Laste ja perede komisjon

13.12.18

Lastekaitseseaduses (LasteKS) kirjeldatakse kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded lastekaitse korraldamisel. KOV peab oma arengukavas järgima lapse õigusi ja heaolu tagavaid põhimõtteid, töötama välja ja rakendama lapsi ja peresid toetavaid ning riske ennetavaid ja vähendavaid meetmeid ning koguma pidevalt vajalikku teavet oma laste ja perede olukorra ning vajaduste kohta. Kõik need ülesanded aitavad tagada LasteKS eesmärki – kehtestada lapsi väärtustav, nende arengut soodustav ja heaolu ning huvisid toetav keskkond.

Iga lapse heaolu sõltub pere toimetulekust ja lapsevanemate igapäevastest valikutest. Kohaliku omavalitsuse tagada on, et lapsed kasvaksid turvalises ja arendavas keskkonnas. Oluline roll selles osas on erinevatel asutustel ja organisatsioonidel omada ning järgida üheselt mõistetavaid eesmärke ja tegutseda koostöös. Probleeme ennetada on alati kasulikum kui tegeleda tagajärgedega. Seetõttu on tähtis probleeme võimalikult varakult ära tunda ja õigeaegselt sekkuda.

Eestis teevad laste ja perede heaolu huvides omavahelist koostööd mitmed riigiasutused õiguskaitse, tervishoiu, hariduse, sotsiaal- ja paljudes teistes valdkondades.

Lastekaitseseaduse § 17 lg 2 näeb ette, et kohaliku omavalitsuse üksuse juurde võib moodustada vajaduse korral nõuandva organina laste ja perede komisjoni.

Vallavalitsus otsustas oma 05.12.2018 korraldusega nr 433 moodustada vallavalitsuse juurde vallavalitsuse tööperioodiks alatise laste ja perede komisjoni järgmises koosseisus:

 • Kerttu-Kaia Kesler lastekaitsespetsialist, komisjoni esimees;
 • Evelin Ivanov lastekaitsespetsialist;
 • Anneli Kaljur sotsiaalosakonna juhataja, komisjoni aseesimees;
 • Reilika Kivisild noorsoopolitseinik;
 • Ester Esula eripedagoog-logopeed;
 • Piret Sults lastega perede tugiisik;
 • Aet Lepla kooliõde.

Komisjoni ülesanneteks on:

 • osutada lisatuge lastekaitsespetsialistidele keeruliste juhtumite lahendamisel;
 • luua valdkondadeülene strateegiline võrgustik, mis toetab ennetustegevust ning laste
 • õiguste ja heaolu tagamist;
 • osaleda omavalitsuse arengudokumentide koostamisel ja tegevuste elluviimisel, eesmärgiga hinnata ja toetada laste õiguste ning heaolu tagavate põhimõtete järgimist;
 • kaasata vajadusel komisjoni töösse muid spetsialiste.

Kontakt: Kerttu-Kaia Kesler, tel 4473 710, 56644562, kerttukaia.kesler@pparnumaa.ee

Toimetaja: AHTI RANDMERE