Uudised ja teated

Kokkuvõte volikogu 17. aprilli istungist

1. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 14. detsembri 2017 otsuse nr 16 „Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine. Muudeti vallavalitsuse struktuuri nii, et jäeti alates 1. juulist 2019 välja üks bussijuhi töökoht ja ühe sotsiaaltööspetsialisti ametinimetus muudeti alates 1. maist sotsiaaltöö assistendiks.

2. Sundvalduse seadmine. Seati Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides tähtajatu sundvaldus elektrimaakaabelliini ning liitumiskilbi majandamiseks Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Mustaru külas asuvale Alt-Eedu kinnistule.

3. Nõusoleku andmine riigihangete läbiviimiseks. Anti nõusolek ja lubati vajadusel Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusel 2019. aastal läbi viia hanked hankelepingu perioodiga kuni 5 aastat majandusvaldkonna korraldada olevatele ehitustöödele või teenuste ja asjade ostule.

4. Vee-ettevõtja määramine. Määrati aktsiaselts MAKO vee-ettevõtjaks Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumil asuvatel Vändra, Vihtra, Vahenurme, Tootsi, Suurejõe, Pärnu-Jaagupi, Pärnjõe, Libatse, Kergu reoveekogumisaladel ja lisaks Kadjaste, Kaansoo, Vaki,  Võidula, Sikana külades ning anti vee-ettevõtjale ülesanne üldhuviteenuse osutamiseks  ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide kaudu 15 aastaks

5. Jaoskonnakomisjonide koosseisude nimetamine. Nimetati  2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks Põhja-Pärnumaa valla jaoskonna­komis­jonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed.

6. Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta eelarve täitmise seireanalüüs ja –aruanne. Kuulati finantsjuht Kaie Rätsepa ettekannet valla 2018. aasta eelarve täitmise kohta.

7. Keskkonnakomisjoni koosseisus muudatuse tegemine. Kutsuti volikogu keskkonnakomisjoni koosseisust tagasi komisjoni liikmed Raul Peetson, Ain Pertel ja Mihkel Jürisson ning kinnitati tagasi kutsutud komisjoni liikmete asemel komisjoni liikmeteks Madis Koit, Heldi Raude ja Märtin Rõõmussaar.

8. Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord. Kord kinnitati määrusena nr 9.