Uudised ja teated

Konkurss Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta kaasava eelarve kaudu rahastatavate objektide väljaselgitamiseks

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 23.01.2019. a määruse nr 1 „Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarve" kohaselt on 2019. aastal kaasava eelarve mahuks 10 000 eurot.

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16. novembri 2018 määruse nr 54 „Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord" § 4 lõike 1 alusel kuulutab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus välja konkursi Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta kaasava eelarve kaudu rahastatavate objektide väljaselgitamiseks.

Kaasava eelarve kaudu rahastatav objekt peab olema seotud Põhja-Pärnumaa vallaga, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, teostatav samal eelarveaastal ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ettepaneku esitamise tähtaeg on 20. märts 2019. Ettepaneku võib esitada igaüks.

Ettepanek palume saata Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse postiaadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond, 87701 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee.

Ettepanekus märgitakse:
1) ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed;

2) objekti kirjeldus;

3) võimalusel objekti kavand koos hinnapakkumisega, mis annab selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;

4) muu oluline info, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku hindajatele objekti kohta teada anda.

Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Komisjon jätab kõrvale ettepanekud, mis ei vasta nõuetele, ei ole esitatud tähtaegselt, ei sisalda eelnimetatud andmeid või ei ole muudel objektiivsetel põhjustel ellu viidavad. Komisjonil on õigus sarnaseid ettepanekuid liita ja ettepanekuid täiendada ning teha ettepaneku võimaliku elluviimise tagamiseks koostööd selle esitajaga. Kõik ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse Põhja-Pärnumaa valla veebilehel ja viiakse läbi hääletus. Ellu viiakse üks või mitu ettepanekut, mis said hääletusel enim hääli.