Uudised ja teated

« Tagasi

Vald hakkab toetama toimetulekuraskustes perede noorte osalemist huvihariduses ja -tegevuses

Riigikogu võttis 12.04.2017 vastu noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse (jõustus 01.07.2017), millega loodi alus noorte huvihariduse ja huvitegevuse riigipoolseks täiendavaks toetamiseks. Toetuse eesmärk on tagada suuremale hulgale noortele juurdepääs huvihariduse ja huvitegevusele. Riigipoolse toena lisanduvad vahendid ei ole olemasolevate asendamiseks, vaid täiendavate võimaluste loomiseks.

Toetuse eesmärgiks on vähendada takistusi, mis ei võimalda toimetulekuraskustes perede noortel huvihariduses ja huvitegevuses osalemist. Kuna toetuseks mõeldud eelarvelised vahendid on piiratud, töötas  vallavalitsus välja ning volikogu kinnitas toetuse maksmise korra. Toetusele kvalifitseeruvad toimetuleku raskuses pered,  kelle netosissetulek iga pereliikme kohta pere eluasemekulude ja puudest tulenevate lisakulude maha arvamisest jääb alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra.

Toetuse taotlemise info (määrust vaata siit)

Toetatakse noore ühe huvihariduse omandamist või huvitegevuse harrastamise kulusid ühes õppeaastas järgnevalt:

1. Huvihariduse või huvitegevuse osalustasu - kompenseeritakse täies ulatuses, kuid mitte rohkem kui 50 eurot ühe noore kohta kuus.  Toetuse saamiseks peab vallavalitsusele esitama taotluse noore seaduslik esindaja, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Põhja-Pärnumaa vallas. Taotlusvorm on leitav siit.

2. Transporditoetus  - makstakse osalemiseks huvihariduses või huvitegevuses kuni kaks korda nädalas ühistranspordi piletite alusel või kütusearvete esitamisel. Kütusearve esitamisel makstakse toetust arvestuslikult 0,2 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 110 km eest ühe osalemise kohta kuus. Taotlusvorm on leitav siit.

3. Laagris või võistlusel osalemise taotlus tuleb esitada 10 tööpäeva enne laagri või võistluse toimumist. Taotlusvorm on leitav siit.

4. Huviharidusega seotud isiklikud muud kulud (riietus, sporditarbed, õppevahendid jms) hüvitatakse kuludokumentide alusel, kuid mitte rohkem kui 150 eurot ühe noore kohta aastas. Taotlusvorm on leitav siit.

Vallavalitsuse ametnik kontrollib esitatud dokumentide vastavust määruses sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (e-postiga) 10 tööpäeva jooksul. Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul nende teatavakstegemisest. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine.

Taotlused  tuleb saata e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee

Lisainfo ja küsimuste korral pöörduge e-posti aadressil margit.kadak@pparnumaa või telefonil 44 30 344.