Uudised ja teated

« Tagasi

Kokkuvõte volikogu 20. märtsi istungist

1. Libatse Lasteaia-algkooli tegevuse lõpetamine. Otsustati lõpetada Libatse Lasteaia-algkooli tegevus 1. juulist 2020. Libatse Lasteaia-algkooli lasteaia osa lastele tagatakse alates 1. juulist 2020 võimalus jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist Vahenurme Lasteaia-algkooli rühmas, mis moodustatakse Libatse Lasteaia-algkooli senises asukohas.

2. Arvamuse andmine maavara üldgeoloogilise uurimistöö taotluse ja tehtava otsuse kohta Ahekõnnu IV uuringuruumis. Otsustati Nõustuda Keskkonnaameti esitatud korralduse eelnõuga üldgeoloogilise uurimistöö loa andmiseks Ahekõnnu IV uuringuruumis.

3. Avamuse andmine Anelema IV dolokivikarjääri maavara kaevandandamise lao taotluse kohta. Otsustati nõustuda Keskkonnaameti esitatud korralduse eelnõuga Anelema IV dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse kohta.

4. Arvamuse andmine Sohlu III geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta. Otsustati nõustuda Keskkonnaameti esitatud korralduse eelnõuga geoloogilise uuringu loa andmiseks Sohlu III uuringuruumis.

5. Arvamuse andmine Viluvere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta. Otsustati Nõustuda Keskkonnaameti esitatud korralduse eelnõuga geoloogilise uuringu loa andmiseks Viluvere uuringuruumis.

6. Arvamuse andmine Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotluse kohta. Otsustati mitte nõustuda ja paluti Keskkonnaametil jätta välja andmata haldusakt „Maavara kaevandamiseks keskkonnaloa andmine Pitsalu maardlas Pitsalu liivakarjääri mäeeraldisel".

7. Arvamuse andmine maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa nr KMIN-070 muutmise eelnõu kohta. Otsustati mitte nõustuda Keskkonnaameti esitatud eelnõuga ja paluti Keskkonnaametil jätta välja andmata haldusakt „Maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa nr KMIN-070 muutmine".

8. Hoonestusõiguse ja reaalkoormatise lõpetamine. Otsustati lõpetada Eesti Vabariigile kuuluvat Põhja-Pärnumaa vallas Pärnjõe külas asuvat Seltsimaja kinnistut koormav hoonestusõigus ja seda koormav reaalkoormatis.

9. Üüri piirmäära kehtestamine. Määrusega nr 8 kehtestati valla omandis olevate eluruumide üüri piirmääraks 2.50 eurot eluruumi igalt ruutmeetrilt.

10. Informatsioon: Vändra Lasteaed Rukilill hoone välisfassaadi energiasäästuprojekt. Kuulati vallavalitsuse informatsiooni Vändra Lasteaia rekonstrueerimise riigihanke kohta, mil kõik esitatud pakkumised osutusid eeldatavast maksumusest oluliselt kõrgemaks.

Istungil osales 19 volikogu liiget 21-st