Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu 19. septembri istungi kokkuvõte

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu istung toimus Võidula mõisas. Istungil osalesid 18 volikogu liiget. Puudusid Roman Kiveste, Madis Koit ja Marina Simm.

Volikogu istungi päevakorras olnud küsimused ja tehtud otsused:

1. Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 vastuvõtmine (II lugemine). Valla arengukava aastani 2030 võeti vastu määrusena nr 36. Arengukava jõustub 01.01.2019.

2. Peremehetu vara hõivamise algatamine. Algatati Põhja-Pärnumaa vallas Pärnu-Jaagupi alevis Aia 6 maaüksusel asuva ehitise mõttelise osa suurusega 24,03% hõivamine peremehetuse välja selgitamise eesmärgil. Vallavalitsusele tehti ülesandeks hinnata ja võtta arvele 24,03 % suurune mõtteline osa ehitisest, mis asub maaüksusel katastritunnusega 18801:001:0533 ning avaldada peremehetu vara hõivamise teade väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes.

3. Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise kord (II lugemine). Tunnustamise kord kehtestati määrusena nr 37. Määrus sätestab Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise põhimõtted, tunnustusavalduste liigid ja kirjeldused ning reguleerib tunnustuse taotlemise, määramise ja kätteandmise korda. Loe lisaks

4. Põhja-Pärnumaa valla alevi- ja külavanema statuut (II lugemine). Alevi- ja külavanema statuut kehtestati määrusena nr 38. Määrus reguleerib valla alevi- või külavanema valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, külavanema õigusi ja kohustusi, volituste kestuse perioodi ja külavanema ametimärgi andmist. Loe lisaks

5. Põhja-Pärnumaa valla heakorrakonkursi "Kaunis Kodu" statuut (II lugemine). Heakorrakonkursi statuut kehtestati määrusena nr 39. Määruse eesmärk on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid ja seeläbi aitama kaasa Põhja-Pärnumaa valla meeldivaks elamiskohaks muutmisele. Konkurss viiakse läbi üks kord aastas. Loe lisaks

6. Kaisma Rahvamaja põhimäärus. Põhimäärus kehtestati määrusena nr 40.

7. Pärnjõe Rahvamaja põhimäärus. Põhimäärus kehtestati määrusena nr 41.

8. Suurejõe Rahvamaja põhimäärus. Põhimäärus kehtestati määrusena nr 42.

9. Vihtra Külakeskuse põhimäärus. Põhimäärus kehtestati määrusena nr 43.

10. Võidula Rahvamaja põhimäärus. Põhimäärus kehtestati määrusena nr 44.

11. Informatsioon. Volikogu liikmeile tutvustati valla teehoiukava aastateks 2019-2022 eelnõud.

Järgmine volikogu istung toimub 24. oktoobril. Koht ja kellaaeg täpsustub hiljem.