Kaeveluba

24.05.18

Halinga piirkond

Halinga valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri reguleerib kaevetööde tegemist Halinga valla haldusterritooriumil. Eeskirja sätteid ei kohaldata:

 • kaevetöödel füüsiliste või juriidiliste isikute kinnistutel v.a juhul, kui on tegemist kinnistult väljuvate või kinnistule sisenevate, avalikes huvides kasutatavate tehnovõrkudega ühendatud tehnorajatiste püstitamise, hooldamise või remondiga;
 • kalmistutel või maa-aladel, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega, v.a tehnovõrkude ja -rajatiste püstitamisel või remonttöödel;

Eeskirja paragrahvide 33-38 sätteid ei kohaldata kaevetöödel, mis on tingitud tee ehituse ja -rekonstrueerimistöödest.

Kaevetöödeks loetakse pinnases tehtavaid töid:

 • sügavamal kui 30 cm maapinnast;
 • kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakatet
 • mis on seotud tehnorajatiste ehitamise või parandamisega;

Kaevetööd on lubatud kaeveloa alusel. Kaevetööde tegija esitab vormikohase kaeveloa taotluse vallavalitsusele, millele lisatakse:

 • tehnorajatuse ehitusprojekt;
 • vallavalitsuse ehitusspetsialisti poolt määratud vajalikud kooskõlastused;
 • tehnorajatiste ja teede ehitamisel läbi võõra kinnisasja kinnisvara omanikuga sõlmitud notariaalne leping.

Vallavalitsusel on kaevetööde loa väljastamisel õigus seada lisatingimusi, sealhulgas:

 • määrata kaevetööde tegijale töö alustamise ja lõpetamise tähtaeg, millest kaevetööde tegija on kohustatud kinni pidama;
 • muuta kogu kaevetöö tegemise aega tulenevalt samasse kohta planeeritud teistest kaeve- ja/või heakorratöödest;
 • nõuda kaevetööde tegemist mitmes vahetuses või kindlatel kellaaegadel;
 • nõuda liikluse ümberkorraldamist ja ümbersõidutee rajamist;
 • nõuda mahamärkimise teostamist vastavat õigust omava isiku poolt kinnitatud projekti alusel;
 •  otsustada teostusmõõdistamise vajaduse üle.

Vallavalitsus väljastab kaeveloa 7 tööpäeva jooksul, arvates kaevetööde tegija poolt nõuetele vastava taotluse esitamise päevast.

 

Vändra alev

Vändra alevi kaevetööde eeskiri reguleerib kaevetööde tegemist (edaspidi kaevetööd) Vändra alevi haldusterritooriumil.

Kaeveloa taotlus

Kooskõlastused ja tingimused kaevetööde loa taotluse juurde

Kaevetööde luba

 

Tootsi alev

Kaevetööde eeskiri reguleerib Tootsi alevis kaevetööde tegemist.

Kaeveloa taotlus

Kaeveluba

Toimetaja: AHTI RANDMERE