Uudised ja teated

« Tagasi

Kokkuvõte vallavolikogu 20. juuni istungist

 1. Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I lisaeelarve (II lugemine). Lisaeelarve võeti vastu määrusena nr 26.
 2. Halinga valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Otsusega nr 37 kinnitati Halinga valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
 3. Vändra valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Otsusega nr 38 kinnitati Vändra valla 2017. aasta majandusaasta aruanne.
 4. Vändra alevi 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Otsusega nr 39 kinnitati Vändra alevi 2017. aasta majandusaasta aruanne
 5. Tootsi valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Otsusega nr 40 kinnitati Tootsi valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne
 6. Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 (I lugemine). Arutati läbi arengukava eelnõu ja suunati see avalikule väljapanekule ning avalikele aruteludele 13.-15. augustil valla halduskeskustes.
 7. Ühinenud omavalitsuste üldplaneeringute ülevaatamine. Otsusega nr 41 loeti Põhja-Pärnumaa vallas kehtivad üldplaneeringud ülevaadatuks ja peeti vajalikuks algatada uus üldplaneering.
 8. Kinnisasja omandamiseks loa andmine. Otsusega nr 42 lubati VikingTimber OÜ-l omandada Põhja-Pärnumaa vallas  Leetva külas asuv Karu kinnistu.
 9. Peremehetute ehitiste hõivamine. Otsusega nr 43 otsustati selgitada välja Põhja-Pärnumaa vallas Võidula külas asuvate tööriistakuuri, kombainikuuri ja garaaži peremehetus.
 10. Osaühingu Tootsi Kommunaal osakapitali suurendamine ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine. Otsusega nr 44 otsustati suurendada Osaühingu Tootsi Kommunaal osakapitali rahalise sissemakse tegemise teel summas 75 000 eurot, mille tulemusena suureneb osa nimiväärtus 106 955 euroni ja kinnitada Osaühingu Tootsi Kommunaal põhikiri uues redaktsioonis.
 11. Nõusoleku andmine soojusenergia ostmise riigihanke läbiviimiseks. Otsusega nr 45 anti nõusolek ja lubati Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusel 2018. aastal läbi viia riigihange soojusenergia ostmiseks lokaalsete katlamajade opereerimise teel soojusenergia tarbimise korral üle 500 MWh aastas hankelepingu perioodiga kuni 20 aastaks.
 12. Vallavara tasuta kasutusse andmise tingimuste muutmine. Arutati Kadjaste Vabaajakeskuse hoone MTÜ-le Kadjaste kasutusse andmise aja pikendamise ja kasutamise tingimuste üle, kuid lükati otsustamine edasi järgmisele istungile. Vallavalitsusele tehti ülesandeks selgitada välja ühinemislepingu muutmise võimalused ja menetlus.
 13. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord (II lugemine). Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord kinnitati määrusena nr 27.
 14. Kõrgharidusega noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord kinnitati määrusena nr 28.
 15. Huvihariduse toetamise kord kinnitati määrusena nr 29.
 16. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord toimetulekuraskustes perede noortele kinnitati määrusena nr 30
 17. Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse ning külaliikumise toetuste taotlemise ja kasutamise kord kinnitati määrusena nr 31
 18. Vändra Alevivolikogu 20. veebruari 2014 määruse nr 4 „Vändra Gümnaasiumi põhimäärus" kehtetuks tunnistamine. Vändra Gümnaasiumi põhimäärus tunnistati kehtetuks määrusega nr 32
 19. Kohanime määramise kord kehtestati määrusena nr 33.