Elukoha registreerimine

Miks on elukoha registreerimine oluline?

Elukoha andmed on üheks osaks rahvastikuregistrisse kantavatest isikuandmetest. Rahvastikuregistrit peetakse selleks, et tagada avalike teenuste osutamiseks vajaliku usaldusväärse teabe olemasolu ja juurdepääs isikuandmetele. Rahvastikuregistri andmetest lähtutakse muuhulgas isiku valimisõiguse määratlemisel ja isikule avalike teenuste osutamisel.

 

Elukohateate esitamine

Elukoha registreerimiseks esitatakse elukohateade vallavalitsusele (vallamajja Vändras või halduskeskusesse Pärnu-Jaagupis või Tootsis). Elukohateade esitatakse isiklikult kohapeal või posti teel kirjalikult või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna. Kui elukohateade esitatakse posti teel, lisatakse elukohateatele elukoha andmete esitamisel allkirja andnud isiku isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia.

Elukohateatega saab registrisse kanda nii ühe kui ka mitme inimese elukoha aadressid. Täisealised isikud kirjutavad oma allkirja ise elukohateatele. Alaealiste laste eest annavad elukohateatele allkirja lapse vanemad. Kui lapse teine hooldusõiguslik vanem ei anna oma allkirja elukohateatel võib nõusoleku lisada ka eraldi dokumendina kas siis omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatuna.

Kui isik ei ole elukohateates märgitud eluruumi omanik, lisab ta elukohateatele eluruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi (nt üürilepingu) koopia või eluruumi omaniku kirjaliku nõusoleku elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse. Kirjalik nõusolek antakse esitataval elukohateatel või lisatakse eraldi dokumendina.

Vallavalitsus kontrollib elukohateate saamisest arvates kümne tööpäeva jooksul elukohateates esitatud andmete ja elukohateate vastavust kehtestatud nõuetele ning kannab elukoha aadressi rahvastikuregistrisse.

Elukohateade (PDF)

Notice of place of residence (PDF)

NB! Enne täitmist salvestage blankett oma arvutisse

E-elukohateade

Rohkem infot: