud lapsi jätta vanavanemate hoole alla, kuna vanavanemad on COVID-19 haigusest eriti ohustatud.

Juhendi koostamisel on perearstidele suureks abiks olnud:

Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Eesti Lastearstide Selts
Terviseamet

Juhendi kinnitamise kuupäev: 24.09.2020

Kui ilmneb olulist uut teaduslikku või korralduslikku infot, siis juhendit uuendatakse.

Eesti Perearstide Selts koos partneritega soovib kõikidele Eestimaa elanikele viirushooajaks kainet mõistust, südamerahu ja turvatunnet!

September 2020

Eesti Perearstide Seltsi juhised COVID-19 haiguse perioodiks (pdf)
Руководство от Общества семейных врачей Эстонии на период заболевания COVID-19 (pdf)
A reminder for a patient coming to the reception at an FMC (pdf)


Toimetaja: TARVI TASANE