Projekt „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“

7.05.20

Põhja-Pärnumaa vald osaleb Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 2018-2023 raames rahastatavas projektis, millega kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks.
Projekti eesmärk on tagada puudega inimestele Põhja-Pärnumaa vallas paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.
Projekti tulemusel on vallas kohandatud puudega inimeste eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele, paraneb inimeste iseseisev toimetulek, väheneb hooldus- ja kõrvalabi vajadus ning loob eeldused ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele osaleda tööturul.
Toetatavateks tegevusteks on puudega inimese erivajadustest tulenevad eluruumi kohandamised:
• liikuvusega seotud toimingute parandamine, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine;
• hügieenitoimingute parandamine;
• köögitoimingute parandamine.

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" I voor kestis Põhja-Pärnumaa vallas 01.09.2018-30.06.2019. Projekti raames kohandati erivajadustele vastavaks 8 inimese eluruumid. Projekti maksumus oli 30 946,33 eurot, millest projekti poolne finantseering oli 26 304,38 eurot.

Põhja-Pärnumaa valla erivajadusega elanikul oli võimalik taotleda toetust oma eluruumi kohandamiseks kuni 30.04.2019 (liikuvuse, personaalse hügieeni ja köögitoimingute parandamiseks) ka 2019. a (Projekt „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" II voor).
Projekti II voor kestab 01.05.2019-01.06.2020.  Projekti raames planeeritakse kohandada sobivaks Põhja-Pärnumaa vallas 15 inimese eluruumid maksumusega 63 699,80, millest projektist saadav toetus on 54 144,83 eurot.

Projekti III vooru on võimalik vallavalitsusele taotlusi esitada kuni 01.06.2020.
Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee või esitada dokumendid oma piirkonna sotsiaaltöötajale.
Toetuse määramisel arvestatakse kohanduse põhjendatust, olulisust ja üksi elava taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekuid. Sotsiaalkomisjon koostab prioriteetsuse alusel toetuse saajate nimekirja.
Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võidakse vallavalitsuse ja taotleja vahelises lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.
 

Toetuse eraldamise aluseks on:

1. Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

2. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16. mai 2018. a määrus "Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord".

 

Projektiga seotud kontaktisikud vallavalitsuses:

  • Kersti Tilk (Vändra sotsiaaltööspetsilist), tel 53404411, kersti.tilk@pparnumaa.ee
  • Eret Koppel (Vändra sotsiaaltööspetsialist), tel 5296406, eret.koppel@pparnumaa.ee
  • Krista Lindmäe (Tootsi sotsiaaltööspetsialist), tel 53761671,krista.lindmae@pparnumaa.ee
  • Külli Karits (Pärnu-Jaagupi sotsiaaltööspetsialist), tel 53284626, kylli.karits@pparnumaa.ee
Toimetaja: AHTI RANDMERE