28.07.20
Kirjeldus:

Põhja-Pärnumaa valla eelarvest makstakse kultuuri- ja sporditegevuse, noorsootöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetusi, mille eesmärk on laiendada Põhja-Pärnumaa vallas kultuuri- ja sporditegevuse ning noorsootöö võimalusi, edendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd kooskõlas valla arengukavas kajastatud valdkondlike prioriteetidega.

Toetuse liigid:
  • Tegevustoetus
  • Projektitoetus
  • Ühekordne toetus
  • Sporditoetus
Taotleja:
  • mittetulundusühingud,
  • füüsilised isikud
Tähtajad:
  • tegevustoetuse saamiseks - 1. november;
  • ühekordse toetuse saamiseks - üldjuhul 1. november
  • sporditoetuse saamiseks - 1. november
  • projektitoetuse saamiseks erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavatele projektide kaasfinantseeringuks - jooksvalt eelarveaasta jooksul
Taotlemine:

Sisenemine iseteeninduskeskkonda Spoku

Hindamine:            Tähtajaks esitatud taotlusi hindab komisjon taotluse esitamise tähtaja möödumisest arvates kahe kuu jooksul.
Toetuse maksmine:

Vallavalitsus kinnitab 10 tööpäeva jooksul pärast eelarve vastuvõtmist volikogus komisjoni protokolli alusel toetuste rahastamise plaani, mis avalikustatakse valla veebilehel.

Toetuse saajaga sõlmitakse leping.

Toetus kantakse toetuse saaja pangakontole viie tööpäeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist.

Õigusaktid:

Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri- ja sporditegevuse, noorsootöö ning kodanikualgatuse toetamise kord

Kontakt: Margit Kadak, margit.kadak@pparnumaa.ee, tel 4430 344

 

Toimetaja: TARVI TASANE