6.05.21

Kirjeldus:

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel. 

Luba on vajalik rohkem kui 15 cm läbimõõduga üksikpuude raiumisel või puuvõra kärpimisel rohkem kui 50% võra suurusest.

Ehitusprojekti kohaselt raiumisele määratud puu raiumiseks antakse luba koos ehitusloaga ning käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud taotlust selleks esitama ei pea.

Dokumendid:
  • Vormikohane taotlus
  • esindusõigust tõendav dokument (vajadusel)
  • dokumendid, mis tõestavad, et üle naaberkinnistu piiri ulatuvad oksad kahjustavad kinnistu kasutamist
  • kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui puu kasvab kaitstaval loodusobjeltil

Taotluse saab esitada ka kasutades e-vormi

Taotluse menetlemine:

Taotluse esitab maa omanik või valitseja või tema esindaja või naaberkinnistu omanik, kui taotletakse üle piiri ulatuvate puu okste kõrvaldamist.

Raieloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab keskkonnaspetsialist.

Õigusaktid:

Kontakt:

Keskkonnaspetsialist Kersti Tammiksaar, tel 443 4049, 51995337, kersti.tammiksaar@pparnumaa.ee

 

Toimetaja: JULIA ERM