Uudised ja teated

Volikogu 23.01.2019 istungi kokkuvõte

1. Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarve. Eelarve kinnitati määrusena nr 1. Eelarve põhitegevuse tulud 12 707 021 eurot, põhitegevuse kulud 11 932 941 eurot, investeerimistegevus 1 762 544 eurot, finantseerimistegevus 461 579 eurot, likviidsete varade muutus 526 885 eurot.

2. Põhja-Pärnumaa valla raamatukogude ümberkorraldamine. Otsustati korraldada ümber Põhja-Pärnumaa valla hallatavad asutused Pärnu-Jaagupi Raamatukogu, Vändra Raamatukogu, Libatse Raamatukogu, Vahenurme Raamatukogu, Tootsi Raamatukogu, Suurejõe Raamatukogu, Vihtra Raamatukogu, Pärnjõe Raamatukogu, Võidula Raamatukogu ja Kaisma Raamatukogu ning moodustada alates 01.03.2019 Põhja-Pärnuma Vallavalitsuse hallatava asutusena Põhja-Pärnumaa Raamatukogu (otsus nr 1).

3. Põhja-Pärnumaa Raamatukogu põhimäärus. Põhimäärus kinnitati määrusena nr 2.

4. Põhja-Pärnuma valla raamatukogu kasutamise eeskiri. Eeskiri kinnitati määrusena nr 3.

5. Ühinemislepingu muudatuste väljapanemine avalikkusele tutvumiseks. Otsustati korraldada Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingu muudatuse ja seletuskirja avalik väljapanek perioodil 24. jaanuar 2019 kuni 14. veebruar 2019  Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse kantseleis, Tootsi ja Pärnu-Jaagupi halduskeskuses, Põhja-Pärnumaa valla  raamatukogudes ning valla veebilehel.

6. Ehitiste peremehetuse tuvastamine. Tuvastati Põhja-Pärnumaa vallas Võidula külas asuvate töökoda-garaaž, ladu ja garaaži peremehetus (otsus nr 3).

7. Ehitise peremehetuse tuvastamine. Tuvastati Põhja-Pärnumaa vallas Pärnu-Jaagupi alevis Aia 6 maaüksusel asuva ehitise mõttelise osa suurusega 24,03% peremehetus (otsus nr 4).

8. Põhja-Pärnumaa valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord. Lumetõrje kord kehtestati määrusena nr 4.

9. Arvamuse andmine Pitsalu liivakarjääri korrastamistingimuste kohta. Nõustuti Keskkonnaameti eelnõuga YIT Infra Eesti AS maavara kaevandamise loa nr L.MK/323997 alusel kaevandatud Pitsalu liivakarjääri mäeeraldise maa korrastamisprojekti koostamiseks esitatud korrastamistingimustega (otsus nr 5).

10. Kinnisasja omandamiseks loa andmine. Lubati OÜ-l TL Agency omandada Põhja-Pärnumaa vallas  Sohlu külas asuva Raudsaare I kinnistu osaks olevat  Raudsaare põld katastriüksust (otsus nr 6).

11. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 14. detsembri 2017 otsuse nr 16 „Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine. Muudeti alates 1. veebruarist valla ametiasutuse struktuuri jättes teenistujate struktuurist välja kaks ametikohta – üks majandusspetsialist ja kultuuri- ja sporditööspetsialist ning 0,3 koristaja töökohta. Osakondade siseselt jaotatakse tööülesanded ümber olemasolevate teenistujate vahel. Noorsootööspetsialisti ametikoht nimetatakse ümber spordi- ja noorsootööspetsialisti ametikohaks. Struktuuris säilib kokku 29 ameti- ja 12 töökohta. Kõik teenistuskohad on tähtajatud (otsus nr 7).

12. Jaoskonnakomisjonide koosseisude nimetamine. Nimetati 2019.a Riigikogu valimiste läbiviimiseks Põhja-Pärnumaa valla üheksa jaoskonnakomisjoni esimehed, liikmed ja asendusliikmed (otsus nr 8).