Uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 21.05.2019 korraldusega nr 156 otsustati jätta algatamata keskkonnamõju hindamine Vändra reoveekogumisala veemajandusprojektile, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse tegemisel tuginenud Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ poolt koostatud keskkonnamõjude (edaspidi KMH) eelhinnangule (töö nr 19-LJ-22). Keskkonnamõju eelhindamise eesmärgiks oli koostada ülevaade projekti tegevuste võimalikest keskkonnamõjudest ja nende leevendamise võimalustest ning anda piisavalt informatsiooni otsuse langetamiseks, kas täismahus KMH läbiviimine on vajalik.

Otsuse langetamiseks esitas Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus 9. mail 2019. a Keskkonnaametile keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 11 lõike 22 alusel Vändra reoveekogumisala veemajandusprojekti keskkonnamõju hindamise  eelhinnangu (töö nr 19-LJ-22) Keskkonnaameti seisukoha saamiseks. Keskkonnaamet esitas oma seisukohad 17.05.2019 kirjas nr 14-3/19/7894-2 „Seisukoht Vändra reoveekogumisala veemajandusprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta". Keskkonnaamet nõustus oma 17.05.2019 kirjas KMH ekspertgrupi lõppjäreldusega, et Vändra reoveekogumisalal Vändra alevi ja piirnevate külade territooriumil veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise ning rekonstrueerimise ja käitamisega ei kaasne tegevusi, millega kaasneks oluline negatiivne keskkonnamõju. Seetõttu ei ole keskkonnamõju hindamise algatamine vajalik.

Vallavalitsus