Uudised ja teated

« Tagasi

Kokkuvõte volikogu 21. veebruari istungist

1.Informatsioon noortevolikogu tööst. Kuulati valla noorsootöötajate ülevaadet noortevolikogu moodustamisest ja tulevikuplaanidest.

2. Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta eelarve (I lugemine). Lõpetati eelarve eelnõu I lugemine. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 5. märts kell 10.00.

3. Valitsuse liikme kinnitamine. Valitsuse liikmeks ehk abivallavanemaks kinnitati majandusosakonna juhataja Mait Talvoja.

4. Isikliku kasutusõiguse seadmine. Seati isiklik kasutusõigus OÜ Elektrilevi kasuks selleks, et rajada kesk- ja madalpinge elektrimaakaabelliinid Põhja-Pärnumaa vallas Vändra alevis asuvale 41 valla omandis olevale kinnistule. Põhiliselt on tegemist alevis asuvate tänavatega.

5. Volituste andmine halduslepingu sõlmimiseks. Volitati ametiasutust sõlmima MTÜ-ga Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus halduslepingut korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmiseks, riigihangete korraldamiseks ja muude korraldatud jäätmeveo hangetega seonduvate haldusülesannete täitmiseks Põhja-Pärnumaa valla territooriumil.

6. Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna laiendamine. Otsustati laiendada Põhja-Pärnumaa valla vee-ettevõtja tegevuspiirkonda ja määrata alates 1. märtsist 2018. a Põhja-Pärnumaa vallale kuuluv ettevõte Aktsiaselts vee-ettevõtjaks ka endise Vändra valla haldusterritooriumil asuvates Vihtra, Pärnjõe, Suurejõe, Kadjaste, Kergu, Kaisma, Kaansoo, Vaki, Kirikumõisa, Võidula, Sikana ja Allikõnnu külades.

7. Nõusoleku andmine sõiduautode liisimiseks kasutusrendi korras. Anti Põhja-Pärnumaa vallavalitsusele nõusolek sõiduautode liisimiseks kasutusrendi korras ja selleks vajaliku hankemenetluse läbiviimiseks.

8. Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse hankekord. Hankekord kinnitati määrusena nr 5.

9. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus. Otsustati osaleda liikmena Eesti Linnade Liidus (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit).

10. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit) üldkoosolekule ja volikokku. Nimetati valla esindajaks kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks liidu üldkoosolekule Jane Mets ja Ülle Vapper ja nende asendajaks Mait Talvoja ja Priit Enok ning valla esindajaks kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks liidu volikokku Jane Mets ja tema  asendajaks Mait Talvoja.

11. Pädevuse delegeerimine. Määrusega nr 6 delegeeriti valitsuse pädevusse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses ja huvikooli seaduses kooli pidajale pandud ülesanded.

12. Vändra Alevivolikogu 23.05.2013 määruse nr 10 „Vändra Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine. Muudatuse tulemusena lõpetatakse toidukulu ettemaksu (30 eurot) küsimine lapsevanematelt.

13. Tootsi Vallavolikogu 23.03.2017 määruse nr 5 „Tootsi Hooldekodu kohamaksu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine. Määrus tunnistati kehtetuks, kuna ülesanne on varasemalt delegeeritud valitsusele ja uue kohamaksu suuruse kehtestab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus.

14. Määruste kehtetuks tunnistamine. Tunnistati kehtetuks ühinenud KOV üksuste määrused, mis kehtestasid toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad, samuti Tootsi Vallavolikogu määrus, mis reguleeris toimetulekutoetuse maksmist. Nimetatud piirmäärade kehtestamine anti volikogu 17.01.2018 määrusega nr 3 valitsuse pädevusse ja valitsus kehtestas need alates 1. märtsist oma 30.01.2018 määrusega nr 1.

15. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Põhja-Pärnumaa vallas. Kehtestati määrusena nr 10.

16. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine. Otsustati delegeerida kõik riikliku järelevalvega seotud ülesanded valitsusele, kes võib ülesande edasi delegeerida ametnikule.

17. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 29.11.2017 otsuse nr 8 „Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmeks nimetati volikogu liige Mati Rosenstein.