Ehitamine

23.03.23

Ehitusvaldkonda reguleerib ehitusseadustik.

 • Lisa 1 Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta
 • Lisa 2 Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta.

1. juulil 2015 jõustus uus ehitusseadustik, mis tõi kaasa mitmeid muudatusi ehitamises.

Uusehitiste osas ei ole väga olulisi muudatusi tulemas, küll aga peab jätkuvalt jälgima, et ehitist ei rajataks ehituskeeluvööndisse nagu näiteks ranna- või kaldakaitsevööndisse, puurkaevu sanitaarkaitsevööndisse.

Hoonete ehitamisel, mille ehitisealune pind on kuni 20 m² pole vaja vallavalitsust üldse teavitada.

Hoonete puhul mille ehitiselune pind on 20 – 60 m² tuleb informeerida vallavalitsust planeeritavast ehitustegevusest. 20-60 m² suuruse ja kuni 5 m kõrguse majapidamise abihoone rajamiseks pole uue seaduse kohaselt ehitusluba vaja, küll aga on vajalik projekt.

Hoonete puhul ehitisealuse pinnaga üle 60 m² algab ehitustegevus vallavalitsuselt projekteerimistingimuste taotlemisest.

Seoses uue ehitusseadustiku rakendamisega muutuvad ka mitmed teised seadused, sealhulgas riigilõivuseadus, mille kohaselt muutuvad riigilõivud ehitusalaste dokumentide vormistamise eest. Projekteerimistingimuste väljastamise eest seni riigilõivu ette nähtu ei olnud, nüüd aga tuleb tasuda lõivu 25 eurot. Samuti muutvad ehitusloa väljastamisel makstavad riigilõivud vana seadusega võrreldes suurenemise, kuid mõnedel juhtudel ka vähenemise suunas.

Uue ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb korrastada ka ehitisregistri andmed, mille käigus tuleb kanda registrisse kõik sinna seni kandmata hooned. Kui hoone on registrist puudumisest hoolimata rajatud igati õiguspäraselt ning omanikul on olemas vastavad dokumendid (maakasutusõigus, ehitusluba, riikliku vastuvõtukomisjoni akt või muud dokumendid), kannab vald ehitise nende alusel registrisse.

Ehitustegevuse riigilõivud

Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine riigilõivuseadus (RLS § 3311)

 • Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.
 • Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
 • Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.
 • Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine RLS § 3312

 • Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
 • Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
 • Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.
 • Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Hoonete kasutusloa taotluse läbivaatamine RLS § 3313

 • Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
 • Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Hoonete kasutusloa taotluse läbivaatamine RLS § 3314

 • Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
 • Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine RLS § 3315

 • Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine RLS § 3316

 • Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.

Ehitisregistri dokumendi väljastamine RLS § 3317

 • Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot iga lehekülje eest.

Riigilõiv tasutakse

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse arvelduskontodele:

 • SEB pank EE111010220267487223
 • Swedbank EE162200221068426764

Selgitusse märkida mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress (näiteks: Pärnu mnt 5 ehitusloa eest).

Viited internetis:

Toimetaja: JULIA ERM