Uudised ja teated

« Tagasi

Kobra II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine

Krüüdneri Karjäär OÜ (registrikood 10698390, aadress Näituse tn 21, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond) on 16.12.2021 esitanud Keskkonnaametile Kobra II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 16.12.2021 numbriga DM- 118173-1).

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnumaal Põhja-Pärnumaa vallas Kobra dolokivimaardlaga piirneval alal katastriüksusel Vändra metskond 17 (katastritunnus 93002:001:0093). Taotletava uuringuruumi teenindusala kogupindala on 23,06 ha. Uuringu eesmärk on tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumis leviva maavara (dolokivi, kõrgemargiline) maht ja kvaliteet. Maavara soovitakse kasutada piirkonna teede ehitusel ja ehitustöödel. Uuringute käigus planeeritakse rajada kuni 10 uuringukaeveõõnt ja kuni 10 puurauku sügavusega kuni 20 m; muud kavandatavad sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine ja katsepumpamine, proovide võtmine killustiku purunemiskindluse ja külmakindluse määramiseks, dolokivi keemilise koostise määramine ja topo-geodeetilised tööd. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Liiva tn 41, 50303). Loa taotletav kehtivusaeg on 5 aastat.

MaaPS § 30 lõike 2 alusel avalikustas Keskkonnaamet teate uuringuloa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kooskõlas MaaPS § 27 lõikega 7 edastab Keskkonnaamet Teile tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Kobra II uuringuruumi uuringuloa taotluse. Tuginedes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõikele 2 palub Keskkonnaamet vallavolikogul esitada arvamus esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul, s.o hiljemalt 13.03.2022.