19.07.18
Kirjeldus:

Põhja-Pärnumaa valla eelarvest makstakse eelarveaastaks kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetust

Toetuse andmise eesmärk on laiendada Põhja-Pärnumaa vallas kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.

Toetuse liigid:

Toetust antakse:

 • tegevustoetusena mittetulundusühingutele taotleja igapäevase tegevuse korraldamiseks, kohaliku kogukonna tegevuseks vajaliku Põhja-Pärnumaa vallas asuva hoone haldamisega seotud kulude eest tasumise toetamiseks, tegevuse tutvustamiseks ja mittetulundusühingu jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 • ühekordse toetusena mittetulundusühingutele, seltsingutele ja füüsilistele isikutele kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste läbi viimiseks;
 • projektitoetusena mittetulundusühingutele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks.
Taotleja:
 • mittetulundusühingud,
 • seltsingud ja
 • füüsilised isikud
Taotlemine:
 • tegevustoetuse ja projektitoetuse saamiseks - jooksva eelarveaasta 1. oktoober;
 • planeeritavate ühisürituste korraldamise toetamiseks - üldjuhul 1. oktoober
 • projektitoetuse saamiseks erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavatele projektide kaasfinantseeringuks võib erandkorras taotluse esitada ka 1. aprilliks ja 1. septembriks
Dokumendid:
 • taotlus
 • seltsinguleping (seltsingu puhul)
 • spordiklubi tegevuses osalejate nimekiri 1. oktoobri sesuga
 • lapsevanema kinnitus, et laps käib spordiklubi treeningutel
 • treeningplaanid
 • andmed treenerite arvu ja nende kvalifikatsiooni kohta
Aeg:            Tähtajaks esitatud taotlusi hindab komisjon taotluse esitamise tähtaja möödumisest arvates kahe kuu jooksul.
Toetuse maksmine:

Vallavalitsus kinnitab 10 tööpäeva jooksul pärast eelarve vastuvõtmist volikogus komisjoni protokolli alusel valla spordi- ja kultuuriürituste ning tegevustoetuste rahastamise plaani, mis avalikustatakse valla veebilehel.

Toetuse saajaga sõlmitakse leping.

Toetus kantakse toetuse saaja pangakontole viie tööpäeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist.

Õigusaktid:

Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse ning külaliikumise toetuste taotlemise ja kasutamise kord

Kontakt: Tarvi Tasane, tarvi.tasane@pparnumaa.ee, tel 44 73 702, 5336 3794
Blanketid:

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE