Sissetulekust sõltumatud toetused

1.12.17
Halinga Vallavalitsuse poolt makstavad sissetulekust sõltuvad toetused on:

Sünnitoetus

Sünnitoetus määratakse ja makstakse emale lapse sünni registreerimisel juhul, kui ema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Halinga vallas olnud katkematult vähemalt kuus kuud enne lapse sündi.

Sünnitoetus makstakse välja kahes osas, millest 50% makstakse lapsevanema avalduse alusel sünni registreerimise päevast arvates hiljemalt viie tööpäeva jooksul ja 50% lapse 1- aastaseks saamisel ühe kuu jooksul lapsevanema avalduse alusel arvates avalduse esitamise päevast hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

Sünnitoetuseks määratakse 320 eurot.

Sünnitoetuse teist osa ei maksta, kui taotleja ei ole saanud sünnitoetuse esimest osa või taotleja ja laps on peale esimese osa väljamakset registreeritud rahvastikuregistri andmetel teise omavalitsuse elanikuks.

Riigipoolne sünnitoetus

Sünnitoetus on ühekordne toetus, mille suurus on 320 eurot iga sündinud lapse kohta, kui sünnib üks laps või kaksikud. Kolmikute või suurema arvu mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust 1000 eurot lapse kohta.

Matusetoetus

Matusetoetus määratakse ja makstakse matuse korraldajale isiku surmatunnistuse alusel, kelle elukoht oli rahvastikuregistri andmetel Halinga vallas.

Matusetoetuseks määratakse 100 eurot.

Seadusjärgsete ülalpidajate puudumisel katab matuse korraldamisega seotud kulud vallavalitsus.

Riiklik matusetoetus

Riiklik matusetoetus (Riiklik matusetoetuse seadus) on Eesti territooriumil matuse korraldamiseks ettenähtud ühekordne toetus, mida makstakse Eesti alalise elaniku, tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elava välismaalase, välismaalaste seaduse §-s 130 nimetatud isiku või Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 30 lõikes 3 nimetatud isiku Eestis või väljaspool Eestit registreeritud surma korral.

Matusetoetuse suurus on 250 eurot.

Matuse korraldamise kulud on surnu transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulud. Riikliku matusetoetuse seaduse muudatuse kohaselt on õigus matusetoetusele matusekorraldajal, kes kannab matuse korraldamise kulud.

Matusekorraldajaks võib olla:

 1. Eesti alaline elanik;
 2. tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elav isik;
 3. välismaalaste seaduse §-s 130 nimetatud isik;
 4. Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 30 lõikes 3 nimetatud isik;
 5. valla- või linnavalitsus.

Matusekorraldaja saab olla füüsiline isik, kui tema perekonnale määrati matusetoetuse taotlemise kuul või sellele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt ühel korral toimetulekutoetust ja valla- või linnavalitsus, kui surnud isik on tundmatu või omasteta. Füüsilisest isikust matusekorraldajal ei ole õigust taotleda matusetoetust selle isiku surma korral, kes on surnud enne 2015. aasta 1. jaanuari.

Matusetoetus määratakse, kui toetuse avaldus on esitatud kuue kuu jooksul isiku surmapäevast või surmast teadasaamise päevast arvates. Matusetoetuse taotlemiseks esitab matusekorraldaja Sotsiaalkindlustusametile avalduse, millele lisab:

 • isikut tõendava dokumendi;
 • Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surma tõendi või isiku surma tõendava dokumendi, mille on välja andnud välisriigi asjaomane asutus, kui surm on registreeritud väljaspool Eestit;
 • politseiasutuse või muu pädeva asutuse dokumendi, mis tõestab isiku surmast teadasaamise aega, kui matusekorraldaja saab matmata või tuhastamata isiku surmast teada rohkem kui 15 päeva pärast surma.

Kui matusekorraldajaks on valla- või linnavalitsus, esitab ta lisaks eeltoodule valla- või linnavalitsuse esindaja volikirja ja matuse korraldamise kulusid tõendavad dokumendid.

Matusetoetuse taotlemise avalduse vorm on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/muud-blanketid/

Esimesse klassi astuja toetus

Esimesse klassi astuja toetust määratakse ja makstakse Halinga valla üldhariduskoolides või hariduslike erivajadustega lastele mõeldud õppeasutuses õppiva lapse vanemale või lapse seaduslikule esindajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Halinga vallas.

Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. septembriks ja toetus makstakse välja hiljemalt viie päeva jooksul taotluse esitamise päevast.

Toetus ravikindlustuseta isikule

Ravikindlustuseta isikute tervishoiuteenuste eest makstakse üldjuhul teenuseosutajale vastavalt tegelikele kuludele.

Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale

Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale

Hooldajatoetust määratakse ja makstakse isikule taotluse alusel, kes on sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra § 41 lg 4 alusel määratud hooldajaks puudega isikule.

Hooldajatoetus määratakse hoolduse seadmise ja hooldaja määramise perioodiks.

Hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest 25. kuupäevaks.

Halinga Vallavalitsus maksab sügava puudega isiku hooldajale 35 € kuus.

Täisealise isiku hooldus

Teenuse eesmärk ja sisu

Vallavalitsus seab hoolduse ja määrab hooldaja sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Hooldust teostab hooldatava nõusolekul vallavalitsuse poolt määratud isik.

