Asjajamisjuhised

8.02.24
Toiming Taotluse/teatise esitamise kord Menetlustähtaeg/teatise esitamise aeg Kooskõlastused Riigilõiv Loa kehtivus
Projekteerimistingi-muste taotlemine
1) detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel
2) detailplaneeringu olemasolul
Elektrooniliselt ehitusregistri kaudu. Kui seda võimalust ei ole, siis esitada taotlus koos lisadega vallavalitusele, kes kannab taotluse registrisse Projekteerimistingi-mused antakse 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kui toimub avatud menetlus (ehitusseadustiku § 27 toodud juhul), siis antakse projekteerimis­tingimused 60 päeva jooksul Kooskõlastused ja arvamused tuleb tingimustele anda kuni 10 päeva jookusul. Kui taotlust ei esitanud kinnisasja omanik, kaasatakse menet­lusse omanik ja vajadusel kinnis­asjaga piirne­vad kinnisasja omanikud 25 eurot (riigilõivuseadus § 3315) Projekteerimistingimu­sed kehtivad 5 aastat
Ehitusteatise esitamine (lisa 1 ja lisa 2)
Ehitusteatise esitamine on nõutav kirjeldatud juhtudel.
Elektrooniliselt ehitusregistri kaudu. Kui seda võimalust ei ole, siis esitada teatis vallavalitusele, kes kannab taot­luse registrisse Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitise ehitamise alustamist Kui vallavalitsuse ei teavita ehitusteatise esitajat 10 päeva jooksul pärast teatise esitamist vajadusest andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist Riigilõivuvaba Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada 2 aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates.
Ehitusloa taotlemine (lisa 1 ja lisa 2)
(ehitusluba annab õiguse ehitada ehitist, mis vastab ehitusloa andmise aluseks olevale ehitusprojektile)
Elektrooniliselt ehitusregistri kaudu. Kui seda võimalust ei ole, siis esitada taotlus koos lisadega vallavalitusele, kes kannab taotluse registrisse Ehitusluba antakse 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates Vallavalitsus annab vajadusel kooskõlas­tamiseks ja arvamuse andmiseks kuni 10 päeva Riigilõivu tasumisel tuleb teha vahet, kas on tegemist hoone või rajatisega. Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine (riigilõivuseadus § 3311). Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine (riigilõivuseadus § 3312) Ehitusluba kehtib 5 aastat. Kui ehitamisega on alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni 7 aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Põhjendatud juhul võib ehitusloa kehtivuseks sätestada pikema tähtaja või muuta ehitusloa kehtivust.
Ehitamise alustamise päevaks loetakse esimene ehitusprojektile vastavate tööde tegemise päev.
Ehitamise alustamise teatise või ehitise lammutamise teatise esitamine   Ehitusloa taotlenud isik on kohustatud esitama vähemalt 3 päeva enne ehitamise alusta­mist teatise ehita­mise alustamise kohta. Ehi­ti­se täieli­kuks lammuta­miseks ehitusteatise või -loa taotlenud isik on kohustatud esitama pädevale asutusele vähemalt 3 päeva pärast ehitise lammu­tamist teatise ehitise lammutamise kohta.   Riigilõivuvaba  
Kasutusteatise esitamine
Ehitusseadustiku § 47 sätestatud juhul tuleb ehitise kasutamisest või selle kasutusotstarbe muutmisest vallavalitsust teavitada.
Kasutusteatis tuleb esitada, kui ehitis on valmis ja soovitakse asuda kasutama ehitist või selle osa ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded.
Kasutusteatise esitamine on nõutav kirjeldatud juhtudel.
Elektrooniliselt ehitusregistri kaudu. Kui seda võimalust ei ole, siis esitada teatis vallavalitusele, kes kannab taotluse registrisse Kasutusteatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui vallavalitsus ei teavita kasutusteatise esitajat 10 päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kont­rolli­miseks, siis võib asuda ehitist kasutama või muuta selle kasutusotstarvet. Riigilõivuvaba  
Kasutusloa taotluse esitamine (lisa 1 ja lisa 2) Kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutus­otstar­be kohaselt. Kasutus­loa­ga määratakse ehitise kasutamise otsarve või muudetakse seda. Elektrooniliselt ehitusregistri kaudu. Kui seda võimalust ei ole, siis esitada taotlus vallavalitusele, kes kannab taotluse registrisse Kasutusluba antakse 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates Vallavalitsus annab vajadusel kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks kuni 10 päeva Riigilõivu tasumisel tuleb teha vahet, kas on tegemist hoone või rajatisega.Hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine
(riigilõivuseadus § 3313)
Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine
(riigilõivuseadus § 3314)
Kasutuluba on tähtajatu, kui kasutusloas pole sätestatud teisiti.
Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojus­süsteemi puurkaev.
Puurauk on põhjavee­sire ja soojussüsteemi puurauk
Vormikohane taotlus vallavalitsusele Kooskõlastus või sellest keeldumine antakse 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates   Riigilõivuvaba  
Puurkaevu ja -augu ehitusloa taotluse esitamine (tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) Vormikohane taotlus vallavalitsusele   Vallavalitsus koos­kõlastab puurkaevu või -augu ehitusloa taotluse Keskkonna­ametiga. Keskkonna­amet kooskõlastab taotluse või keeldub taotluse kooskõlasta­misest kümne töö­päeva jooksul taotluse saamisest arvates. 30 eurot (riigilõivuseadus § 3312)  
Ehitusloa taotlemine puurkaevu või -augu lammutamiseks Ehitisteatise esitamine pärast lammutamist Vormikohane taotlus koos lisadokumentide-ga vallavalitsusele Vormikohane teatis koos lisadokumentide-ga vallavalitsusele Teatis esitatakse 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu lammutamistööde lõpetamise päevast arvates Vallavalitsus informeerib lammutamisest Keskkonnaametit. 30 eurot (riigilõivuseadus § 3312). Teatise esitamine lõivuvaba.  
Puurkaevu ja -augu kasutusloa taotluse (kui kasutusele võetakse puurkaev, mille ehitus­projektikohane tootlik­kus on üle 10 m³ ööpäe­vas või mida kasutab rohkem kui 50 inimest) esitamine või kasu­tusteatise (kui kasutu­sele võetakse puurauk või selline puurkaev, mille ehitusprojekti­koha­ne tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab vähem kui 50 inimest) esitamine Vormikohane taotlus vallavalitsusele   Vallavalitsus koos­kõlastab puurkaevu või -augu kasutusloa taotluse Tervise­kaitse­ametiga 30 eurot (riigilõivuseadus § 3314).
Kasutusteatise esitamine lõivuvaba.
 

Kui te soovite enne ehitusseadustiku jõustumist ehitatud ehitisi ehitusregistrisse kanda, tuleb esitada andmete esitamise teatis  ning vastavad lisadokumendid.

Juhiseid annab ehitusspetsialist Aldo Pitsner, tel 525 3483 või aldo.pitsner@pparnumaa.ee

NB! Kõik taotlused ja teatised, mis vallavalitsusele esitatakse peavad olema vormikohased.

Toimetaja: JULIA ERM