Vabatahtlik seltsiline

20.01.23

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on liitunud projektiga „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis".

Projekti eesmärgiks on vabatahtlike abiga toetada eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekul kõrvalabi, tuge või seltsi.

Projekti laiemaks eesmärgiks on vabatahtliku tegevuse toetamine ja kaasamine hoolekande valdkonda.  Projekti tegevused on suunatud abivajajatele:

  1. vanemaealistele inimestele (vanuses 65+ eluaastat) ja/või
  2. täisealistele erivajadustega inimestele (erivajadus on inimesel, kellel on füüsiline, psüühiline või sotsiaalne kõrvalekalle ning kelle iseseisev toimetulekuvõime ei ole piisav, sh puude või puude riskiga inimesed).

Vabatahtlike ja abivajajate koostöömudeli rakendamise eesmärgiks on  abivajajate elukvaliteedi säilitamine või parandamine, ühiskonnaelus osalemise tõstmine ja/või toimetulekuoskuste parandamine võimalikult iseseisvaks eluks.

Koostöömudeli tasandid:

  1. üleriigiline: tegevus on üle-eestiline, kaasatud on kõik maakonnad; koostöövõrgustikus osalevad sotsiaalvaldkonna organisatsioonid, vabatahtlike värbajajad ja vahendajad üle Eesti;
  2. piirkondlik: kõikides maakondades tegutsevad vabatahtlike koordinaatorid, kes korraldavad igapäevast vabatahtliku tegevust koostöös sotsiaalpartnerite ja kogukondadega. Koordinaatorite ülesandeks on vabatahtlike tegevuse korraldamine maakonnas, aga nemad on ka kohalike omavalitustega suhtlemisel peamisel partneriks (sh abivajajate kaardistamine, koostöö kogukondadega jmt).
    Piirkondliku tasandi üheks osapooleks on kohalikud omavalitsused, üle-eestiliselt on eesmärgiks kaasata tegevustesse vähemalt 60 kohalikku omavalitsust. Projekti sotsiaalseteks partneriteks on hoolekande- ja tervishoiuteenuste pakkujad;
  3. kogukondlik: koostöömudelis on olulisel kohal vabatahtlikud, kelle ülesandeks on eelkõige abivajajate emotsionaalse heaolu kasvatamine ja sotsiaalse ilmajäetuse vähendamine, abivajajatega suhtlemine ja nende toetamine. Kogukondlik tasand võimaldab tagada vabatahtlike abi jõudmise konkreetsetesse piirkondadesse suuremates asulates või keskustest kaugele jäävatesse ja hajaasustusega piirkondadesse. Koostöömudeli rakendamisel viivad vabatahtlikud ellu nii ennetavaid tegevusi (näiteks tuvastavad ja kaardistavad abivajajaid) kui toetavaid tegevusi (nt abistavad vanemaealiseid ja erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekuks ning ühiskonnaelus osalemiseks juhendamist, kõrvalabi või järelevalvet), parandades seeläbi sihtrühma elukvaliteeti ning luues olemasolevatele hoolekandeteenustele juurde olulist lisandväärtust.

Projekti tegevuste koondülevaade asub kodulehel

Projekti meeskond:

Krista Pegolainen-Saar – projektijuht, tel 555 33 990; krista@kodukant.ee

Pärnumaa piirkonna koordinaator Hiie Lainela-Kollom; tel 517 0842; e-post: lainela.hiie@gmail.com

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse kontaktisik Anneli Kaljur, tel 53284950, e-post anneli.kaljur@pparnumaa.ee

 

Toimetaja: JULIA ERM