Uudised ja teated

« Tagasi

Kokkuvõte vallavolikogu 17. jaanuari istungist

1. Informatsioon EELK Vändra Martini koguduse tegemistest. Kuulati koguduse juhatuse esimehe Jüri Kallasmaa ja õpetaja Ants Kivilo ettekandeid kiriku hoone seisukorra ja koguduse toetusvajaduste kohta.

2. Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta eelarve tutvustamine. Volikogule tutvustati valla 2018. a eelarve projekti.

3. Õpetajate töötasustamise alused. Määrusena nr 1 kehtestati valla haridusastuste juhtide ja õpetajate töötasustamise alused.

4. Maamaksumäära kehtestamine. Ühtse maamaksumäärana kehtestati 2% maa makusustamishinnast (määrus nr 2).

5. Lastekaitseseadusest, sotsiaalhoolekande seadusest ja riigilõivuseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine. Määrusega nr 3 delegeeriti vallavalitsusele lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses kohalikule omavalitsuse üksusele pandud ülesanded. Sotsiaalosakonna juhatajale delegeeriti õigus esitada taotlusi isikute riigilõivu tasumisest vabastamiseks või tasutava määra vähendamiseks.

6. Põhja-Pärnumaa noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastaks 2018 kinnitamine. Kinnitati nimetatud kava 2018. aastaks.

7. Ülesannete delegeerimine Pärnumaa Omavalitsuste Liidule. Pärnumaa Omavalitsuste Liidule delegeeriti Pärnu maakonna sümbolite kasutamise ning Pärnumaa Vapimärgi andmise korraldamine.

8. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liitu. Valla esindajateks Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogule nimetati volikogu esimees Ülle Vapper ja vallavanem Jane Mets ning nende asendajateks vastavalt Priit Enok ja Tarvi Tasane.

9. Volikogu esindajate nimetamine AS Mako nõukogusse. Volikogu esindajates nimetati volikogu liikmed Tiit Soosaar ja Raul Peetson.

10. Volikogu eelarvekomisjoni, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Eelarvekomisjoni esimeheks valiti salajase hääletuse tulemusena Tiia Uffert ja aseesimeheks Olga Kaljuste. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks valiti Marina Simm ja aseesimeheks Jaanus Rahula.

11. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine. Määrusena nr 4 kehtestatud korra kohaselt on lisaks vallavolikogu liikmetele, vallavalitsuse liikmetele ja valla ametiasutuse juhile (vallavanemale) kohustatud huvide deklaratsiooni esitama ka valla ametiasutuse struktuuriüksuse juht (osakonna juhataja) ja valla valitseva mõju all oleva äriühingu ning valla asutatud sihtasutuse juhtorgani liige. Deklaratsioonide kontrollimiseks moodustati komisjon koosseisus: volikogu esimees, vallavanem ja abivallasekretär.

12. Informatsioon investeeringutest ja nende finantseerimise võimalikkusest. Kuulati vallavanem Jane Metsa informatsiooni valla 2018. a investeerimisvõimaluste ja vajaduste kohta.

13. Omafinantseeringu garanteerimine. Otsustati garanteerida Vändra Alevivalitsuse poolt 2017. a esitatud erihoolekandeasutuste reorganiseerimise projekti omaosalust summas kuni 122 000 eurot.