Uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt 01.02.2021 kuni 01.04.2021

Algamas on 2021. aasta hajaasustuse programm, mille eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused.

Toetuse taotluste vastuvõtt algab 01.02.2021 ja kestab kuni 01.04.2021.a.

Toetust on võimalik taotleda järgmistele tegevustele:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Majapidamisena käsitletakse elamut koos abihoonetega.

Programmis osalemise tingimused on järgmised:

 • taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
 • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
 • projektil võib olla ka kaastaotleja(id), kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;
 • taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
 • projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2022;
 • toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Alalise elukohana käsitletakse elukohta, kus isik veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast. Kodust eemal õppiva õpilase ja üliõpilase puhul loetakse alaliseks elukohaks tema leibkonna alaline elukoht. Alalise elukoha määratlemine on oluline selleks, et programmi vahendid jõuaksid sihtgrupini, milleks on maapiirkondades püsivalt elavad pered. Programmi sihtgruppi ei kuulu majapidamised, mida kasutatakse lühiajaliselt ning mis ei ole leibkonna peamine elukoht. Alalise elukoha tõendamise kohustus on taotlejal ning KOVil on õigus nõuda taotlejalt või toetuse saajalt täiendavaid andmeid tõendamaks, et majapidamine, millele toetust taotletakse, on taotleja või toetuse saaja alaline elukoht alates taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni projekti perioodi lõpuni. Samuti on KOVil õigus koguda tõendamiseks täiendavaid andmeid.

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist saadud toetusena võetakse arvesse ka 5 eelneval aastal programmist saadud toetust.

Vormikohane taotlus koos lisadega esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt tähtajaliselt kohalikule omavalitsusele.

Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:

 • vastava valdkonna tegevuse kirjeldus vormil;
 • projekti eelarve vormil;
 • garantiikiri vabas vormis projekti omaosaluse kinnitamiseks;
 • kaks võrreldavat hinnapakkumust valdkonnapõhist vastavat õigust omava ettevõtja poolt. Kui võrreldavaid hinnapakkumisi ei ole võimalik esitada, tuleb esitada sellekohased põhjendused ning hinnakalkulatsioonid.

Hajaasustuse programmi määrus ja seletuskiri on saadaval Põhja-Pärnumaa valla veebilehel www.pparnumaa.ee  → Keskkond  → Hajaasustuse programm.

Link määrusele on siin: Hajaasustuse programm

Dokumentide vormid on kättesaadavad alates 01.02.2021.a. samal veebilehel.

Täiendavat infot saab küsida valla keskkonnaspetsialistilt tel. 4434049; 51995337 ja       

e-posti teel kersti.tammiksaar@pparnumaa.ee