Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu 27.02.2019 istungi kokkuvõte

1. Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingu muutmine. Otsustati muuta ühinemislepingut jättes lepingu punktis 7.13.1 hallatavate asutuste nimekirjast välja Libatse Lasteaed-algkooli (otsus nr 9).

2. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine. Muudatused kehtestati määrusena nr 5.

3. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 15 „Sotsiaaltoetuste määrad" muutmine. Määrusega nr 6 suurendati esimesse klassi astuja toetust seniselt 65 eurolt 100 euroni.

4. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20.06.2018 määruse nr 27 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine. Määrusega nr 7 volitati avaliku ürituse teadete menetlemine ja loa andmise pädevus ametiasutuse vastutavale ametnikule.

5. Isikliku kasutusõiguse seadmine. Otsustega nr 10 ja 11 seati isiklik kasutusõigus AS Elektrilevi kasuks Vändra alevis Aianduse tänaval maakaabelliini ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks.

7. Volikogu esindaja nimetamine Vändra Kultuurimaja nõukogu liikmeks. Nõukogu liikme kohalt tagasi astunud Nils Sempelsoni asemele kinnitati nõukogu liikmeks volikogu liige Gerda Mõlder (otsus nr 12).

8. Arupärimisele vastamine: volikogu liikme Jaanus Rahula arupärimimisele „Põhja- Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018. a otsuse nr 17 täitmine kohta. Nõusoleku andmine riigihangete läbiviimiseks" (15.02.2019 nr 1-9/485). Abivallavanem Mait Talvoja luges ette vastused arupärimises esitatud küsimustele.