Kaeveluba

16.09.19

Kaevetöid Põhja-Pärnumaa vallas reguleerib Põhja-Pärnumaa valla kaevetööde eeskiri.

Kaevetöödeks loetakse järgmisi pinnases tehtavaid töid:

 • tööde tegemine sügavamal kui 30 cm maapinnast;

 • kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakate (asfalt, sillutis, muru jne);

 • tööd, mis on seotud puude ja põõsaste istutamise või väljajuurimisega;

 • tööd, mis on seotud tehnorajatiste ehitamise või parandamisega.

Kaevetööd on lubatud kaeveloa alusel. Kaevetööde tegija esitab vormikohase kaeveloa taotluse vallavalitsusele, millele lisatakse:

 • tehnorajatise ehitusprojekt;

 • puude ja põõsaste istutamise või juurimise korral, massiivsete piirdetarade rajamise korral asendiplaan koos võimalike olemasolevate tehnorajatiste näitamisega;

 • tee ehituse või rekonstrueerimise teeprojekt ja ehitusluba;

 • tegevuslitsents, kui kaeveloa taotluses märgitud tööde tegemiseks on ette nähtud tegevuslitsents või majandustegevuseregistri registreering juhul, kui andmed ei ole avalike allikate kaudu kättesaadavad;

 • tehnorajatiste ja teede ehitamisel läbi võõra kinnisasja maaomaniku kirjalik nõusolek;

 • üldkasutataval alal kaevamise korral vähemalt kaks ülevaatlikku fotot paberkandjal või digitaalsel kandjal plaanitavast kaevekohast.

Vallavalitsusel on kaevetööde loa väljastamisel õigus seada lisatingimusi, sealhulgas:

 • määrata kaevetööde tegijale töö alustamise ja lõpetamise tähtaeg, millest kaevetööde tegija on kohustatud kinni pidama;

 • muuta kogu kaevetöö tegemise aega tulenevalt samasse kohta planeeritud teistest kaeve- ja/või heakorratöödest;

 • nõuda kaevetööde tegemist mitmes vahetuses või kindlatel kellaaegadel;

 • nõuda liikluse ümberkorraldamist ja ümbersõidutee rajamist;

 • nõuda mahamärkimise teostamist vastavat õigust omava isiku poolt kinnitatud projekti alusel;

 •  otsustada teostusmõõdistamise vajaduse üle.

Maakorraldaja väljastab kaeveloa või annab kaeveloa andmisest keeldumise haldusakti viie tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja kõigi selle juurde nõutavate dokumentide esitamisest arvates. Vastav haldusakt edastatakse kaeveloa taotlejale kaeveloa taotluses märgitud e-posti aadressile või postiaadressile.

 

Rohkem infot: maakorraldaja Anne Kangert, tel 443 0340 (vallamaja), 53088487, 447 3705 (Pärnu-Jaagupi N 9-12), anne.kangert@pparnumaa.ee.

Toimetaja: AHTI RANDMERE