« Tagasi

Kobra maardlas Kobra dolokivikarjääris kaevandamise keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab Kobra maardlas Kobra dolokivikarjääris kaevandamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmiavalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Taotletav Kobra dolokivikarjäär (mäeeraldis ja selle teenindusmaa) asub Pärnu maakonnas Vändra vallas Kobra külas, eraomandisse kuuluval kinnistul Jaani (katastritunnus 93002:001:0224). Taotletava mäeeraldise pindala on 14,47 ha ja selle teenindusmaa pindala on 17,88 ha. Kaevandamise mäetehnilised tingimused on kõrge põhjavee tõttu keerulised. Kogu ehitusdolokivi varu (kasulik kiht keskmise paksusega 16,8 m) jääb põhjaveetasemest madalamale. Kaevandamise puhul on vajalik vee väljapumpamine karjäärist. Maavara (kõrge- ja madalamargiline ehitusdolokivi; kaasnevateks maavaradeks ehituskruus ja ehitusliiv) kavandatakse kasutada üld- ja teedeehitusel ning killustiku tootmisel. Taotletava loa kehtivusaeg on 25 aastat. Maavara kaevandamise taotletav keskmine aastamäär on 86,2 tuh m³.

KMH algatati tuginedes KeHJS §-le 3, § 6 lg 2 p-le 2 ja lg 2¹, 3 ja 3¹, §-le 9, § 11 lõigetele 2, 4 ja 11, § 18 lõikele 7, § 56 lõikele 10 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 3 punktile 4 ning koostatud KMH eelhinnangus esitatudkaalutlustele.

Kavandatava tegevuse arendaja on Kivikandur OÜ (registrikood: 11200972;  kontaktandmed: Järvekalda 1, Harkujärve, 76902 Harjumaa; info@warren.ee; kontaktisik Tiit Ploom. Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisikud Toomas Kalda, e-post toomas.kalda@keskkonnaamet.ee, telefon447 7383; Agnes Kapanen, e-post agnes.kapanen@keskkonnaamet.ee, tel 4355621).Juhtekspert onAin Põldvere (Maavarauuringud OÜ, e-post ain.poldvere@gmail.com, tel 510 4753).

KMH programmi eelnõuga saab tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu, II korrus) ja Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, alalehel uudised, pressiinfo:

https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/KMH/kobra_kmh_programm_27_09_2018_lisadega.pdf

KMH programmi kohta saab Keskkonnaametile (Roheline tn 64, 80010 Pärnu või info@keskkonnaamet.ee) esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 11. oktoober kuni 12. november  2018. KMH programmi avalik arutelu toimub 14. novembril 2018 kell 15.00 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse (Pärnu-Paide mnt 2,Vändra alev) II korruse volikogu saalis.