Uudised ja teated

« Tagasi

Kokkuvõte volikogu 19. juuni istungist

Volikogu istungist võttis osa 17 volikogu liiget.

1. Projekti rahastamise lepingu muutmine ja nõusoleku andmine laenu võtmiseks valla omafinantseeringu suurendamiseks. Otsusega nr 28 otsustati jätkata Vändra Lasteaiaga seotud projekti elluviimist ning Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusel esitada rakendusasutusele KIK taotlus projekti elluviimise perioodi tähtaja pikendamiseks kuni 31.12.2020 ja uuendada projekti elluviimiseks omafinantseeringut ning lubada võtta laenu kuni 700 000 eurot toetatava projekti omafinantseeringu katmiseks.

2. Valla 2019. aasta I lisaeelarve (II lugemine). Määrusega nr 10 kinnitati valla 2019. a I lisaeelarve.

3. Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine. Otsusega nr 29 kinnitati 2018. a  majandusaasta aruanne.

4. Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 vastuvõtmine (I lugemine). Otsustati panna avalikult välja valla arengukava aastani 2030 eelnõu kuni 9. augustini ning korraldada valla halduskeskustes avalikud arutelud.

5. Nõusoleku andmine. Otsusega nr 30 anti Keskkonnaametile nõusolek otsuses sätestatud tingimustel pikendada aktsiaselts Tootsi Turvas Lavassaare ja Elbu turbatootmisala kaevandamisloa nr KMIN-070 kehtivusaega 30 aastat ehk kuni 10.08.2049.

6. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20.06.2018 määruse nr 30 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord toimetulekuraskustes perede noortele" muutmine. Määrusega nr 11 muudeti senist korda nii, et loobuti kuludokumentide esitamise nõudest, ühistranspordi piletite hüvitamisest, kuna see on kas odav või üldse tasuta; kaasajastati pädeva ametiisiku ametinimetus ning transporditoetuse puhul loobuti igakuise taotluse esitamise nõudest.

7. Põhja- Pärnumaa valla hariduse- ja noorsootöö  valdkondliku arengukava koostamise algatamine. Otsusega nr 31 algatati Põhja-Pärnumaa valla hariduse ja noorsootöö valdkondliku arengukava koostamine eesmärgiga täpsustada valla arengukavas seatud hariduse ja noorsootöö valdkonna eesmärke lähtudes kehtestatud arengudokumentidest, statistilistest prognoosidest, uuringutest, küsitlustest ja hetkeolukorrast.

8. Määruste kehtetuks tunnistamine. Määrusega nr 12 tunnistati kehtetuks kaks Vändra Alevivolikogu määrust, mis käsitlesid Vändra Alevi Sotsiaalmaja arengukava.

9. Laste ja perede heaolu arengukava koostamise algatamine. Otsusega nr 32 algatati laste ja perede heaolu arengukava koostamine 2019. aastal.