Uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnaamet annab teada Oese turbatootmisala rajamise, kaevandamise ja korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi (lähteülesande) avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Taotletav Oese turbatootmisala asub Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Oese külas paiknevas Oese turbamaardlas mahajäetud turbatootmisalal. Tegemist on uue mäeeraldisega, mille pindala on 50,80 ha ja selle teenindusmaa pindala on 59,18 ha. Mäeeraldis ja selle teenindusmaa asub riigile kuuluvatel maaüksustel Halinga metskond 64 (katastritunnus 18802:002:0188) ja Turbaraba (katastritunnus 18802:002:0189) ning eraomandisse kuuluval maaüksusel Ojade (katastritunnus 18802:002:0215). Oese turbatootmisala mäeeraldisel on vähelagunenud turba kaevandatav varu 28 tuh t ja hästilagunenud turba kaevandatav varu on 118 tuh t. Kaevandatud maavara plaanitakse kasutada põllumajanduses ja energeetikas. Maksimaalseks aastaseks turba kaevandamise mahuks planeeritakse 10 tuh t ja luba taotletakse 18 aastaks.

Kavandatava tegevuse arendaja on aktsiaselts Tootsi Turvas. Otsustaja on Keskkonnaamet. Keskkonnamõju hindamise juhtekspert on Aadu Niidas (OÜ Inseneribüroo STEIGER).

KMH programmi eelnõuga saab tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu, II korrus) ja Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, alalehel uudised, pressiinfo.

KMH programmi kohta saab Keskkonnaametile (Roheline tn 64, 80010 Pärnu või info@keskkonnaamet.ee) esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 20. mai kuni 12. juuni  2019.

KMH programmi avalik arutelu toimub 13. juunil 2019 kell 15.00 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse Pärnu-Jaagupi Halduskeskuses (Pärnu-Jaagupi alev, Uus 53).