Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu 16.11.2018 istungi kokkuvõte

1. Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta II lisaeelarve. II lisaeelarve võeti vastu määrusena nr 52.

2. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 17.12.2017 määruse nr 1 „Põhja-Pärnumaa valla põhimäärus" muutmine. Põhimääruse muudatused võeti vastu määrusena nr 53. Muudatus puudutas ennekõike vallavalitsuse pearaamatupidaja ja finantsjuhi ülesannete jaotust ning üleminekut tekkepõhisele eelarvestamisele.

3. Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord. Kord kehtestati määrusena nr 54. Määruse eesmärk on anda vallaelanikele võimalus osaleda vallaeelarves kaasavaks eelarveks ettenähtud vahenditele kasutusotstarbe määramisel. Kaasava eelarve kasutamiseks kuulutab vallavalitsus välja konkursi ühe kalendrikuu jooksul järgmise aasta vallaeelarve vastuvõtmisest.

4. Audiitori määramine. Põhja-Pärnumaa valla 2018.-2019. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruannete audiitorkontrolli teostajaks määrati Infora OÜ.

5. Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine. Huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamine delegeeriti vallavalitsusele (määrus nr 55).

6. Põhja-Pärnumaa Noortevolikogu põhimäärus. Määrusena nr 56 kehtestati noortevolikogu põhimäärus. Noortevolikogu on Vallavolikogu juures tegutsev Põhja-Pärnumaa noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Põhja-Pärnumaa valla noorte huve.

7. Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse põhimäärus. Määrusena nr 57 kehtestati Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse põhimäärus, mille kohaselt koondatakse kõik noorsootööga seotud ülesanded loodava asutuse juurde. Asutuse struktuuriüksusteks saavad olema valla noortekeskused.

8. Pärnu-Jaagupi Rahvamaja põhimäärus. Määrusega nr 58 kehtestati asutuse uus põhimäärus.

9. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 18. 04.2018 määruse nr 19 „Vändra Kultuurimaja põhimäärus" muutmine. Määrusega nr 59 muudeti asutuse põhimäärust. Muudatused on seotud noorsootöö ülesannete minemisega uue asutuse Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse pädevusse.

10. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine. Lähtudes revisjonikomisjoni aktist tehti vallavalitsusele ülesandeks esitada volikogule kinnitamiseks määruse eelnõu „Põhja-Pärnumaa valla ametiautode ametisõitudeks kasutamise kord" ja kaaluda automaatsele ehk elektroonilisele sõidupäevikule üleminekut.

11. Põhja-Pärnumaa valla ametisõidukite kasutamise kord. Määrusena nr 60 kehtestati valla ametisõidukite kasutamise kord.

12. Põhja-Pärnumaa valla teehoiukava aastateks 2019-2022. Määrusega nr 61 kehtestati valla teehoiukava aastateks 2019-2022.

13. Arupärimisele vastamine: volikogu liikme Olga Kaljuste arupärimisele „Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 14.12.2017 otsuse nr 16 täitmisest" (25.10.2018 nr 1-9/3214) vastas vallavanem Jane Mets.