Hoolduse seadmisel määrab vallavalitsus kindlaks hooldaja ülesanded.

Teenuse taotlemine ja osutamine (§ 41)

Taotluse hoolduse seadmiseks esitab hooldust vajav isik vallavalitsusele koos isikut tõendava dokumendi ja arstliku ekspertiisi otsusega puude raskusastme kohta.

Taotluse hooldaja määramiseks esitavad hooldust vajav isik ja potentsiaalne hooldaja ühiselt vallavalitsusele. Potentsiaalne hooldaja esitab koos taotlusega isikut tõendava dokumendi.

Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks vajaliku hooldusvajaduse hindamise viib läbi vallavalitsuse sotsiaalametnik hiljemalt kaheksa tööpäeva jooksul arvates taotluse saamise päevast. Hooldusvajaduse hindamisel teeb sotsiaalametnik kindlaks hooldust vajava isiku abivajaduse.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse taotluse esitamise päevast, kuid mitte varem kui hoolduse seadmisele õiguse tekkimise päevast.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt:

 • tähtajaliselt määratud arstliku ekspertiisi otsuse alusel puude raskusastme kehtivuseni;
 • tähtajatult määratud arstliku ekspertiisi otsuse alusel kaheks aastaks.

Hooldajaks määratud isikul on õigus taotleda hooldajatoetust vastavalt sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra § 75 sätestatule.

Hoolduse mitteseadmine ja hooldaja mittemääramine

Hooldust ei seata isiku üle, kellele on määratud keskmine või raske puue või kellel puudub pidev abi- ja hooldusvajadus vaimse või kehalise puude tõttu oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Hooldust ei seata isikule, kellele osutatakse muud abi või sotsiaalteenuseid, mis tagavad tema hooldusvajaduse rahuldamise.

Hooldajaks ei määrata isikut, kes ei tule toime hooldust vajava isiku hooldusvajaduse rahuldamisega (isiku tervis, elukoha kaugus või töökorraldus ei võimalda hooldust vajava isiku hooldusvajadust rahuldada jne).

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise lõpetamine

Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine lõpetatakse järgmistel juhtudel:

 • hooldatava või hooldaja taotluse alusel;
 • hooldatava üldhooldusteenusele või haiglaravile asumisel;
 • hooldatava või hooldaja surma korral;
 • hooldatava hooldusvajadus on ära langenud;
 • hooldaja ei suuda täita hooldajale määratud ülesandeid;
 • hooldatav asub elama teise omavalitsusse;
 • hooldatavale määratakse keskmine või raske puue.

Hooldatav või hooldaja on kohustatud vallavalitsust teavitama eelpool nimetatud juhtudest hiljemalt 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest.

Hooldaja määramist ja hooldajatoetuse maksmist reguleerivad õigusaktid on:

Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

Hooldajatoetus määratakse ja makstakse lapse hooldamise tõttu mittetöötavale lapsevanemale või lapse seaduslikule esindajale. Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

 • taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
 • otsus puude raskusastme määramise kohta;
 • eestkostja määramise kohtumäärus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole lapsevanem;
 • teise vanema kirjalik nõusolek, kui kumbki vanem ei tööta.

Vallavalitsuse sotsiaalametnik hindab puudega lapse kõrvalabi vajaduse määra kaheksa tööpäeva jooksul toetuse õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest või asjaolu saabumisest arvates.

Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt lapse puude raskusastme lõppemiseni.

Hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest 25. kuupäevaks.

Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teavitama sotsiaalametnikku asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või suuruse muutmise kümne päeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest.

Hooldajatoetust makstakse:

 • 3-16-aastase keskmise ja raske puudega lapse vanemale 75 protsenti hooldajatoetuste määrast (39 eurot);
 • 3-16-aastase sügava puudega lapse lapse vanemale 100 protsenti hooldajatoetuste määrast (52 eurot).

Hooldajatoetuse mittemääramine

Hooldajatoetust ei määrata:

 • taotlejale, kes ei tööta alla 3-aastase lapse hooldamise tõttu;
 • kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:

 • toetuse saaja tööle asumisel;
 • toetuse saaja elama asumisel teise omavalitsusse;
 • hoolduse korraldamisel muul viisil;
 • puudega lapse 16-aastaseks saamisel.

Hooldajatoetuse maksmist puudega lapse hooldajale reguleerib:

Toitlustamise toetus õppeasutuses nelja- ja enamalapseliste peredele

Toitlustamise toetus määratakse ja makstakse rahvastikuregistrijärgsetele Halinga valla nelja- ja enamalapseliste peredele õppeasutuses käivate laste toiduraha toetuseks teenuseosutajale vastavalt tegelikele kuludele.

Perede suuruse kindlakstegemisel võetakse arvesse:

 • kõik peres kasvavad alaealised lapsed;
 • laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.

Pere koosseisu ei arvata last, kes elab lahus elava vanema juures, on teises perekonnas eestkostel, perekonnas hooldamisel või elab hoolekandeasutuses.

Toetus tule- ja loodusõnnetuse korral

Toetus eraldatakse valla reservfondist igast konkreetsest juhtumist lähtuvalt.

Toimetaja: ANDRUS PEETSON