Uudised ja teated

« Tagasi

Rail Baltica Tootsi kohaliku peatuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus korraldab Rail Baltica Tootsi kohaliku peatuse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku perioodil 09.10.-10.11.2023.

Planeeritava ala pindala on ligikaudu 4,9 ha. Detailplaneeringuga on hõlmatud Vändra metskond 6  (katastritunnusega 93001:001:0061); Tootsi mnt 3 (katastritunnusega 63801:001:0665), Tootsi mnt 1 (katastritunnusega 80501:001:0076), Tootsi mnt 5 (katastritunnusega 63801:001:0797), 19271 Tootsi-Piistaoja tee (katastritunnusega 80501:001:0071) ja Anastassia Ivanoffi (katastritunnusega 80501:001:0093) Rein Luubi (80501:001:0092), Kergliiklustee (63801:001:0154) kinnistud ja katastriüksus nr 63801:001:0577, millel lähiaadress hetkel puudub.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksuste jagamise ja sihtotstarvete muutmise teel moodustada äri- ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, mis on vajalikud kohaliku peatuse rajamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Planeeringu eesmärgiks on maaüksuste jagamise ja sihtotstarvete muutmise teel moodustada äri- ja transpordimaa sihtotstarbega krundid, mis on vajalikud Rail Baltica Tootsi kohaliku peatuse rajamiseks.

Planeeringuga kavandatakse kaks uut krunti: jaamahoone ja selle väliala jaoks ning reisijaid teenindada transpordimaa ja teenindus-toitlustuse jaoks.

Tootsi peatuse rajamiseks ehitatakse ühekorruseline kuni 12m kõrge jaamahoone, väliala koos parkimisalaga, juurdepääsu- ja kergliiklustee, ooteplatvormid ja ooteplatvormide vaheline altpääs, mille täpsemad lahendused jäävad järgmistesse projekteerimisetappidesse ning mille osas väljastab projekteerimistingimused ning ehitus- ja kasutusloa Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Kavandatav ehitisealune pind on kuni 850 m². Kavandatava väliala mõõtmed 40x115 m.

Planeeringu eskiislahendusega saab elektrooniliselt tutvuda https://www.pparnumaa.ee/ehitus-japlaneerimine/detailplaneeringud/rail-balticu-tootsi-kohaliku-peatuse-detailplaneering  ning paberkandjal Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse Tootsi halduskeskuses ning Vändra Halduskeskuses.

Arvamused kavandatud eskiislahenduse osas esitada hiljemalt 10.11.2023 aadressil  vald@pparnumaa.ee või Põhja-Pärnumaa vallavalitsusele (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, 87701 Pärnu maakond).

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 17.11.2023 kell 17.00 Tootsi Noortekeskuses Tuleviku 1,Tootsi alev, Põhja-Pärnumaa vald). Lisainfo tel  5622 4688, reet.olev@pparnumaa.ee