Uudised ja teated

Üldhooldusteenus Põhja-Pärnumaal

Väljaspool kodu osutatavaks üldhooldusteenuseks nimetatakse isiku hooldamist hooldekodus. Üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes enam kodus iseseivalt toime ei tule. Teenuse sihtgrupiks on täisealised isikud, kes vajavad igapäevaeluks vajalike toimingute tegemisel (toidu valmistamine jms) ja enesehooldamisel kõrvalabi ning muudest toetavatest teenustest (nt koduteenus) kodus ei piisa.

Põhja-Pärnumaa vallas on mitu erinevat asutust, mis pakuvad üldhooldusteenust. Valla hallatavaid asutusi on kaks (teenuse kvaliteedi eest vastutab vallavalitsus) - Tootsi Hooldekodu (34 kohta) ja Vändra Alevi Hoolekandeasutus (54 kohta). Mõlemas asutuses on hetkel kõik kohad täidetud.

Lisaks vallapoolsetele asutustele pakub üldhooldusteenust ka MTÜ Halinga Turvakodu (kolmes erinevas majas), SA Pärnu Jaagupi Hoolduskodu (lisaks veel Kaelase Kodu) ja  SA Vändra Tervisekeskus. Kõikides eelnimetatud asutustes on hooldusel Põhja-Pärnumaa valla elanikke.

Viimasel ajal on meedias kajastatud järelevalve käigus ilmnenud puuduseid hooldekodudes, sh hooldusplaani puudumist või nõuetele mittevastavust. Kuna mitmed valla elanikud on peale meedia kajastusi pöördunud murega vallavalitsuse poole, et kas nende lähedased on puuduliku hooldusplaani tõttu hooldamata, siis nii see kindlasti ei ole.

Hooldusplaani olemasolu nõue kehtestati 2016. a sotsiaalhoolekande seaduses ja selle kohaselt peab hooldusplaan sisaldama hooldusteenuse osutamise eesmärki, eesmärgi saavutamise tegevusi ja sagedust. Kindlasti on oluline tagada teenuseosutajatel seaduse nõuetele vastav hooldusplaan, kuid ainuüksi hooldusplaan ei taga isikute hooldust. Hoolduse tagamiseks on kõikides hooldekodudes olemas vastav personal, kes teeb oma tööd südamega!

Anneli Kaljur

sotsiaalosakonna juhataja

anneli.kaljur@pparnumaa