Uudised ja teated

« Tagasi

Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Planeerimisseaduse (PlanS) § 77 lõike 7 kohaselt teatab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, et
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 otsusega nr 53 on algatatud valla
üldplaneeringu koostamine ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine. Põhja-
Pärnumaa valla üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu
põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja
jätkusuutlikuma kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete
ressursside parima kasutusviisi.


Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on
võimalik tutvuda Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses aadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra
alev, Tootsi (Tööstuse 5, Tootsi alev) ja Pärnu-Jaagupi (Uus 53, Pärnu-Jaagupi alev)
halduskeskustes ning Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.


Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu kehtestaja on Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu. Muid
planeerimisseaduses sätestatud üldplaneeringu koostamise ja KSH korraldaja ülesandeid
täidab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kui ametiasutus. Lähikuudel koostab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kui ametiasutus üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsuse ning esitab need täiendavate ettepanekute saamiseks.

Täiendav info: Reet Olev, planeerimis- ja arenguspetsialist, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 562 24688