Uudised ja teated

Kokkuvõte vallavolikogu 28. märtsi istungist

1. Peremehetu vara hõivamise algatamine. Algatati Põhja-Pärnumaa vallas, Allikõnnu külas peremehetu vara, Allikõnnu küla ettevõtjaid ja endise vallamaja hoone teenindavate vee- ja kanalisatsioonitrasside (rajatiste) valla omandisse võtmine.

2. Vändra tehnopargi taristu rekonstrueerimise projekti edasise menetlemise ja elluviimise lõpetamine. Lõpetati Vändra tehnopargi taristu rekonstrueerimise projekti edasine menetlemine ja elluviimine 27.02.2016. a Vändra Vallavalitsuse esitatud taotluse (taotluse registreerimisnumbriga EU50067) alusel meetmest „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus" (PKT) alammeetmest „Tööstus-ja ettevõtlusalade juurde avaliku tugitaristu arendamise toetamine".

3. Nõusoleku andmine riigihangete läbiviimiseks. Anti nõusolek ja lubati Põhja-Pärnumaa vallavalitsusel 2018. aastal läbi viia riigihanked hankelepingu perioodiga kuni 4 aastat järgmistele majandusvaldkonna korraldada olevatele teenustele ja asjade ostule: heakorrateenus, suvine- ja talvine teede hooldus, kalmistu haldamine, tänavavalgustuse hooldus, vedelkütuse ostmine ja soojusenergia ostmine.

4. Põhja-Pärnumaa vallale täiendavate  rahaliste kohustuste võtmine. Otsustati kaasfinantseerida täiendavalt Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta eelarvest MTÜ Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeseltsi projekti „Pärnu-Jaagupi kultuuri- ja spordipark" kokku summas 57 300 eurot (viiskümmend seitse tuhat kolmsada).

5. Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta eelarve (II lugemine). Eelarve võeti vastu määrusena nr 12.

6. Vara omandamine (juurdepääsupiiranguga eelnõu). Otsustati omandada kinke teel üks Vändra alevis asuv korter.

7. Tiheasustusalal üksikpuude raieloa andmise tingimused ja kord. Kord kehtestati määrusena nr 13.

8. Arvamuse andmine  Mõrdama uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu ning taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta. Nõustuti geoloogilise uuringu loa nr L.MU/330285 andmisega Mõrdama uuringuruumis.

9. Arvamuse andmine Sohlu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotluse ja korralduse eelnõu kohta. Nõustuti Keskkonnaameti poolt esitatud Sohlu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotluse ja korralduse eelnõuga.

10. Arvamuse andmine Elbu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta. Otsustati mitte nõustuda Keskkonnaameti poolt esitatud Elbu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja korralduse eelnõuga.

11. Kinnisasja omandamiseks loa andmine. Lubati OÜ-l TL Agency omandada Põhja-Pärnumaa vallas Sohlu külas asuv Pidre kinnistu.

12. Põhja-Pärnumaa valla arengukava koostamise algatamine. Algatati Põhja-Pärnumaa valla arengukava koostamine aastateks 2019–2022 (2030). Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele tehti ülesandeks esitada valla arengukava (sh eelarvestrateegia) eelnõu Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 2018. aasta juunikuu istungile esimeseks lugemiseks.

13. Valitsusliikmetele hüvitise määramine. Määrati valitsusliikmetele, kelle kasutuses ei ole ametiautot, isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest hüvitist. Hüvitist makstakse ametisõitude kohta peetud arvestuse alusel arvestusega 0,30 eurot ühe kilomeetri kohta, aga mitte rohkem kui 150 eurot kuus. Valitsusliikme ametisõiduna käsitletakse sõitu valitsusliikme teenistuskoha haldusüksusest valitsuse, volikogu või volikogu komisjoni istungi toimumise kohta ja tagasi.

14. Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine. Põhja-Pärnumaa vald osaleb teise omavalitsuse munitsipaalkooli tegevuskulu katmises täies ulatuses proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Põhja-Pärnumaa vallas.

15. Esindaja nimetamine Põhja-Pärnumaa valla haridusasutuste hoolekogudesse. Nimetati volikogu esindajad 11 valla haridusasutuse hoolekogudesse.

16. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Põhja-Pärnumaa vallas. Kord kehtestati määrusena nr 14.

17. Sotsiaaltoetuste määrad. Toetuste määrad kehtestati määrusena nr 15.

18. Määruste kehtetuks tunnistamine. Tunnistati kehtetuks 3 ühinenud KOV üksuse volikogu määrust, milles sätestatud pädevus oli varem delegeeritud vallavalitsusele (määrus nr 16).

19. Pädevuse delegeerimine. Delegeeriti erinevate seadustega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded vallavalitsusele (määrus nr 17)

20. Põhja-Pärnumaa valla sümboolika kinnitamine. Määrusega nr 18 kinnitati valla vapp ja lipp.

21. Sümboolikakonkursi auhinnafondi jagamine. Auhinnafond jagati järgmiselt: Madis Kivi - 2240 eurot ja Arma Koidu - 750 eurot. Madis Kivi on valla sümboolikana kinnitatud vapi ja lipu kavandi autor. Arma Koidu on esialgselt sümboolikakomisjoni poolt võitjaks tunnistatud kavandi autor, kuid kavand ei leidnud Riigikantselei sümboolikakomisjoni heakskiitu.

22. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 29.11.2017 otsuse nr 8 „Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine. Komisjoni liikme kohalt tagasi astunud Silje Alloja asemel nimetati komisjoni liikmeks Maris Heldja-Pärn.

23. Arupärimisele vastamine: Jaanus Rahula arupärimine Vändra Tehnopargi investeeringu kohta.